EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Poltia darbs nav trt sniegu!
130991

Kultras ministre Agnese Logina intervij Ligitai Kovtunai    17.01.2024

 

 

 

Kd no savm pirmajm intervijm ministres amat js teict apmram t ja es emtu un ipeltu sniegu, tad vienkri netiktu pie stratisku jautjumu risinanas. Ko ar to domjat?

To, ka publicittes veidoanas vrd poltii mdz aizrauties ar nebtiskiem PR gjieniem, t viet, lai pievrstos nopietnm stratiskm lietm. Tas nepaldz atrast ilgtermia risinjumus sav nozar. Poltia darbs nav trt sniegu, bet gdt par to, lai sniegs btu notrts. Protams, ir grti noirt svargko no mazk svarg, kdreiz gribas pankt straujku rezulttu, bet tas ir un paliek stermia sasniegums. Poltiiem ir jredz kopaina, un es trenjos noirt vienu no otra. K? Viens no maniem vingrinjumiem ir skaidri iztloties, ka mans termi amat reiz beigsies, k beidzas visi, un man viet stsies cits cilvks. Varbt pat ar pilngi pretjiem uzskatiem un vrtbm, kas atiras no manjm. Tad minu saprast, kuas ir ts lietas, kas jievie, lai mans veikums netiktu sagzts. Uzskatu ka, strdjot Rgas dom, man tas izdevs. Piemram, attiecb uz sakrtotiem un loiskiem konkursiem un naudas sadali tajos. Rezultt ir uzrakstti nolikumi, kas nosaka vrtanas kritrijus, priorittes, kas paredz atbalstt jaunus projektus un nebraukt pa vecm sliedm. Vien vrd attstbu.

 

Js sav amat turpint darbu pc ministra, kas nk no diezgan atirga poltisk spka, - Nauris Puntulis prstv Nacionlo apvienbu, js Progresvos. K jums kljas ar pctecbas risinjumiem?

Mums ir profesionli un cilvciski labas attiecbas, satiekamies, runjamies par visiem jautjumiem, kas skar kultras nozari ilgtermi. stenb visi mani priekgjji amat ir bijui nozares patrioti un katrs ir atstjis savu rezulttu. Vienaldzgo te nav bijis. Protams, ir jomas, kus msu domas nesaskan, bet tpc ir jatrod svargkais, kas jturpina, par ko jcns, lai btu ciepilna attieksme un finansjums no valsts puses. Puntua kungs, piemram, alla ir bijis nesamierinms pret cenzru, un tas man ir oti simptiski. Vairk vrbas obrd jpievr mediju un sabiedrbas jautjumiem. Mediju poltikas pamatnostdnes t ar netika pieemtas.

 

 

Tau tiei N. Puntua laik tika glui praktiski atbalstti diasporas mediji, sldzot ldzdarbbas lgumus. Lai gan lguma summa nav liela, tas apliecina Kultras ministrijas ieinterestbu, pai par kultras dzvi diaspor, kas vienkri mutuo sarkojumu bagtb. Paldies ar par labi sakrtoto atskaites sistmu, kas oti atvieglo msu darbu! Izmantojot izdevbu, vlos pateikties Kultras ministrijas Sabiedrbas integrcijas departamentam, ko vada Jeena aicne un ku strd diasporas organizcijm labi pazstam un alla atsaucg eksperte Gunta Robeniece!

Pati, strdjot Rgas dom, esmu saskrusies ar prlieku birokratiju atskaits, tpc katr zi atbalstu loiskus risinjumus.

