EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
PLEIF Pasaules latvieu ekonomikas un innovciju forumam desmitgade
128896

   23.05.2023

 

 

 

Vai esat Latvij, lai veiktu priekdarbus nozmgajam notikumam PLEIF desmitgadei?

P. Blumbergs. stenb esmu reionlaj vizt tikko ieradies no Oslo, kur piedaljos Norvijas latvieu organizciju apvienbas sanksm. Tikos ar 25 dadu s zemes organizciju vadtjiem kop ar rlietu ministrijas Specilo uzdevumu vstnieci diasporas jautjumos Elitu Gaveli, ar Latvijas vstnieku Norvij Mrtiu Klvi un Eiropas latvieu apvienbas prstvjiem. ai braucien mans mris bija k PBLA valdes prieksdim tuvk iepazties ar visstraujk augo latvieu diasporas reiona cilvkiem. Norvij dzvo ap 15 tkstoiem latvieu no dienvidiem ldz Polrajam lokam. Man ir svargi zint, k vii tur dzvo, cik labi ir organizti, varbt viiem ir vajadzga kda paldzba. Ar saprast iemeslus, kpc latviei tur ir ieraduies. Bet galvenais saprast, ko dart, lai ar tlaj Ziemezem vii nezaudtu saikni ar Latviju.

Un, ja jau tik tlu no Amerikas biju atlidojies, izmantoju gadjumu, lai ierastos Rg un tiktos ar PBLA Prstvniecbas darbiniekiem, bet galvenais lai veiktu priekdarbus msu svasaras galvenajam ekonomikas paskumam Pasaules latvieu ekonomikas un innovciju forumam jeb PLEIF. ogad jubilejas desmitajam.

 

Forums notiks 5. jlij, lielo Dziesmu svtku laik, kad Latvij ieradsies oti kupls skaits tautieu un viu imenes loceku.

P. B. Tiei t, to, ka ieradsies oti daudz rzemju cilvku, ar mm vr, rkojot o jubilejas PLEIF. Pirmais notika 2013. gad, ar Dziesmu svtku laik. Idejas autors ir Jnis Kukainis, savulaik PBLA prieksdis, oti spilgta personba trimdas latvieos. Vi rzemju latvieu organizcijs ierosinjis daudzas iniciatvas, un par pau nozmgko uzskatu via ierosmi trimdas organizcijm aktvi iesaistties NATO paplainanas lauk, respektvi, cnties par Latvijas uzemanu alians. 

 

Vlos piemint, ka Jnim Kukainim pieder ar Amerikas latvieu jaunieu programmas Sveika, Latvija! ideja, kas joprojm turpins, un ik gadu uz Latviju brauc divas jaunieu grupas, lai iepaztu un iemltu savu senu dzimteni. Tai pievienojusies programma Pavadi vasaru Latvij!, kuas ietvaros rzemju latvieu jauniei strd Latvijas mzejos, kultras iestds, nometns. To vada Amerikas latvieu apvienbas (ALA) aktviste un bijus valdes locekle Lga Ejups.

 

PLEIF oti tri un spcgi iedzvojs latvieu sabiedrb, izplets pa pasauli, ldz pat Austrlijai. K tas izdevs?

P. B. Tas tiem ir viens sts veiksmes ststs! Kad ncm klaj ar PLEIF ideju 2013. gad, Dziesmu svtku laik, atskanja balsis: bet ms gribam dziedt, dejot un baudt Latvijas vasaru, nevis runt par biznesu! Jnis Kukainis prata prliecint bs gana daudz tautieu un viu imenes loceku, kuu vid ir ar cittautiei, kas varbt tiei vlsies runt par biznesu. Vii, visticamk, nedzieds un nedejos, un viiem bs vrtgi skatties uz biznesa iespjm Latvij. Kur nu vl labks laiks uzmgiem cilvkiem no Amerikas, Kanadas, Austrlijas u. c., lai tiktos ar daudz interesantiem cilvkiem. Turklt vasar, kad audis ceo. Un t notika cilvki satiks, apsprieds, izveidoja biznesa kontaktus.

 

Rads Spotlight Latvia ar k atzars no PLEIF?

