EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Par latvieu vriea pienkumu un atbildbu valsts priek
130485

Zemessargs, profesors un kalnos kpjs Juris Ulmanis intervij Ligitai Kovtunai    14.11.2023

 

 

 

 

Tu nenoguris mudini un,  galvenais,  ar rdi persongo piemru bt patiesam, praktiskam Latvijas patriotam: iestjies Zemessardz tikldz to izveidoja, devies uz Ukrainu un iesaistjies ukraiu c par brvbu. Paldies, un visu cieu! Kas bijis tavs galvenais motvs?

Mans motvs ir oti vienkrs - katram vrietim ir pienkums aizstvt savu imeni, savu stu un savu valsti. Tpc esmu zemessargs. T mani seni darja, t mani audzinja. Tas ir mans, latvieu vriea, uzdevums un atbildba.  Mans vectvs, kapteinis Alberts Balodis, bija jaundibints Latvijas kaa skolas pirm izlaiduma absolvents. Viu izstja no Litenes uz Sibiriju 1940. gad. Mans otrais vectvs  - Nikolajs Ulmanis -  bija cara armij, Sarkanaj armij un Latvijas armij, tostarp Atseviaj Studentu rot. Man nozmgi ir tas, ka  tagad esmu Studentu bataljona zemessargs s rotas turpintjs. Esmu oti pagodints par to, ka man tikko piera kapteia dienesta pakpi.  Tiei tda bija  manam vectvam Albertam. Es vienmr atgdinu - ms esam brvi, pateicoties Dievam un Latvijas kaavriem.  Mums liktenis ir devis aunu, nelgu, barbarisku kaimiu, kas joprojm  draud ms iekaot. Ms to esam piedzvojui un  nekad vairs nevlamies pieredzt. 

 

Latvijas Zemessardze ir Latvijas Nacionlo bruoto spku mugurkauls, taj iesaistjuies ap 10 tkstoiem 10 000 brvprtgo, vriei un sievietes, kui ir apmcti,  gatavi aizstvt, stvt un krist par Latviju. Vii zina ko dart, ja pienks X stunda . Starp citu, 20% no zemessargiem ir sievietes. Manuprt, doma par spcgku Latvijas aizsardzbu reli sks  2022. gada 24. februr ldz ar pilna mroga iebrukumu Ukrain. Es uzreiz pieteicos Ukrainas rzemju leion. Mani npaema tpc, ka man nebija iepriekjas kauju pieredzes un vecuma d. Tomr nelikos mier, ldz nokuvu Ukrainas kaa zon, bet tad ar kuva skaidrs, ka, nezinot viu valodu, tas var bt bstami kaujas situcijs gan sev, gan apkrtjiem. Sapratu, ka mana pievienot vrtba vartu bt piegdt Ukrainas aizstvjiem ekipjumu un visu to, kas viiem  vajadzgs front. T es sku vkt ziedojumus, lai iegdtos dipus, nakts redzambu tmekus un dronus. Vlos teikt  lielu, lielu paldies visiem ziedotjiem, it pai no rzemm, kuri  bijui oti dsni, izpaldzgi un  man  uzticjuies! Vl  izlmu, ka mana pievienot vrtba ir atspoguot Latvij to, ko es esmu redzjis un izjutis Ukrain. Sku par to rakstt medijos, un nesen tapusi  grmata Kad ka kst personisks, - kas  iznkusi gan latvieu, gan ukraiu valod. Tagad strdju pie angu versijas. Grmat ir 26 epizodes,  kas atspoguo manu piedzvoto pirmaj kaa gad. Katrai epizodei ir illustrcija, ko zmjis Latvijas Mkslas akadmijas students Gatis ulcs, literr redaktore bija Drija Jukevia. Grmata ir veltta pieciem maniem draugiem, kui kritui ka Ukrain. Visi grmatas ienkumi aizies Ukrainas aizstvjiem. Uzskatu, ka joprojm mans uzdevums  ir atgdint par kau Ukrain un ka mums  jturpina paldzt. Ja Ukraina neuzvars, Latvija bs nkam valsts ku krievi iebruks. Tpc mums ir jdara viss, viss, viss, lai paldztu Ukrainai uzvart! 

 

Vai tev ir daudz domu un cu biedru? Paststi par tiem! 