 

 

Turpinot par pctecbu decembr samm oti priecgu ziu: nosldzies konkurss par projektu ilgi lolotajai Rgas filharmonijai!

is fakts ar mani oti iepriecina vairku iemeslu d. Pirmm krtm tika kliedtas baas, ka is projekts vartu vispr kaut kur pazust. T tiem bija mana prioritte, stjoties amat. Cerams, ka vismaz ai zi ir pielikts punkts 30 gadu ilgam procesam, ko vienkri varu nosaukt par muanos. Visvairk priec tas, ka varam iet uz prieku. Priecjos ar par to, ka starptautiskaj konkurs uzvarja msjie Austra Maila un Ja Saukas biroji, kas startja ar oti zmgu devzi Baltic Shine jeb Baltijas mirdzums. Atminsimies ar, ka Austra Maila architektu birojs kop ar Jua Pogas biroju sama Izcilbas balvu kultr par Meaparka Lielo estrdi Sidraba birzs, kas jau tika novrtta ar Starptautisko architektras balvu 2022. Cerams, pc pieciem gadiem Rgas filharmonija vrs durvis. Esmu jau skusi darboties finansjuma mekljumu virzien, tikusies ar Rgas domes amatpersonm, kas apstiprinjui, ka ar viiem t ir poltisk prioritte. Nkam gada laik jizstrd bvprojekts, tad ar bs skaidrba par izmaksm. Priek sarunas ar Finanu ministriju, un mierga bu tikai tad, kad finansjums bs iecementts attiecg dokument. Vsturiskie lkloi beidzot bs noslguies, un nenoliedzami to veicinja maias Rgas domes vadb.

 

 

Mantojum samt daudzus kultras objektus, kas tuvkaj laik jpabeidz. Piemram, Latvijas Nacionls operas un baleta dekorciju noliktavas un minjumu telpas Meirnu iel, irotav. Piebildu, ka LNOB ilde Amerik jau savkusi ldzekus jauna flea iegdei.

Ldz ar to uzlabosies ar Rgas apkaimes infrastruktra industrilaj irotav ttad divjs labums: gan Opera tiks pie jaunm un msdiengm telpm, kas atvieglos ts darbu, gan msu pilsta uzlabosies izskat un kultr.

 

 

Js ieminjt krslu Jaun Rgas teta skattju zl

un ar atjaunotaj Leu tetr. Jaun Rgas teta ststs ir viens no tiem, kam esmu sekojusi ldzi padziinti, un tam par iemeslu ir mans iepriekjais darbs Rgas Kinomzeja direktores amat. Ar is mzejs ir viena no Kultras akadmijas struktrvienbm, un ms visi oti gaidjm prcelanos uz Rgas Tabakas fabrikas telpm, kur bija izmitints Jaunais Rgas tetris, kamr tiek savests krtb Lpla ielas nams. Kultras akadmijai Ludzas iel katastrofli trkst telpu, bet prvkans process ievilks gadiem, plnots prcelties bija 2018.-2019. gad Lab zia ir t, ka dab redzjm, ka viss notiek! Architektes Zaigas Gailes vadb izstaigjm telpas, prliecinjmies, ka tetris ir gatavs uzskt savu jauno darba clienu. Telpas ir msdiengas, bet ar oti lielu cieu pret vsturi.

 

 

Top Vgnera nama restaurcija, par ko esam rakstjui, gaviljot, ka Rga beidzot atgrieas Vgnera pasaules kart.

Lielisks valsts un privts iniciatvas piemrs! Kultras ministrija obrd gan vairk sniedz tdu k morlo atbalstu, paldzot ar dokumentu krtoanu. Visu cieu Mrim Gaia kungam, kas prata piesaistt Vcijas finansjumu! Ldzgs objekts ir Pterbazncas atjaunoana, kuam ar tiek piesaistti Vcijas ldzeki. 

 

 

Atgrieoties pie diasporas vai jsu prioritu sarakst ir ar jautjumi, kas saistti ar ts aktulittm kultras un mediju atbalst?

J, t ir btiska prioritte! Pc manas prliecbas, vairk ir jstiprina saikne ar diasporu k kultras un mediju, t ar sabiedrbas saliedtbas jom. obrd esam veikui Mediju atbalsta fondam paredzto ldzeku prdali, ir maints  nolikums, priekpln izvirzot partnerbas principu. Proti, ms sagaidm un esam izveidojui instrumentu, lai veicintu sadarbbu starp Latvijas nacionlajiem medijiem, reionlajiem un diasporas medijiem. Tas nozm pankt, lai nacionlajos medijos vairk ienktu informcija par norism diaspor. Un otrdi. Iestrdes ir, to labi dara sabiedrisk televzija un Radio. Diasporas mediji saems atbalstu, kas tiek prdalts no nacionlajiem, ar to veicinot sadarbbu. Skaitlisk izteiksm tie ir 77 tkstoi eiro.

