EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Prom no Krievijas
126359

Juris Lorencs    20.09.2022

 

 

16. septembra rt Latvijas rlietu ministra Edgara Rinkvia Twitter lent pardjs sekojos ieraksts krievu valod: 19. septembr Latvija drobas apsvrumu d un saistb ar Krievijas agresiju ierobeo ieceoanu Krievijas pilsoiem ar engenas vzm. Krievijas iedzvotji, neminiet rsot robeu, js eit neesat laipni gaidti, prtrauciet kau pret Ukrainu un vcieties prom no s skaists valsts! Ldzgi gatavojas rkoties ar Lietuva, Igaunija un Polija. Vairkas Eiropas valstis (Dnija, Nderlande, Beija, echija, Slovkija) btiski samazinjuas Krievijas pilsoiem izsniegto trisma vzu apjomu, citas ieviesuas papildus apgrtinjumus vzu saemanai. Ttad starp Krieviju un Rietumiem nolaias jauns dzelzs aizkars. Iemesli diem lmumiem ir divi. Pirmais ir tiskas dabas - nav pieaujams, ka krievu tristi izbauda atptu Eirop laik, kad s valsts armija slepkavo ukraius. Otrais izriet no drobas apsvrumiem - ms nevaram zint, vai ciemii, kui it k ierodas apskatt Parzi, Romu vai Rgu, patiesb nav specili iestti Krievijas specdienestu aenti.

 

Lmums neielaist Krievijas pilsous Latvij iederas paskumu virkn, kuus msu valsts ska iedzvint kop pirmajm atgts neatkarbas dienm. Austrumu robeas nostiprinana, Krievijas armijas izveana, Skrundas radiolokatora uzspridzinana, iestans NATO un Eiropas Savienb, pievienoans engenas zonai un eirozonai - visi ie soi ir tuvinjui Latviju Rietumiem un attlinjui no Krievijas. o procesu vl vairk patrinja Krievijas iebrukums Ukrain. Prezidents Egils Levits, 8. septembr uzrunjot Saeimas deputtus, izteics di: Krievijas agresijas ietekm msu sabiedrba ir kuvusi jutgka, redzgka. T labk saskata s okupantu atstts skabargas msu dvsels. Gribu uzsvrt, ka 13. Saeima jau ir piemusi vairkus nozmgus lmumus, lai attrtu msu valsti no padomju kolonilisma sekm... Ms esam Eiropas kultrtelpas sastvdaa. Ms esam demokratisks pasaules sastvdaa. Ir laiks pilnb atraisties no vl ldz im brdim pri paliku gan redzam, gan neredzam okupantu rema kolonil mantojuma.

 

Kas tad ir padarts pdjo septiu mneu laik? Vispirms jau Latvija (patiesb visa Eiropa) skusi samazint atkarbu no Krievijas akmeoglm, naftas un gzes. aj jom lielie notikumi vl tikai priek, kad Eiropas osts ar pilnu jaudu sks darboties saidrints gzes terminli, bet sankciju iespaid tiks ierobeoti Krievijas naftas prvadjumi. Uz Latvijas robeas ar Baltkrieviju izbvti pirmie pastvg oga kilometri, kas nkotn pasargs Latviju no nelikumgs migrcijas. Latvija ir btiski samazinjusi pieeju krievvalodgajai informcijas telpai, pilnb aizliedzot Krema propagandas televzijas kanalus. Noblotas interneta lapas, kas aizstv kau Ukrain. Drobas dienestiem un policijai dots tiesiskais pamats vrsties pret Krievijas agresijas slavintjiem. Latvija atvads no okupciju slavinoiem pieminekiem. Iespaidgs notikums bija Rgas atbrvotju obeliska nogana, kas guva pasaules mediju ievrbu. Ja viss rits k iecerts, ldz 18. novembrim Latvij tdu vairs nebs. Publiskaj telp tiks samazinta krievu valodas lietoana. Nav nekdas vajadzbas, zvanot uz banku, klausties teikumu: Ja vlaties saemt informciju krievu valod, nospiediet ciparu 2. Paredzams, ka trs gadu laik pamatizgltb notiks preja uz mcbm tikai latvieu valod.

 

Pc prezidenta ierosinjuma Saeima piema grozjumus Latvijas Pareizticgs bazncas likum. Tajos teikts, ka Latvijas Pareizticg Baznca ir pilngi patstvga un neatkarga no jebkdas rpus Latvijas esoas bazncas varas (autokefla baznca). Te gan jpiebilst, ka pareizticb autokeflijas statuss netiek pieirts un saemts ar parlamentu balsojumiem un prezidentu parakstiem. Tas jizcna paai bazncai. Patlaban pasaul ir tikai sepadsmit pilngi neatkargas jeb autokeflas pareizticgs bazncas, kuas atzst pats senkais un cienjamkais no visiem patriarhtiem - Konstantinopoles jeb Ekumniskais patriarhts. Latvijas pareizticg baznca nekad nav bijusi autokefla baznca. Daus gadus (1935- 1940) t bija autonoma pareizticg baznca Konstantinopoles patriarhta parraudzb, kop 1992. gada - autonoma baznca Krievu pareizticgs bazncas Maskavas patriarhta prraudzb. Pareizjos apstkos Saeimas pieemtie likuma grozjumi drzk uzskatmi par simbolisku poltisku estu. Par Latvijas valsts vlmi, vziju, kdu t nkotn vlas redzt Latvijas pareizticgo bazncu. Reiz tas ir iedroinjums s bazncas vadbai pilnb saraut saites ar Maskavu.

 

Vienlaikus pdjo mneu laik notikusi milzga garga un emocionl atsveinans no Krievijas. Rietumiem nevar un nedrkst bt nek kopga ar slepkavm, kas atkrto Staina laiku ekistu briesmu darbus. Krtj liecba par tiem - masu kapi nesen atbrvotaj Izjumas pilst Ukrainas austrumos. Tajos atrastas nogalintas veselas imenes ar brniem, daudziem cilvkiem sasietas rokas, uz ermeiem redzamas spdzinanas pdas. Starptautiska komisija jau skusi darbu pie o aualgo liecbu dokumentanas, bet Eiropas Savienbas prezidjo valsts echija aicinjusi veidot starptautisku kaa noziegumu tribunlu. Pa kaa laiku ne Krievij, ne ts sabiedrotaj Baltkrievij nav notikusi neviena (!) protesta demonstrcija pret Krema poltiku. Krievijas cietumos piln spar tiek vervti algoti kaam Ukrain. pai pieprasti esot ieslodztie, kas notiesti par smagiem noziegumiem slepkavbm, laupanm, izvaroanm. K atalgojums viiem tiek piesolta nauda un pilnga amnestija. Kaut kas vl nebijis jaunko laiku vstur! Tikmr Krievij skus Rietumiem adrestas vaimanas - k tad js iztiksiet bez mums! Bez msu naftas un gzes! Bez slavens krievu kultras, bez msu baleta un mzikas! 

 

Nekas, gan jau kaut k iztiksim. Pat ja rtdien Krievija pki ks par demokratisku, miermlgu valsti, paies vairki gadu desmiti, ldz t atkal tiks daudzmaz pieemta Rietumu pasaul. Bet pagaidm mums jrkojas pc principa - prom no Krievijas! Jo tlk, jo labk.

 


 

Atpaka