Man dzv oti laimjies,  jo ap mani vienmr bijui gaii, izpaldzgi, gudri cilvki. Ja runa ir par Latvijas Nacionlajiem bruotajiem spkiem (NBS) , tad mums   oti  paveicies ar izcilu komandieri, enerlleitnantu Leondu Kalniu, k ar ar Zemessardzes komandieri, pulkvedi Kasparu Pudnu. Esmu pagodints bt viu pakautb, jo ne vienreiz vien esmu  jutis o godavru stipro plecu un atbalstu. Tpat man laimjies ar manu tieo komandieri, kapteini Juri iploku. Vi ir izcils lderis un motivators. Man oti patk Latvijas kaavru vide. Tur ir ldzgi domjoi patrioti,  kuri stvs un krits par Latviju. 

 

Pasaules augstkaj  kaln ar nevar uzkpt viens pats.  Pateicoties maniem kalna mentoriem, nelaiim Teodoram irsim, Imantam Zaulam, Tsering Chenga Sherpa un kpanas biedram Andrim Balodim, es to paveicu 2023. gada  17. mart,  uznesot pasaules augstkaj kaln  Latvijas un Ukrainas karogus, k ar Zemessardzes vairogu. Jau kop 2015. gada kop ar urnlistu Ati Klimoviu braucam uz Ukrainu, lai vestu humno paldzbu kaavru  atraitnm un breiem. Pirms svtkiem kop ar Ati, bijuo Saeimas deputtu Veiko Spolti un bijuo Latvijas vstnieci Ukrain Argitu Daudzi apbraukjm visu Ukrainu, prezentjot manu  grmatu ukraiu valod. Noslgum pasniedzu Ukrainas karogu, ko biju uznesis Everesta virsotn, Ukrainas Parlamenta prieksdtjas vietniecei Olnai Kondratjukai.  

 

Savos rakstos tu aicini un prliecini nepagurt, neatslbt par to run ar poltikas un diplomtijas augstkajs aprinds. Vai nedraud briesmas pierast pie t, ka blakus ir ka? Vai cilvki nenotrulins sav apmb un nezaud modrbu? Tavi personiskie vrojumi? 

Mans personiskais novrojums  apliecina : vsture mums mca btisku sapratni par to, ka  neatlaidba un stratisk pacietba ir atslga, lai uzvartu kritisks cs. ASV Neatkarbas ka Kontinentl armija, tpat k Ukrain, saskrs ar ienaidnieku, kuram bija militrs prkums. Kontinentl armija cnjs septius gaus gadus, gstot  oti mazas uzvaras, un tikai kaa beigs viiem ska veikties. Dords Vaingtons gudri izvairjs no sakves,  karoja ldz angu priorittes mainjs, un tikai tad neatkarba tika izcnta. emot vr o rkrtji stratisko pacietbas ststu Amerikas vstur, domju, ka ASV pai  labi saprot, cik oti nepiecieams ir sniegt Ukrainai pilngu, ilgtermia atbalstu s valsts c par brvbu un neatkarbu. Tas pats notika  Otraj pasaules ka, kad Lielbritanija 20 mneus viena pati aizstvjs, saemot uzbrukumus katru nakti.  Savos pretuzbrukumos ukraii cns par katru metru. Godgi sakot,zzaj braucien jutu ukraiu nogurumu, bet vii pai mekl un atrod iekjo spku, lai turpintu cnties.  Vii nekad nepadosies! To es zinu, jtu un esmu simtkrtgi prliecints, ka ukraii uzvars! K ms drkstam nogurt, ja ukraii s ierakumos,  karojot  ar  par msu brvbu?!  Msu nogurums un aptija ir krievu vislabkais draugs. Kad bija gaisa sirnas, uzstjos Charkiv, Universittes patvertn, u man bija oti grti uzmundrint publiku, bet mazliet izdevs. Sajutu to, cik oti cilvkiem ir svargs morlais atbalsts un iejutba no rpuses...Tpc tas, ka ,ms latviei, aizbraucam pie viiem ir oti nozmgi un svargi. Kaa ilgums atkargs no daudziem faktoriem, bet galvenokrt no paas Ukrainas armijas un partneru atbalsta. 

 

Ko dom par Latvijas jauno cilvku iesaistanos valsts kaadienest? Vai atsaucba ir pietiekama, un k to vairot? 

Kaavru skaits msu bruotajos spkos nav liels, un tas nav labi.  Oficil statistika vsta, ka Latvij ir 7250 profesionl dienesta kaavru, 10 000 zemessargu un 36 000 rezervistu. Tas ir daudz par maz. Tpc, ka mums nav pietiekos skaits valsts aizstvju, Latvija lnm virzs uz obligto militro dienestu. Tiek izveidotas jaunas struktras, piemram, Valsts Aizsardzbas dienests (VAD), ku vrieiem no 18 ldz 27 gadiem,  skum brvprtgi, bet vlk - obligti, bs jdien vienpadsmit mneus Latvijas armij. Manuprt, t ir lieliska iespja jaunietim. Ja es btu jauns, to noteikti izmantotu.  Bet, manuprt, tas nav tikai jautjums par jauno cilvku iesaistanos. Svargkais jautjums:  kpc Latvijas vrieu lielais vairums neuzskata par savu svtko pienkumu aizstvt savu valsti? Visus os gadus bijusi iespja brvprtgi iestties un darboties Latvijas Zemessardz. Tas, ka Zemessardzes rinds par maz cilvku, ir zia msu ienaidniekam, ka mums vienalga. Es sev vienmr esmu uzdevis jautjumu: kpc lai to dartu rzemju kaavri (NATO), kui dien Latvij,  ja ms pai neesam gatavi aizstvt savu valsti? Un te man ar  jiemet bumbia rzemju latvieu lauci, kuri dzvo Latvij. Uz mums skats, un mums ir jrda piemrs. No visiem tiem, kas  te dzvo, es varu tikai uz vienas rokas pirkstiem saskaitt tos, kuri  zemessargi. 

 

Tavas domas par latvieu jaunekiem un viu fizisko un morlo stju? 

Potencils ir milzgs, tas  tikai jatsta un jpilnveido. Protams, ka viss skas ar imeni. Ja tvs ir zemessargs, tad aj imen noteikti valdan pas patriotisks gars. Viena lieta aizdedzint svecti pie mra Lpla dien, bet   pilngi kas cits, ja  ar saviem ikdienas darbiem un stju vecki rda piemru. Viesojoties Ukrain, man viena uzstans bija pie Nacionls gvardes kadetiem Vinnic. Pc jaunieu reakcijas varju just, ka tas, ko ststu par drosmi, palepnumu un neatlaidbu, atbasojas  vios. 

 

Braukju pa skolm un bibliotkm Latvij, ststu par Ukrainu un  kpanu Everest. Kpc es veltu savu brvo laiku, resursus, eneriju un to daru? Pirmkrt, tas man paam dod lielu prieku, otrkrt un galvenokrt ceru, ka kaut vai vienam es iedou to dzirksti, lai no rta, pieceoties uzklj gultu un sk kaut jdzgu dart ar savu dzvi.  Es viiem  saku ja es varju uzkpt Everest, tad js ar visi to varat  izdart!

 

Kpc tu savas viengs dzves laiku esi nolmis veltt savas un Ukrainas valsts aizsardzbai bdams trimdas latvietis?

Esmu dzimis un uzaudzis Bronks un, brns bdams, es vienmr gribju redzt savu Tvzemi brvu. Jau no 90. gadu skuma dzvoju Rg. Tagad sank, ka esmu gandrz tikpat ilgi dzvojis Latvij, k Amerik. Uzaugu trimd tpc, ka krievi bija okupjui Latviju, un odien Ukraina kao pret okupantiem. Sav sird  jtu, ka man  jpaldz ukraiiem cnties par savu brvbu t, it k es pats btu front, mainot savus persongos ieradumus, lai tas atbilstu bra steidzambai. Pamostoties no rta, sev jautju: ko vl es varu izdart Ukrainas lab? Man pat ir t, ka mana sirdsapzia neauj iet uz jebkdiem izklaides paskumiem, zinot ka mani draugi kao Ukrain.

 

Tavi padomi un vljumi?

Manas paaudzes uzdevums, patk tas vai ne, ir dart visu, lai msu brniem nebtu jemas ar auno krievu tautu,  bet mums noteikti jdom, k sagraut visu krievisko ideoloijas mantojumu.. Ldzgi k ukraii, ms esam tik oti cietui no msu briesmg kaimia. Beidzot ir piencis pdjais  laiks  izdzst,k Gunrs Astra teica:, o auno  murgu. 


 

Atpaka