 

 

Avzi Laiks ar tdu pau pierumu, kdu saemam no Kultras ministrijas, atbalsta ar ALA Amerikas latvieu apvienba. Ttad partnerba jau notiek!

Ar ALA man ir sadarbbas pieredze jau kop darba Kinomzej. Ir tikusi stenota kopga programma, ststot par latvieu izcelsmes kino veidotjiem rzems. Viu, izrds, ir tik daudz, k Latvij, t rzems dzimuo, kuiem ir ciea saikne ar Latviju un kui var bt Latvijas kultras vstnei pasaul. s saiknes ir jturpina kopt. Lai minam, piemram, Lolitu Ritmani, Signi Baumani, Astru Zoldneri un daudzus citus.

 

Sadarbbas ideja man savulaik rads sfilmu festivl Tamper, kur ieraudzju daudzus latvieu vrdus. Tolaik pamanju Dainu Krmi, latvieti, kua dzvo Ziemeamerik un joprojm strd eksperimentlu animcijas filmu anr. Liks dvaini, ka par viu neko nezinu un centos to labot. Pirmm krtm, iepazstot vias dzvesststu, jo katrs no tiem paver kdu jaunu lappusi Latvijas vstur.

 

 

Js esat jaunk ministre trsdesmit ar nedaudz plus. No kda vecuma esat poltik un kpc? Un kpc tiei Progresvie bija jsu izvle?

Klikis notika tad, kad 24 gadu vecum biju aculieciniece gadjumam, kad t bra VARAM ministrs Kaspars Gerhards kristga paskuma laik Vecrg uzbrauca gjjai. Sapratu, ka vairs nevaru stvt mal un klust, jo nekas nesekoja! Nekdas reakcijas! Tas mani satrieca un lika pieemt lmumu, ka jdara kaut kas paai.

 

Es nevaru un negribu pieemt varas prstvja nesodtu rcbu. Tas bija 2015. gada jnijs, nkamaj gad sekoja t sauktie olnu protesti, ar protesti pret dzvnieku cirku. Un ai laik rads divi jauni poltiskie spki Progresvie un Par, socilliberlas partijas. Manm vrtbm vistuvkie liks Progresvie, lai gan atsevios jautjumos ar msu viedoklis dals. Ir jautjumi, kuos, teiksim, mana un partijas pozcija sakrt par 80 procentiem. Taisngums man vienmr bijis oti svargs, tiklab k vides vrtbas.

 

 

Lieki jautt, kas ir jsu visiecientk mksla gan jau kino! Bet vai satiksimies ar oper un koncertos?

Ceru, ka j! Ar operu un citm mkslm esmu mazk iepazinusies, bet esmu oti ieinteresta iepazties. Otra tuvk mksla man ir litertra. Msu brnigais kinozintnieks Viktors Freibergs savulaik teicis, ka kino un litertra ir stipri tuvk nek kino un tetris - ko varbt esam iedomjuies.

 

 

Ciemojoties pie kultras ministriem, ikreiz vroju, k aj kabinet mains gleznas pie sienm. Nauris Puntulis bija izvljies Aiju Zariu un izcilo trimdas mkslinieku Raimondu Staprnu. Js Helnu Heinrichsoni. K notika izvle?

Pavisam vienkri mana biroja vadtja ir mkslas kuratore Lna BirzakaPriekule, via izraudzjs gleznas, kas, viasprt, vislabk sadzvo ar mums un ar telpm. Ar Heinrichsones intensvo rudo lapsu sadzvoju oti labi.

 

 

Kad js sagaids ciemos tautiei diaspor?

Katr zi poos uz Dziesmu svtkiem Toronto ovasar. Esmu samusi Jua enia ielgumu, un viam apsolju bt kltesoa aj paskum. 


 

Atpaka