EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Panikai iemesla nav
125422
Photo by Lukas from pexels.com

Krlis Streips    14.06.2022

 

 

Latvijas Centrl statistikas prvalde nupat laidusi klaj jaunkos datus par demografijas situciju msu valst. Virsraksts sabiedrisko mediju portl LSM.LV par to bija ds: Latvijas iedzvotju skaits gada laik samazinjies par 17,5 tkstoiem.

 

Prvaldes ptjum skaidrots, ka fakta pamat ir apstklis, ka prn mirstba Latvij bija divreiz lielka nek dzimstba. Pat oti iespjams, ka pie paaugstints mirstbas lmea vismaz daji vainga ir Covid-19 pandmija, kua divos gados kop ts pirmskumiem msu valst ir izmaksjusi dzvbu gandrz seiem tkstoiem cilvku.

 

Tomr ar visu to, fakts ir tds, ka gada skum Latvijas Republik dzvoja 1,876 miljoni cilvku. Tas nav mazs skaitlis. Pasaul iedzvotju skaita zi msu valsts ierindojas 151. viet no kopum 235 valstm. Sarakst esam vienu vietu zem Ginejas-Bisavas frik un vietu virs Bahreinas Tuvajos Austrumos. Iedzvotju skaits nav rdtjs par attiecgs tautas ilgtspju. Mazaj Lichtentein dzvo vien 38 tkstoi cilvku, un t ir viena no bagtkajm valstm pasaul.

 

Ko citu uzzinm jaunaj CSP ziojum? gada skum Latvij 46,3 procenti iedzvotju bija vriei, bet 53,% - sievietes. Tas pierakstms faktam, ka vriei mdz bt daudz prgalvgki nek dai dzimuma prstves un tpc vidjais paredzamais ma ilgums jaunpiedzimuam znam msu valst patlaban ir 68,2 gadi, kamr jaunpiedzimua meitene vidji var paredzt 77,9 gadus gau mu.

 

16% Latvijas iedzvotju gada skum bija pirms darbspjas vecuma un 22,2% - tam pri. 61,8% populcijas ldz ar to bija darbspjas vecum. No t, protams, neizriet, ka visi attiecgaj vecum esoie cilvki strd. Bezdarba lmenis Latvij patlaban ir ap 6,5 procentiem, mazk Rg un Pierg, krietni vairk Latgales pus (14,2% gada aprl atbilstoi Nodarbintbas valsts aentras datiem).

 

Centrls Statistikas padomes ziojum vstts, ka gada skum 86,9 procenti Latvijas Republikas iedzvotju bija Latvijas pilsoi. Atlikuo nepilsou procents laika gait samazinjies ldz tikai 9,7%. 2021. gad 562 personas iesnieguas naturlizcijas pieteikumus, kopum no tiem Latvijas pilsonb uzemti 419, taj skait astoi nepilngadgi brni. Ldz apra beigm ogad pieteikumus iesniedza 309 personas, pilsonb uzemtas 166.

 

3,4% Latvijas iedzvotju gada skum bija citas valsts pilsoi. Es pats esmu dubultpilsonis, un tds esmu bijis kop pagju gadsimta 90. gadu skuma. Attiecb uz citiem, ir diezgan daudz cilvku, kui ir piemui Krievijas Federcijas pilsonbu. 2018. gada Krievijas valsts prezidenta vlans piedaljs 20 765 cilvki Latvij. Tas bija mazliet mazk nek iepriekj reiz, tau aptaujas dati liecinja, ka teju vai visi pc krtas balsoja par pareizjo Krema faistu.

 

Pie t dvt Uzvaras piemineka katru gadu 9. maij pulcjuies faista t dvts Krievu pasaules atbalsttji. Pdjos trs gados n, jo divus gadus bija ar pandmiju saisttie ierobeojumi un ogad sakar ar Krema faista genocdu Ukrain paskums vienkri tapa aizliegts. Tiesa, tas netraucja atsevius cilvkus it pai nkamaj dien, 10. maij pie okupcijas pua sarkot visai pamatgu embastu. Tas cita starp izmaksja amatu ieklietu ministrei Marijai Golubevai.

 

Nebt negribu apgalvot, ka visi Latvij dzvojoie Krievijas pilsoi ir msu valstij nelojli. Tomr liels kaimivalsts bezgalg un kaitg propaganda savu ir pankusi. si pc kaa skuma Ukrain veikta aptauja, ku konstatts, ka liels vairkums latvieu respondentu ka atbalstja Ukrainu, bet nelatvieu kontingent tdu bija krietni mazk Ar tas ir rdtjs.

 

Vl viens interesants fakts CSP ptjum ir atzinums, ka gada skum 63% valsts iedzvotju bija latviei un 24% - krievi (atlikuo tautbu prstvji veido daudz mazkas kopienas). Varam atcerties, ka PSRS okupcijas laik bija lielas baas par iespju, ka okuptaj Latvij latvieu procents paslds zem 50%. T tas, paldies Dievam, nenotika, bet btu okupcija turpinjusies vl gadus desmit, grti spriest, kda msu valsts tad btu.

 

Komentra rakstanas dien sav TV24 telekanal vadju raidjumu Preses klubs, kur viens no viesiem bija kdreizjais Saeimas deputts Imants Pardnieks no Nacionls Apvienbas. 13. Saeimas vlans vi palika aiz svtras, bet k kompensciju sama darbu k Demografisko lietu centra vadtjs. T darbojas Prresoru koordincijas centra pasprn. Pardnieka kungs raidjum teica, ka nepiecieams oti liel mr palielint atbalstu imenm ar brniem, jo dzimstbas lmenis esot krietni par zemu tautas ataudzei. T tas ir, j, tau grti spriest, ko tur lietas lab dart. Fakts ir tds, ka daudzi jauni cilvki, taj skait sievietes, vlas vispirms sev nodroint krtgu dzvi ar krtgu darbu un krtgiem ienkumiem un tikai pc tam varbt domt par imenes izveidoanu un brniem. Ir ar fakts, ka pietiekami daudz jaunu cilvku izgltbas laik vai pc tam prceas kaut kur uz rzemm, kur darba vietas vartu bt labkas un ar krietni labku atalgojumu. Papildu atbalsts imenm ar brniem ar ir laba lieta, tau tas jskata kontekst ar citm valsts vajadzbm, taj skait, piemram, vecuma pensijm, kuas ar aizem ievrojamu dau budeta ldzeku.

 

Komentra beigs vlos atzt, ka saruna par demografiju latvieu taut nebt nav nekas jauns. Nesen man kda izdevniecba atstja pagau materilu par Latvijas pirmo Valsts prezidentu Jni aksti, kas bija rakstts ne pai lab angu valod un ldz ar to prasja prrakstanu. Cita starp materil bija minta uzruna, ku akstes kungs vrss pie Latvijas sievietm, bilstot, ja katr latvieu imen btu sei brnei, Latvijas iedzvotju skaitu jau vienas paaudzes laik vartu palielint no 2,5 ldz 7,5 miljoniem. Paam valsts prezidentam bija devii brni. Tau msdiens tik lielas imenes ir retums nudien.

 

 

 


 

Atpaka