EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Poamies uz nometni!
65244

Lsma Gaitniece    05.04.2016

 

Poamies uz nometni!

Eiropas Latvieu apvienba (ELA) sadarbb ar asociciju Luksemburga Latvija, Latvieu biedrbu Beij un Latvieu kopbu Vcij organiz vairkdisciplnu vasaras nometni KaLVe. T paredzta Eiropas latvieu diasporas brniem un jaunieiem no Beijas, Luksemburgas, Vcijas vecum no 12 ldz 18 gadiem (kop uzems 30 dalbnieku). Nometne notiks no 29. jnija ldz 4. jlijam Luksemburgas Lielhercogist, Hollenfels (Hollenfels), kas atrodas 19 kilometrus atstatu no galvaspilstas Luksemburgas un uz kuru rti var nokt, izmantojot sabiedrisko transportu. Vadtjas bs profesionla basketboliste Zanda Lce un Evija Avotia (abm ir FIBA trenera licence). 

 

o apjomgo projektu financili atbalsta Sabiedrbas integrcijas fonds.

 

KaLVe organiztoru mris ir stiprint diasporas jaunieu latvisko identitti un saikni ar Latviju, savstarpjo sadarbbu un aktvu dzvesveidu, k ar sniegt personisks izaugsmes iespjas. Dalbniekiem tiks piedvtas daudzveidgas aktvittes:

1) informatvi izgltojoie sarkojumi par Latvijas valsts vsturi, pilsonisko sabiedrbu, valsts prvaldi un citiem ar latvisko piederbu saisttiem jautjumiem;

2) rados darbncas latvieu kultras vrtbu praktiskai apganai un muzikls nodarbbas;

3) tikans ar Eiropas un reiona latvieu diasporas organizciju prstvjiem par ldzdarbbas iespjm;

4) sportisks aktvittes.

 

Nometnes norises laik dalbnieki dzvos jaunieu hostel, un trs reizes dien tiks nodrointa viu dinana. 

 

Dalbas maksa vienam dalbniekam ir 80 EUR, neieskaitot maksu par apdroinanu, k ar cea izdevumus nokanai ldz nometnes vietai un atpaka. 

 

Nometnes saturs

Lekcijas + rados darbncas + sporta nodarbbas + prgjieni + vakara sarkojumi

 

      Informatvi izgltojoi sarkojumi (lekcijas, diskusijas, filmas) par Latvijas valsts vsturi, pilsonisko sabiedrbu un valsts prvaldi. Tikans ar asocicijas Luksemburga Latvija un Latvieu biedrbas Beij prstvjiem. Jauniei tiks aicinti iesaistties diasporas organizciju darb un izstrdt rcbas plnu vienam konkrtam diasporas jaunieu sarkojumam (defint, delet, uzemties konkrtus pienkumus un veicams darbbas, piemram, sagatavot Valsts svtku prieknesuma konceptu vai izstrdt viena konkrta diasporas jaunieu sarkojuma programmu). Pasniedzji/viesi: E. Pinto un K. Grasis (ELA un asocicijas Luksemburga - Latvija prstvji), E. Avotia (Eiropas skola). Nometn, iespjams, viesosies ar Latvijas vstniece Nderland, Beij un Luksemburg Ilze Rse un Latvijas deputti Eiropas Parlament.

 

      Rados darbncas, kas saisttas ar latvieu nemantisks kultras vrtbu praktisku apganu: 

1) tradicionl dejoana, dziedana un kustbu mksla. Pasniedzjs: etno mziis Aleksandrs Makevis (LV); 

2) Mzikas ierakstu studija (interesenti mcsies un ieraksts demo ‒ versij nometnes Mzikas ierakstu studij dziesmu). Pasniedzji: muzikants Aleksandrs Makevis, vokliste, dziedtja Agnese Baltmane (LV), mziis un IT un ierakstu specilists U. Poakovs (LU);

3) Ddejoana. Pasniedzjs: Heinrihs Puiciriuss.

 

● Sporta aktvittes: dadas sporta sples.

 

 Mkslas darbncas. Pasniedzja: mksliniece Signe Admine-Bugeja.

 

 Dienas un nakts prgjiens ar dadiem interesantiem uzdevumiem un informtvm pieturm par Latviju. Jaunieiem bs iespja apgt tdas ra dzves prasmes k orientanos apvid, kartes lasanu, pareizu prgjiena mugursomas sakrtoanu, pirms paldzbas snieganu, ugunskuru veidus, prtikas pagatavoanu lauku apstkos, nakoanas vietas iekrtoanu, mezglu sieanu u.c. Pasniedzji: Kristaps Smiltnieks (Nacionl Aizsardzbas akadmija), Elna Kolte (Latvijas Republikas Zemessardze).

 

 Vakara sarkojumi: 

1) iepazans vakars;

2) latvieu filmu vakars un diskusijas;

3) nakts prgjiens, ugunskurs;

4) talantu/ danu vakars.

 

Nometnes vadtjas kontakti skkai informcijai un pieteikans iespjm:

Evija Avotia; e-pasts: avotina.evija@inbox.lv

Zanda Lce; e-pasts: zandalace@hotmail.com

 


 

Atpaka


Apskatt komentrus (0)atstj tuku: atstj tuku:
vrds:

JSU KOMENTRS:


Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA