EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Pareizticba nonkusi krustcels
125423
Photo by Julia Volk from pexels.com

Juris Lorencs    14.06.2022

 

 

Krievijas uzbrukums Ukrainai, nekaung starptautisko tiesbu prkpana, masu slepkavbas, spdzinanas, deportcijas, laupanas, draudana ar kodolieroiem un imprijas robeu paplainanu ir iedarbinjusi milzga mroga procesus. Tie skar burtiski visas dzves jomas - poltiku, ekonomiku, transporta ceus, technoloijas, bruotos spkus, kultru, medijus. Ku gan gada skum varja paredzt, ka neitrls valstis, Somija un Zviedrija, vlsies iestties NATO blok! Ne tik pamanmi, bet ne mazk nozmgi procesi norisins pasaules gargaj, reliiskaj telp, it pai pareizticb.

 

Aizvien grtk ir noslpt faktu, ka agresv krievu pasaules ideja vismaz pa daai ir dzimusi Krievu pareizticgs bazncas klpi. Gargs frontes priekj lnija patlaban atrodas Ukrain. aj valst darbojas divas pareizticgs bazncas. Pirm ir Maskavas patriarhta Krievu pareizticg baznca. Tiei tds ir s bazncas oficilais nosaukums - nevis Krievijas, bet gan Krievu baznca. Otr - Ukrainas pareizticg baznca, kuras neatkarbu 2019. gad atzina Konstantinopoles patriarchs Bortolomejs. T ir jauna, patriotiska, dinamiska un augoa baznca. gada skum Ukrainas pareizticgai bazncai bija ap 7000 draudzes, savukrt Maskavas patriarhta bazncai- ap 12 000. Kop kaa skuma ap 700 draudzes pametuas Maskavas patriarhtu, pievienojus Ukrainas bazncai vai kuvuas par neatkargm draudzm. Vartu vaict - kpc is process ir tik lns un kpc Maskavas patriarhtam Ukrain joprojm pieder tik liels skaits draudu?

 

Lieta tda, ka daudzi ukraii o bazncu jau sen ir pametui. Draudzs tagad saimnieko vai nu prliecinti Maskavas atbalsttji, vai naivi vientiei. K liecin socioloija, krievu bazncu patlaban atbalsta vien ap 5 % Ukrainas iedzvotju. Aptuveni puse ukraiu uzskata, ka t btu pilnb jaizliedz. Interesanti, ka Maskavas patriarhta baznc Ukrain patlaban ir vairk priesteru nek draudu. Tikmr Konstantinopoles patriarhta baznc vrojams gardznieku trkums, 7000 draudzes apkalpo vien 4500 priesteri. Kpc? Izrds, daudzs draudzs, kas pametuas Maskavas patriarhta bazncu, to priesteri attiecs sekot savu draudu loceku izvlei. Vl viena liecba tam, ka iem gardzniekiem patiesb ir vairkas priekniecbas, un viena no tm atrodas Maskav. oti iespjams, ka zem priestera vai mka trpa slpjas Krievijas Federl Drobas dienesta (biju VDK) virsnieka uzplei.

 

Tikmr Maskavas patriarhta Ukrainas baznc skusies jezga. Vismaz piecpadsmit diaczes Ukrain paziojuas, ka prtrauc dievkalpojuma laik piemint sava augstk gardznieka, Krievijas patriarcha Kirila vrdu. 27. maij steig sasaukt sinode izdarja grozjumus bazncas dokumentos, kas it k apliecina bazncas neatkarbu. Tomr bskapiem pietrka drosmes pilnb saraut saites ar Maskavu. Faktiski baznca nonkusi strupce. Krievija to neatlai, bet Konstantinopoles patriarhts neatzst ts kanoniskumu un aicina pievienoties t pasprn esoajai Ukrainas bazncai. T vien izskats, ka Maskavas patriarhta baznca Ukrain tiks burtiski sarauta gabalos. Kpc pareizticb ir tdas rpes par kanoniskumu? Pirmkrt, viu uzskat kanoniskums nozm bazncas stumu. Skrupulozi tiek ievrota apustulisk pctecba - ku kuam kop pirmo apustuu laikiem uzlicis rokas, iesvtjis par bskapiem un priesteriem. Saprotams, no da viedoka raugoties, daudzas evaelisks bazncas nav stas, to mctji - vienkri cilvki no ielas, viu izdaltie sakramenti- bez spka utt. Otrm krtm ar kanoniskumu saprot tiesbas saimniekot kd noteikt eografisk territorij, aj gadjum Ukrain.

 

Latvijas pareizticg baznca apgalvo, ka tai ir autonomijas statuss Krievu pareizticgs bazncas ietvaros. Savukrt pati Krievu baznca uzskata, ka Latvijas bazncai ir vien paprvaldes tiesbas. Iespjams, ie jdzieni ir tikai bazncas tiesbu nianses. Tomr lietas btbu tas nemaina - Latvijas pareizticgo baznca odien ir daa no Krievu bazncas. Katras liturijas laik pareizticgo priesteri Latvij piemin via svtbu Krievzemes patriarchu Kirilu. Ja kdas autonomijas iezmes ar pastv, tad ts drzk ir uzlikusi Latvijas valsts. Likums par Latvijas Pareizticgs bazncu nosaka, ka Par Bazncas galvu, metropoltiem, bskapiem un o amatu kandidtiem drkst bt tikai Bazncas gardznieki un Latvijas pilsoi, kuru pastvg dzvesvieta ne mazk k pdjos 10 gadus ir Latvij. Msu likumdoana aizliedz importt augstkos bazncas gardzniekus no Krievijas, k tas pirms daiem gadiem notika Igaunij. Tur pc metropolta Kornlija (1924- 2018) nves Igaunijas bazncas (kas ldzgi k Latvijas bazncai atrodas Maskavas pakautb) sinode par savu vadtju ievlja Kazahstn dzimuo Krievijas pilsoni Valriju Reetikovu, tagadjo Tallinas un Igaunijas metropoltu Jeviju. Via priekgjjs Kornlijs bija dzimis Igaunij, prata igauu valodu, par savu reliisko prliecbu izcieta trs gadus ilgu ieslodzjumu Mordovijas soda nometns. Dieml pareizjais Igaunijas bazncas galva igauu valodu neprvalda. Nav brnums, ka Igaunij blakus Krievu bazncas fililei kop 1996. gada darbojas Igaunijas Apustulisk Pareizticg baznca, kas ir autonoma baznca Konstantinopoles patriarhta pasprn. Taj ir 65 draudzes ar 27 000 sekotjiem, kas prsvar ir igauu tautbas.

 

Kopj tendence pasaules pareizticb ir skaidra - prom no Maskavas, prom no Krievu bazncas un ts patriarcha Kirila. Jo ilgk turpinsies ka Ukrain, jo centgk patriarchs Kirils dos svtbu Krievijas kaavriem, jo lielkas problmas sagaida Krievu pareizticgo bazncu gan pa Krievij, gan aiz ts robem. Dai man pazstami latvieu luteri un katoi ir teikui, ka dakrt mdzot iegriezties pareizticgo baznc. Nolikt sveci, vienkri pasdt, paraudzties ikons, izbaudt mieru un klusumu. Nesen kds vrs vidjos gados, ku bija iecienjis sv. Aleksandra evska pareizticgo dievnamu uz Brvbas un Blaumaa ielu stra Rg, atzins, ka kop kaa skuma vi taj vairs neesot spris savu kju. Un es pat nejautju, kpc, - tpat viss bija skaidrs.

 


 

Atpaka