P. B. J, 2016. gad, pc trim gadiem, PLEIF ideja izlauzs no Latvijas, un notika ekonomikas forums Austrlij. Rads doma ko ldzgu sarkot ar Amerik un nosaukt to par Spotlight Latvia tdjdi padarot to saprotamku amerikiem. Pirmo Spotlight Latvia vadja Latvijas Goda konsuls ikg, vi ar mans brlis, Roberts Blumbergs.

 

Vai t tikt imen audzinti strdt kdu zinmu savas dzves laiku Latvijai? Esi bijis ALAs prieksdis, turklt divas reizes, ldzs veiksmgai advokta karjrai. Un vl esi etru brnu tvs.

P. B. Vecki ms jau no agriem dzves gadiem mudinja strdt sabiedrisk darba lauk un pai rdja labu piemru. Drz vien sapratm, cik tas ir vrtgi, k paplaina apvrus un padziina dzves jgu. Turklt biei vien dod daudz lielku gandarjumu nek maizes darbs. Runjot par Spotlight tas bija gana sarets projekts, un man bija vajadzgs blakus uzticams cilvks, kas spj organizt. Rezultts bija oti labs paskums labi apmeklts, notika presti viet un pulcja daudz cilvku. Amerikas biznesa cilvkiem ir oti svargi saprast, ka ms esam nopietni emami, veiksmgi sarunbiedri.

 

Spotlight Latvia jau dzvo savu dzvi?

R. Egltis. J, pirms pris gadiem notika Losandelos, aizvadtaj gad Boston, oruden bs atkal. Turklt no t ir izaudzis vl viens pavisam konkrts un pastvgs veidojums Latvijas-Amerikas tirdzniecbas palta. Ideja rads tolaik Latvijas vstniekam ASV Andrim Teikmanim, to atbalstja ALA, atdodot paltai savas iestrdes darb Latvijas tautsaimniecbas atbalstam. Paltu vada jauni, skoloti, eneriski cilvki, k Jnis Bergs, Lauris Lambergs, Mikus Kns u. c. Jteic, darbbas joma ir nodota enerisku  profesionu roks.

 

PLEIF eografija aizvadtajos desmit gados, k jau minjm, ir plaa. Atskatsimies uz pirmajiem!

R. E. Pc Melburnas un Amerikas veiksmgajiem forumiem 2018. gad nolmm, ka eografija jpaplaina ar Latvij, t teikt Rga nav visa Latvija. T divas reizes PLEIF sarkojm Valmier, un tie izdevs oti veiksmgi. 2022. gad PBLA kop ar rlietu ministriju nolma pavirzties tlk Eirop un sarkoja divas biznesa brokastis London un Frankfurt.

 

Jums abiem noteikti ir prt kdi pai spilgtkie, nozmgkie fakti, veiksmes! Man prt Latvijas finiera pankumi pc paa pirm foruma.

R. E. Par oti spcgu pankumu uzskatu divu Latvijas filmu kontraktus Losandelos. Te piebildu, ka mums, rkotjiem, jau nav zinma visa informcija, k veidojuies biznesa kontakti, k sadarbba attstjusies, - msu pienkums ir pildt tdu k savedja lomu un savest kop Latvijas un diasporas uzmjus.

 

Un vl biju klt abos Valmieras forumos. Pirmaj bija sarkota kontaktu bira, Valmieras tetr, uz skatuves. Bija tik interesanti tuvpln redzt, k uzmji satiekas, iepazstas, risina sarunas un nevar vien beigt. Nebija viegli vius dabt prom no t ga galda!

 

P. B. Es, savukrt, k labu pankumu atceros ameriku venture capitalist uzmju pirmaj Spotlight, kad konferences laik vi nolma ieguldt latvieu firm CENOS, kas nodarbojas ar "3D simulation software". Taj pa konferenc lielais ASV veikals Walgreens pastja preces, piemram, jogas pakljius,  no Latvijas firmm, ar ko bija iepazinuies.

 

Cik cilvku parasti ierodas PLEIF?

