EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Pasaule pastvs, kamr cits citam paldzsim
126243

   13.09.2022

 

 

Jau 28.  gadu oruden, 9. septembr,  Rg pulcjs kupls pulks sapostu brnu kop ar saviem veckiem, lai svintu labdarbas svtkus. Tos sarko  Amerikas latvieu apvienbas (ALA) nozare  Labdarba Latvijai  sadarbb ar savu  uzticamu sabiedroto Latvijas Brnu fondu, paldzot tm Latvijas  imenm, kus aug vairki  brni, brni ar pam vajadzbm un kuu atvases stud  augstskols. Labdarbas apjoms ogad jau prsniedzis  etrus miljonus  dolru, un iespaidg naudas summa nk no Amerikas  latvieu ziedotjiem. Aizvadtajos septios gados nozari vadjusi  Kaija Petrovska, bet stipros pamatus ielicis  riks Krmi, Droo tiltu ceot 21 gada garum. Svtku sarkojums  ogad notika Rgas Latvieu  biedrbas jeb Mmuas  greznaj Lgo zl. 

 

K. Petrovska: Man ir liels prieks te bt kop ar jums, un esmu gandarta, ka man ir dota t iespja pasniegt dvanas un pabalstus jums, kas esat mrojui ceu uz o skaisto sarkojumu. Pabalsti un stipendijas, ko saemat, ir Amerikas  latvieu labvu ziedojumi, un tos ierosina un administr.   ALA - ASV latvieu organizcija, kuras mris ir uzturt un vienot latvieu sabiedrbu Amerik, sniegt humno paldzbu tm imenm Latvij, kas audzina jaunos latvieus, ldz ar to atbalstot demokrtiskas, tiesiskas  un droas Latvijas nkotni. Organizcija apvieno ap  90 tkstoiem  tautieu vis Amerik, ALAi  piedergas ir vairk nek 160 latvieu organizcijas biedrbas, bazncas un kultras organizcijas, kopum  -  ap 6000 biedru.

 

Jau kop 1994. gada ALAs  nozare Labdarba Latvij strd savam galvenajam mrim latvieu tautas pilnvrtgas dzves  nodroinanai. Ms gdjam regulrus divu gadu pabalstus  daudzbrnu imenm, brniem un studentiem  ‒ k viu izgltoanai, t pilnvrtgai dzvei. Paskums, kas sauca Droais tilts, patiem ir  dros, prbaudts tilts starp ziedotjiem ASV  un imenm Latvij. ogad saziedot nauda paldzs 35 daudzbrnu imenm, 12 brniem ar pam vajadzbm un 25 augstskolu studentiem. Msu prieks un gandarjums ir vrdos neizsakms. 

 

odien k ik gadu vlos pateikties Latvijas  Brnu fondam par izcilo sadarbbu daudzu gadu garum!

 

Dvan Brnu fonda prieksdis  Andris Brzi  sama  grmatu ALA 50 ldz LV100 

 

Pc septiu gadu rosga darba nozar Kaija Petrovska stafeti nodod  Dinai Krkliai . Kaija: Mums ir noteikti termii, cik ilgi strdt ALAs vald lai nk  jaunas domas un jaunas asinis , lai darbus radoi un sekmgi turpintu.

 

Dina Krklia: Esmu pirmo reizi aj  sarkojum, vl  pirms ALAs gadskrtj kongres , kas notiks  oktobr, kad mana kandidatra tiks oficili apstiprinta.  Un esmu aizkustinta un lepna par Amerikas latvieu paveikto.  ir brniga diena... Paas ikdienas dzve  neaizritja latvieu sabiedrb, bet ik gadu biju Gaezer, biju Latvieu studiju centr,  tagad dzvoju Kalamaz, kur ir oti aktva latvieu sabiedrba. Mana mamma Biruta Abuls visu savu mu bija rosga latvieu sabiedrisk  darbiniece, esmu daudz no vias mcjusies. Ldz im esmu darbojusies Amerikas  latvieu organizciju revzijas komisijs ALA un Latvieu Fond. Tagad Kaija mani iepazstina ar darbbas virzieniem un cilvkiem, ar kuiem  turpmkos gadus man  roku rok bs jstrd. Domjam, ka laiks paplaint msu darbbas lauku nauda, protams, ir oti svarga, bet ne mazk svargi ir ar piedvt  apgt pasaules pieredzi, pai studentiem, iespjas papildinties. Td virzien ar saskatu  savu nkamo darboanos.

 

Andris Brzi: 28 gadi ir patiem  ievrojams laiks, kas mums kop ar Vairu Vucni un  Brnu fonda darbiniekiem  aizritjis, strdjot  kop ar ALAs nozari Labdarba Latvij.  Bet galvenais ikvien aj paldzbas ziedojum un stipendij klt ir cilvka dvsele. Ar to, kuu ai pasaul  vairs nav, bet kui ir atstjui testamentros novljumus, lai ms vartu turpint atbalstt latvieu brnus. 

 

Pasaule  pastvs tikai tad, ja ms cits citu atbalstsim un tas attiecas  tiklab uz atseviiem cilvkiem, imenm, k ar valstm. etri miljoni ir oti iespaidgs skaitlis! ogad paldzba naudas izteiksm  ir da: brniem ar pam vajadzbm 26 520 USD, daudzbrnu imenm 151 200 USD, studentiem 52 500 USD.

 

pai  dzirkstoi aizritja sarkojuma pdj daa, kad stipendijas saemt tika aicinti  studenti. Vii cents neatpalikt asprtb no sarkojuma vadtja  Andra Brzia un labprt ststja  par savm studijm  un nkotnes mriem. Jauni, gudri, intelienti jauniei nca ar rudzu ziedu puiem un sirsngm dvanim  Kaijai, Dinai un Andrim pateicbas un gaiuma apstaroti. Ir vrts,  tiem, ir vrts atbalstt os jaunos cilvkus!  Interesanti, ka viu intereses galvenokrt saists ar  darbu tds nozars k medicna, lauksaimniecba (mesaimniecba un drzkopba), sporta pedagoija, bvniecba, elektroenertika. pai prieks ar par nkamajiem  skolotjiem un diplomtiem.

 

Sarkojum piedaljs un rudens ziedu pui sama Ligita Kovtuna

 

 

 


 

Atpaka