EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Poamies uz vlanm!
125772

Krlis Streips    26.07.2022

 

 

Centrl vlanu komisija ir darjusi zinmu sarakstu ar iecirkiem rpus Latvijas, kui darbosies uz 14. Saeimas vlanm. Amerikas Savienotajs Valsts tdu bs desmit ikg, Denver, Indianapol, Losandelos, Milvokos, Mineapol, ujork, Sanfrancisko, Sietl un Vaington. Lielbritanij dzvojoajiem iecirki bs pieejami Bredford, Bristol, Grnsij, London (divi iecirki, viens vstniecb, otrs Daugavas Vanagu nam), Northampton, Straumnos un Svansij. Vl iecirki bs atvrti Apvienotajos Arbu Emirtos, Austrlij, Austrij, Azerbaidn, Baltkrievij, Beij, Brazlij, echij, Dnij, ipt, Francij, Grieij, Gruzij, Igaunij, Indij, rij, Island, Italij, Izral, Japn, Kanad (Monrel, Otav un Vankver; nezinu, kpc ne Toronto), Kazachstn, n, Dienvidkorej, Krievij, Lietuv, Luksemburg, Moldov, Nderland, Norvij, Polij, Somij, Spnij, veic, Turcij, Ukrain, Ungrij, Uzbekistn, Vcij (Berln, Brmen, Diseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Leonberg un Minster), k ar Zviedrij.

 

Citugad latviei ir organizjui autobusus, lai pacilt gaisotn dotos uz iecirkiem. Un vl, CVK ar ir izsludinjusi procesu, kd pilsoi balsis var iesniegt past.

 

2018. gad, 13. Saeimas vlans rzems nobalsoja 31 946 Latvijas pavalstnieki, jeb 23,69% balsstiesgo. Visvairk balsis (35,67%) sama partija KPV LV, kura kopum ieguva 14,2% balsu un 16 mandtus Saeim, bet ska brukt gandrz tda pat pc jauns Saeimas sankanas kop, jo viena daa frakcijas deputtu bija gatavi balsot par Krija Karia veidoto valdbu, kamr citi nebija gatavi to dart. T bija pirm elans mintaj frakcij, bet nebt ne pdj. KPV LV princip ir zudusi partija. Aiz ts rzemnieku balsojum bija apvienba Attstbai/Par (15,26%, kopum 12,04%), Jaun Konservtv partija (11,97%, 13,59%), Jaun Vienotba (8,94%, 6,69%) un Nacionl apvienba (7,74%, 11,01%).

 

KPV veiksme rzems galvenokrt pierakstma faktam, ka partijas visnota ekscentriskais dibintjs, aktieris Artuss Kaimi daudz laika pavadja Lielbritanij un rij, viesojoties pie abu valstu diasporas. Vl etrus gadus pirms tam vi ar ldzgu pau taktiku 12. Saeimas vlans pri barjeras svtrai prvilka Latvijas Reionu apvienbu, kura sama 6,66% balsu un astous mandtus. 12. Saeim Kaimi izcls ar to, ka mdza filmt kolus deputtus un tad uzfilmto izvietoja internet. 13. Saeim vi ir nomierinjies un vadja Cilvktiesbu un sabiedrisko lietu komisiju. Patlaban nav zinms, vai vi kandids atkal.

 

Kop pagjus nedas, kad rakstju par apvienbas Attstbai/Par un partijas Stabilittei iesniegtajiem kandidtu sarakstiem, iesnieguas vl divas partijas. Jaunpiencji nedas laik bija Saskaa, kua savkusi 87 kandidtus uz 100 vietm Saeim, k ar partija Progresvie, kas piedv maksimlo skaitu kandidtu 115. Saskaa un ts dads priekteces tradicionli vlans ir ieguvuas vislielko balsu un mandtu skaitu, bet, emot vr partijas poltiku, t nekad nav bijusi valdoaj koalcij. aj zi t ir saldzinma ar Latvijas Socildemokratisko strdnieku partiju, kua pirms republikas laik ikkatr no etrm parlamenta vlanm sama vislielko balsu skaitu, bet nekad t nebija nevien no 18 valdbm, kdas tika izveidotas ldz Ulmaa apvrsumam. Kompenscij par to visu etru Saeimas sasaukumu laik viens no socildemokratiem darbojs k Saeimas prieksdtjs, vispirms Frdrichs Veismanis, tad Pauls Kalni. Ldzgi 13. Saeim Saeimas sekretrs ir Saskaas prstvis Andrejs Klementjevs, un Saskaai parlamenta prezidij vieta ir bijusi vienmr. Saskaas prstve Inga Goldberga, savukrt, vada Saeimas Valsts prvaldes un pavaldbas komisiju.

 

Centrl vlanu komisija pirms kda laika pazioja, ka interesi par kandidanu gada vlans esot izrdjuas 14 partijas un partiju apvienbas. Ja t, tad tas btu par diviem sarakstiem mazk nek pirms etriem gadiem. Piecu procentu barjru 2018. gad prvarja septii saraksti. Vislielkais kandidjoo partiju skaits bija 5. Saeimas vlans 1993. gad, kas bija pirms vlans pc neatkarbas atjaunoanas. Pieteics 23 saraksti, no kuiem pie etru procentu barjras mandtus izcnja astoi. Viszemkais sarakstu skaits bija 10., 11. un 12. Saeimas vlans, katru reizi 13 saraksti. Pirmajs divs no mintajm vlanm vietas parlament ieguva piecas, bet 12. vlans sei saraksti.

 

Sarakstu skaits msdienu Latvij ir pavisam pieticgs, saldzinot ar to, kds tas bija pirms brvvalsts laik. 4. Saeimas vlans, kuas bija pdjs pirms apvrsuma, sarakstu bija 103, vietas parlament ieguva 27 no tiem, taj skait desmit gadjumos ar tikai vienu mandtu. Tiei tpc pirms republikas laik tik biei mainjs valdbas, un tiei tas 4. Saeimas laik Ulmanim noriebs tik oti, ka vi likvidja valsts parlamentro demokratiju.

 

Tiesa, 4. Saeimas vlans piedaljs gandrz 80% balsstiesgo. 5. Saeimas vlans 1993. gad nobalsoja 89,9% vltju. Kop t laika piedalans ir rukusi. 6. Saeimas vlans 72,65%, savukrt 13. Saeimas vlans 2018. gad vien 54,59% balsstiesgo. Pats esmu piedaljies viss vlans kop esmu balsstiesgs un to uzskatu par pilsoa pienkumu. oti ceru, ka 1. oktobr patriotismu sajuts daudz lielks skaits manu ldzpilsou nek citugad, tostarp ar tie, kas mt rpus Latvijas.

 

 


 

Atpaka