R. E. Ap 250-300, kad pandmijas laik strdjm attlinti, tmeka vid, bija vl vairk.

 

Kdas galvens tmas bs aj, desmitaj forum? Un galvenie rkotji?

P. B. PBLA uzticamais partneris rlietu ministrija, Rgas Dome, Nodarbintbas valsts aentra un Latvijas investciju un attstbas aentra (LIAA), k ar, protams, ALA ar savu kuplo ziedotju pulku, Amerikas-Latvijas tirdzniecbas palta, organizcija Red Jackets u.c.

 

Runjot par galvenajiem foruma virzieniem, vlos piemint msu gada jauninjumu piesaistt to latvieu dzvesbiedrus, kui te ieraduies uz Dziesmu svtkiem. Ldz ar to foruma darba valoda bs angu. Un os audis ms sauksim par friends of Latvia!

 

Forum plnoti divi lieli sarunu panei viens makroekonomikas jom, kur piedalsies gan premjers Krijnis Kari, gan nozaru ministri, baieri, piemram, msu tautietis Nils Melngailis u. c. Otrs mikroekonomikas jom, kur spriedsim par glui konkrtm lietm, kas attiecas uz uzmjiem. To vads Kaspars Rokalns, LIAA vadtjs. Pc tam sadalsimies darba grups: pakalpojumu sfra, innovcijas un sadarbba ar pavaldbm. Te strdsim latvieu valod.

 

Svarga tma bs ar biznesa vide Latvij, jautjumi, kas saists ar darbspka saglabanu un t aizplanas reguljumu. Savu dalbu te apstiprinjis Rgas galva Mrti Stais.

 

Caurviju tma vis forum, protams, investcijas un tm labvlga vide Latvij. Ms o jautjumu esam paredzjui risint uz pozitvu, veiksmgu ststu pamata tas PLEIF atirs no citiem biznesa forumiem. Msu diasporas organizciju mris ir celt latvieu paapziu, aut notict iespjm, spcint patriotismu, no vienas puses. No otras rosint savus rzemju partnerus investt Latvij. Ar vrdu sakot, stiprint savstarpjs biznesa saites un visiem kop paldzt savas valsts tautsaimniecbai visos iespjamos veidos.

 

Man izpratn tas ciei saists ar Latvijas tla veidoanu un spodrinanu

P. B. Katr zi! Ne velti msu panediskusijas balstsies tiei uz svargkajm, attsttkajm, cergkajm ekonomikas jomm, piemram, IT, ar ko varam lepoties pasaules lmen, k ar transporta (Rail Baltica!) un enertikas jomm.

 

Vai PBLA uzmanbas un rpju lok bs iekuvusi ar Latgale?

P. B.  J, ir glui jaunas zias ir pieemts lmums - septembr, kad PBLA valde pulcsies sav gadskrtj sd, rkot izbraukuma sdi Daugavpil, robeas apmekljums. Protams, ar kultras paskumi.

 

PBLA ir prliecinoi paudusi savu atbalstu Valsts aizsardzbas dienestam.

P. B. Un tda ir ar mana personisk prliecba ms nevaram paauties tikai uz citzemju NATO kaavriem, mums aktvi jiesaists paiem. PBLA pavisam konkrti iesaistsies komunikcijas veidoan, informan. Nedrkst pieaut, ka jauniei sktu atteikties no Latvijas pavalstniecbas. Pirmais solis jau ir veikts ir pieemts lmums diasporas jaunieu iesaukanu atlikt ldz 2027. gadam, lai ajos etros gados izveidotu prdomtu un pamatotu sistmu.

 

R. E. Piebildu diasporas jauniei var dienest iestties brvprtgi, un, runjot hokeja terminoloij,  pirmais msjo piecinieks VAD jau gandrz esot gatavs. Tda iepriecinoa zia!PLEIF 10 gados

2013 Rga

2015 Rga

2016 Melburna, Austrlija

2017 Spotlight Latvia, ikga

2018 Valmiera

2019 Valmiera, Spotligt Latvia, Denvera

2020 Rga (attlinti)

2021 Rga (attlinti)

2022 Spotlight Latvia, Losandelosa

2023 Rga

2023 Spotlight Latvia, Bostona

 


 

Atpaka