EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Mazs Meotnes pils liktengie vilinjumi
125731
Madara un Daumants Liepii, Agneta Krilova (vid) kop ar Regnu Deimani un Pteri Vasku

Ligita Kovtuna    19.07.2022

 

 

Lielupes krast netlu no Bauskas un vien pris kilometru, ejot  pa taisno, no Latvijas prles Rundles pils za, skaisti iekopt drza ainav slejas Maz Meotnes pils. 19. gs. klasicisma meistardarbs, savulaik piederjusi firstam fon Lvenam. Ts liktenis, atirb  no daudzm citm Latvijas msm , nav bijis  glui drmatisks   vienmr, visos laikos pil mitui cilvki un notikusi kda rosba. Te bijusi gan viesnca, gan dzvoki, padomju laikos ar dnca un veikals. Lielu postjumu nav bijis, nolaista gan... Bet liktenis tomr bijis  labvlgs, jo 2007. gad t nonkusi uzmju Regnas un Anda Deimau paum. Vii to restaurja (kop ar architekti Lieni Griezti) un dau gadu laik prvrta par nozmgu vides objektu, kas ieguvis ne vien architektoniski, bet ar kultras telp nozmgu vietu. Te ir mtnes vieta msu pasaulslaven komponista Ptea Vaska fondam, kua pasprn tiek rkoti  augstas raudzes akadmisks mzikas, k ar deza koncerti. Jpiebilst, ka Regna ir fonda prezidente. Un vl bdama pc profesijas tlniece, Regna pil ik vasaru kop 2008. gada rko mkslas plenrus, kuos piedaljuies gan talantgi un pieredzjui latvieu mkslinieki, gan jaunie.

 

Interesanti, ka kop 2009. gada plenri tiek papildinti ar kulinrijas meistarklasm, ko vada Ilze Auzere (ex Jurkne), kuu meistars Mrti Rti savulaik nogodjis par Rgas gardu karalieni. Acmredzot iedvesma nkusi no pils vstures, ku sava vieta bijusi ar ts mtnieku saistbai ar dienu. 

 

Pils liel viesu zle ir prtapusi par koncertzli ar teicamu akustiku, k radtu kamerstila koncertiem. Bet pa centr 1938. gad bvts Steinway&Sons flelis, ar ar savu likteststu, daudzu slavenu mziu splts, nule restaurts un izjutis daudzu izcilu latvieu un rzemju mziu pieskrienus. 

 

Kop 2009.gada Mazaj Meotnes pil notikui gandrz pussimt koncerti, te mzicjui trs Osokini, Gidons Krmers, dziedjui Aleksandrs Antoenko, Egils Sili, Evija Martinsone, Zanda vde, te pirmatskaojumu piedzvojui Georga Pela, Anda Vecumnieka, Daces Apernes un daudzu citu komponistu jaundarbi, te ik gadu iegrieas  Ma Briekalna Riga Jazz Stage festivlu laureti, te skatuves gaitas ska zinmais Rothko in Jazz. Aizvadtajs Lieldiens Regna bija uzaicinjusi savu pastvgo viesu pulk ar ukraiu sievietes, lai kop baudtu deza koncertu un viu gatavoto mielastu. 

 

gada sezona sks 7. maij ar spou stgu trio mane, Veselova, Frolova  koncertu, kas guva visaugstko atzinbu gan no klaustjiem, gan no oficils kritikas. Dzirdts, ka tas tikot ar iekauts Liels Mzikas balvas 2022 nominantu skait. Trs jauns mzies vijolniece Paula mane, Liels Mzikas balvas 2011 laurete, guvusi labu profesionlo izgltbu rzems, altiste Jevgnija Frolova, Kremerata Baltica altu grupas koncertmeistare, un elliste Anna Veselova, Daugavpils meitene, kuas koncertu eografija aizsniegusies pat aiz Eiropas robem. Tiei viai pieder ierosme izveidot o trio , jo pietrka kamermzikas un saiknes ar dzimteni. Visas trs vieno tas, ka, augstko mzikas izgltbu ieguvuas Austrij un, protams, galvenokrt tas, ka vism visvairk interes niansta, izjusta un patiesa mkslas darbu interpretcija. Koncert niansti un smalki skanja Gundara Pones Lielais duets ellam un vijolei, Aga Engelmaa un Aivara Kalja skadarbi, un noslgum Tlivala enia Stgu trio, apliecinot mziu spju un prasmi ievibrt vecmeistara Parz pie  Mesina izkopto izsmalcintbu...

 

3. jnij Mazaj Meotnes pil  mzicja jaunais, izcilais pianists Daumants Liepi ar msu vijolnieci Madaru Liepiu. Ar vii sav programm bija iekvui eniu (1. sonte klavierm un vijolei), ar retk atskaoto Maksi Rgeru un klasisko Edvardu Grgu. Bet pas prsteigums bija jaundarbs, Ptea Vaska fonda  pastintais un Meistara iedvesmotais Purvtis. Koi pelkais latvietis. Autore 1980. gad dzimus komponiste Agneta Krilova. (Viai  ar maistra grads mkslas terapij!) Agneta savulaik ar samusi Latvijas Nacionls operas  ildes Amerik Atzinbas balvu par etnooperu Mm, vias darbi atskaoti Eirop, Amerik, Izral. Un ogad Purvtis, mkslinieka jubilejas gad. Agneta: Ms, latviei, esam tik ldzgi dabai, ku dzvojam esam reiz gan miergi un nosvrti, gan ekspresvi, kad msos kaut kas tiek sabangots, vienlaikus gan pelki, gan koi k Purva glezns. o latvisko dvseli minju ietvert jaundarb.

 

Nkamais svasaras koncerts notiks 30. jlij, un taj mzics Mazaj Meotn jau redzts un dzirdts mkslinieces vijolniece Magdalna Geka un elliste  Gunta bele, pie klavierm Giovanni Formasini. Programm Pteris Vasks, Romualds Kalsons, Jnis Medi. Matsa udara un Andra Ritmaa Rados nkotnes fonda aizvadt gada lauretes Ellas Manas (Austrlija) jaundarbi. Uz o koncertu  vl varam paspt! Tiklab, k uz sezonas noslguma koncertu 3. septembr.

 

 ***

7. jlij, jaunaj Meaparka estrdes Kokaru zl notika kda paa konkursa noslguma ceremonija. Konkurss saucas Sieviete architektr, bvniecb, dizain, to rko nozares praktii biedrba Building Design and Construktion Counsil, un par ts motto emti Amerikas rakstnieces Henrietes Beres-Stovas (1811-1896) vrdi: Sievietes ir sts sabiedrbas architektes. Vienu no sem balvm Sieviete dizaina pastintja un iedvesmotja sama Regna Deimane par to,  ka veicinjusi kvalitatva dizaina iedzvinanu bv un bijusi sabiedriski  aktva kultras rosintja un stenotja. Apsveicam ar godam nopelnto atzinbu un lai veicas, lai izdodas visi iecertie darbi un ierosmes!

 


 

Atpaka