EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Starts saskangam darba clienam
125424
Pirmaj rind no kreiss: Latvieu apvienbas Austrlij un Jaunzland (LAAJ) prezidija prieksde Skaidrte Aguvia, LAAJ prezidija prstve Kristne Saulte, LELBP mctja Dr. Dace Balode, ASV vstnieks Latvij Dons L. Krvails (John L. Carwi

Pteris Blumbergs ekspresintervij Ligitai Kovtunai    14.06.2022

 

 

Pats galvenais ms tikmies Rg, kltien! Turklt diasporas organizcijs tik daudz maiu PBLA jauns prieknieks, ALA un ELA jauni prieknieki, Austrlij un Kanad ar, stenb viss lielkajs organizcijs jauna vadba, un tas ir labi.  Daji notikusi paaudu maia. Ms ar Mrtiu  Andersonu esam no paaudzes, kas dzimusi  rpus Latvijas, tau msu skatjums ir oti spcgi ietekmts no veckajm paaudzm, kas ielika rzemju latvieu sabiedrisko organizciju darbbas pamatus un pieredzi, kas padarja nozmgks lietas pc Latvijas neatkarbas atjaunoanas iestju ES un NATO. Msu lielkais lepnums ir iespja o darbu turpint, padarot diasporas organizciju darbu modernku, aktulku, papildinot ar jaunm inicitvm, k, piemram, PLEIF Pasaules latvieu ekonomikas un innovciju forums, kas nkamgad svins desmitgadi un kas ar tapa pc  vecs trimdas sabiedrisk darbinieka, v筭los teikt vsturisks personbas Ja Kukaia ierosmes.  

 

Dzve, protams, mains. Ir t, ka no Latvijas tiem vajag vairk atbalsta, pai kultras un izgltbas jom, lai gan ms, diasporas organizcijas, esam labi organizti un diezgan labi financti...

 

oti liels gods un gandarjums bija tas, ka PBLA gadskrtjs  sdes atklan Rg, Mazaj ild, bija ieradus visas lmjvaras un izpildvaras augstks personas ar Valsts Prezidentu Egilu Levitu un Ministru prezidentu Krijni Kariu priekgal. Tas katr zi norda uz to, ka tiekam uztverti  k Latvijai piedergi un k nopietni sadarbbas partneri. Un vl klt bija ar abu msu NATO svargko sabiedroto valstu, ASV un Kanadas vstnieki. Tas patiem iedvesmo!

 

Rags bija pats gadskrtjs sdes darbs aplkojm piecus gada aktulkos darbbas tematus un piemm svargas rezolcijas. Pirmm krtm par atbalstu Ukrainai un par savas valsts drobu; par atbalstu NATO paplainanai, uzemot alians Somiju un Zviedriju; par gatavoanos 14. Saeimas vlanm, stenojot PBLA projektu Jbalso!. Atgdinanu PBLA mris ir pankt, lai ogad pie balsoanas urnm ierastos vismaz 50 tkstoi rzemju lat-  vieu! 

 

Kop ar msu Kultras fonda vadtju Juri eniu apspriedm nozmgkos kultras jautjumus, un Izgltbas nozares vadtjas Elisas Freimanes vadb diskutjm par aktulittm izgltb. 

 

Un, visbeidzot, ‒ par jau minto PLEIF, kas ir piemies nopietn spk un kop ar Latvijas institcijm var kt par nozmgu  pienesumu valsts ekonomikai starptautisk lauk. 

 

Atbildot uz jsu jautjumu,  vai it visos apspriestajos tematos valdja vienprtba, teiku t joprojm zelta viduscea risinjumu gaida jautjums par to, vai diaspora ir vairk mjs no Latvijas valsts, vai tomr devjs? Jo ir atirba starp tradicijm bagto trimdas zemju, k ASV, Kanada un Austrlija iespjm k organiztoriski, t ar financili, un ELA Eiropas latvieu apvienbu, kua apvieno galvenokrt jauno diasporu. Esmu prliecints, ka saskang, kopg darb uz vienu mri, tiks pankts labs risinjums. 

 

 


 

Atpaka