EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Labo ziu kst vairk
128893

Juris Lorencs    23.05.2023

 

 

 

Divas savstarpji saisttas zias - viena slikta, otra laba. Slikt zia ir t, ka nakt uz 16. maiju Krievija apaudja Ukrainas galvaspilstu Kijivu ar paiem modernkajiem ieroiem, kas ir ts rcb - tuvjs darbbas raetm S- 400, sprnotajm raetm (cruise missiles) Kalibr un no izncintjiem palaiamm raetm Kinal. Lab zia ir t, ka ts visas tika notriektas. Militrie analtii sprie, ka tas izdarts ar ameriku Patriot pretgaisa aizsardzbas sistmu paldzbu, kas jau nonkuas ukraiu rcb. Ttad NATO ieroi darbojas perfekti! Un t jau ir oti laba zia. Krieviem nav nekdu izredu ka pret NATO. Bet k tad t?

 

2018. gad prezidents Putins, uzrunjot Federlo sapulci, demonstrja datora animcijas filmias ar supemodernm raetm, kas lido Amerikas virzien. It pai Kinal raete tika daudzinta k nenotriecama, kuai pasaul nav ldzgu, ka t it k lidojot ar trumu 13 600 kilometri stund (11 reizes prsniedzot skaas trumu) un spjot prvart jebkuu pretgaisa aizsardzbu. Par laimi, tas viss bijis vien iks, tuka pltans. Tagad izrds, ka Kinal nav nekas cits k jau sen pazstam tuvs darbbas raete Iskander, kas pielgota palaianai no izncintja. Tpat kop 2015. gada 9. maija pards Maskav tiek demontrti tanki Armata, kuiem ar pasaul nav ldzgu. Pavisam drz tie nomainot vecos, vl padomju laikos radtos tankus. Astou gadu laik konveijeru atstjui vien dai desmiti Armata, ko ripint pa Sarkano laukumu pards, atrdt Putinam un baidt pasauli. Ldzgs pankums vrojams Krievijas kosmosa industrij. 2022. gad ASV palaidusi kosmos 87 raetes, na- 64, Krievija- 22. Nu jau bijuais Roskosmos vadtjs Dmitrijs Rogozins 2018. gad lieljs, ka 2030. gad Krievija skot bvt Mness bazi. Par iem plniem vairs nerun. Izlietot nauda- milzga, rezultti - vairk nek pieticgi. Bet, ja jau bruotie spki un kosmosa industrija atrodas tik bdg stvokl, tad rodas pamatotas aubas par Krievijas kodolierou un ballistisko raeu spjm un kvalitti. Un t ir vl viena laba zia.

 

Ttad militrajm programmm pieirtie ldzeki labkaj gadjum tikui iztrti nelietpratgi, sliktkaj- izsaimniekoti un izzagti. Uzskatma illustrcija tam, no kuienes aug kjas Krievijas poltiu, ierdu un eneru greznajai dzvei, viu spjai pirkt nekustamos paumus, jachtas un vnogu laukus sapuvuajos Rietumos. Un paldies Dievam, ka t! Bail pat iedomties, kd stvokl patlaban atrastos Ukraina un prj pasaule, ja visa Krievijas armijai iedalt nauda btu izlietota godprtgi. Modernie krievu ieroi tikui radti, lai ar tiem izrdtos un baidtu pasauli. 

 

Vis aj lieliskaj zaganas shm neiederjs viena lieta - ka. Par nelaimi zagiem, Putins noticja pasakm par Kinal raetm un Armata tanku armdm, kas spjgas soot ldz Berlnei, un ieska kau Ukrain. Tagad redzams, karalis ir kails. Bet k piesegt o plikumu, o Krievijas patieso vjumu? Recepte zinma jau no Katrnas Liels (1729-1796) laikiem- ar izlikanos. Toreiz eizarienes favorts kazs Potjomkins (vienkrs virsnieks, kam valdniece bija dvjusi augsto titulu) Katrnas ce uz imprijas dienvidu provincm lika sabvt paraugciematus, kuos saveda specili im paskuma sagatavotus, labi aprbtus un uzbarotus zemniekus. Pdj laik no Krievijas valsts budeta propagandai tiek izlietots ap diviem miljardi ASV dolaru gad. Saprotams, liela daa no s naudas ar tiek izzagta, iztrta nevienam nevajadzgiem ptjumiem, konferencm, seminriem, honorriem radiem un draugiem, starpniecbas naudm utt. Un tomr liela daa nonk ldz medijiem- skot no Russia Today, Sputnik un beidzot ar interneta vietnm, kas izplata klaju dezinformciju. Netiek smdta pat primitva uzpirkana. Pagju vasar Bulgrijas specdienesti atmaskoja shmu, k Krievijas aenti rgulri maksja 2000  eiro mnes daiem poltiiem, urnlistiem un kultras darbiniekiem par Krievijai izdevgas informcijas saceranu un izplatanu.

 

Un tagad divas traikomiskas zias. 16. maij Sibirijas pilst Novosibirsk Krievijas Federlais drobas dienests (agrk eka) aizturjis jau treo Teortisks un lietis mechnikas institta (aiz diem izplduiem nosaukumiem parasti slpjas slepenas militras iestdes) zintnieku ar apvainojumu valsts nodevb. Vii visi bija iesaistti programm, kas izstrdja raeti Kinal. Vaingie jatrod! Tas viss jau sk atgdint Staina laikus ar kaitnieku, valsts ienaidnieku un rstu indtju meklanu. Tikmr socilajos tklos izplats Brjanskas apgabala Starodubskas rajona administrcijas aicinjums vietjiem iedzvotjiem ziedot gumijas zbakus brvprtgajiem, kui apkrtnes purvos mekl 13. maij notriekto Krievijas izncintju un helikopteru pilotu mirstgs atliekas. Varenajai Krievijas armijai trkst zbaku! Protams, iepriek teiktais nenozm, ka Krievija vairs nav spjga uz jaunm avantrm. 

 

gada 11. un 12. jlij Lietuvas galvaspilst Vi notiks krtjais NATO samits, kua galven tma bs alianses austrumu flanga droba. Domjot par Latvijas aizsardzbu, msu valst atjaunots obligtais Valsts aizsardzbas dienests. Pirmais iesaukums ir brvprtgs. Ldz 15. maijam dienest varja pieteikties Latvijas pilsoi vecum no 18 ldz 27 gadiem. Saska ar plniem pirmaj iesaukum paredzts iesaistt 300 jaunieus. Pretji skeptiu prognozm, dienestam brvprtgi pieteikuies 470 puii un daas meitenes, to skait ar vairki rzems dzvojoie jauniei. Ttad runas par patriotisma trkumu jaunatn bijuas nepamatotas. Prieks, ka labo ziu vairk nek slikto.


 

Atpaka