EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Krievijas propagandas saduotie prti
125425

Sallija Benfelde    14.06.2022

 

 

2018. gada ruden Beij, Zedelgem tika uzcelts piemineklis biu stropa veidol - vides objekts, veltts latvieu leionriem, kui 1945. un 1946. gada ziemu pavadja Zedelgemas kaagsteku nometn, nezaudjot ticbu Latvijas valsts brvbai. T autors bija tlnieks Kristaps Gulbis. Zedelgemas nometn bija gandrz 12 000 latvieu kaavru. To skaits ir ldzvrtgs biu skaitam strop. Mana ideja ir pieminekl apvienot kopgs eiropeisks visprcilvcisks vrtbas un visiem eiropieiem saprotamu simbolu valodu ar tikai Latvijai pao un vizuli raksturgo. Latvijas biu saime Flandrijas zem. Biu saime ir tauta. Strops ir viu valsts. Ar savu armiju, ar likumiem un krtbu. Bites ir miermlgas ts paas nevienam neuzbrk. Ts aizstv savu stropu, cns un mirst par to, aizstv savu saimi, brvbu t toreiz savu ieceri skaidroja tlnieks Gulbis.

 

Ideja par piemias zmi rads 2014. gad, kad Latvijas Okupcijas mzeja filmanas grupa kop ar diviem bijuajiem ieslodztajiem leionriem apmeklja Zedelgemu, lai filmtu kaagsteku nometnes vietu, k rezultt tapa mzeja dokumentl filma Zedelgema. Savukrt Zedelgemas pilstas pavaldbu ieinteresja Latvijas pagtnes ststs, t vljs tuvk izzint kaagsteku nometnes vsturi, td tika noslgts sadarbbas lgums ar mzeju par piemias zmes veidoanu. Trs gadu laik Zedelgem tika izveidots Brvbas laukums un taj uzstdja latvieu tlnieka Kristapa Gulbja veidoto pieminekli Latvijas stvstrops brvbai. 

 

Pdj laik pret pieminekli tika vrsta arvien lielka kritika, jo piemineka pretinieki uzskatja, ka Beij nedrkst godint nacistu kolaborantus. Beij 2020. gad sks kampaa pres, un aktvisti, kas ciei sadarbojas ar Krievijas vstniecbu un ir samui Krievijas valsts apbalvojumus, izvirzja tzi, ka piemineklis slavina nacistus un apvaino nacistu upuus. Kampa is piemineklis tika pasniegts ar tdu skaidrojumu, un td kontekst ar pret to vrss Krievijas rlietu ministrijas preses sekretrs. Zedelgemas pavaldba organizja 15 cilvku ekspertu darbnca, kas prn, novemba beigs sniedza savu atzinumu par piemias vietas turpmko likteni. Par pareizu sankuie nosauca piemias plksnes noemanu un Brvbas laukuma nosaukuma maiu un ieteica aizvkt ar pau pieminekli Latvijas stvstrops brvbai k nepiemrotu ai vietai.

 

Zedelgemas pavaldba bez konsultcijas ar Latvijas Okupcijas mzeju, par spti tam, ka bija soljumi mzeju iekaut ekspertu darbnc, noma skaidrojoo plksni. Gada nogal pavaldba laukuma nosaukumu nomainja uz vsturisko Zirgu pavm. Ne Okupcijas mzeja, ne Latvijas ministru skaidrojumi Beijas amatpersonm attieksmi nemainja. Turklt da attieksme nav attiecinta uz citu tautbu gstekiem Zedelgem, toties Zedelgemas latvieu gstekiem uzliek kopgu atbildbu par kaa vai holokausta noziegumiem, kuos varja bt iesaistti dai desmiti no aj nometn ieslodztajiem cilvkiem. Patiesb tiek veidota neprprotama upuu hierarhija, kur cilvka liktea vrtbu nosaka tikai piederba kdai no karojoajm pusm.

 

Tad kas patiesb bija leionri? Vai leionri bija brvprtgie? Vai vii bija nacisti? Vai leionri piedaljuies holokausta stenoan? Par ko vii cnjs?

 

Absoltais vairums leionru tika mobilizti, kaut gan oficili tie visur tika raksturoti k brvprtgie. Tdjdi vcu okupcijas varas iestdes cents maskt starptautisko likumu prkpumu, jo saska ar 1907.gada Hgas starptautisko konvenciju, okupcijas vara nav tiesga iesaukt savos bruotajos spkos okupts valsts iedzvotjus. Brvprtbas princips ilgu laiku atspoguojs ar leiona vienbu nosaukumos Latvieu SS brvprtgo leions, 15. latvieu SS brvprtgo divzija utt. Kaut gan formli Latvieu leions skaitjs SS organizcijas un t prieknieka H. Himlera pakautb, patiesb leions bija rgulra Vcijas bruoto spku sastvdaa, kas cnjs front pret Sarkano armiju. Latvieu leions visu savas pastvanas laiku bija iesaistts kaujas darbb pret PSRS kaaspku Austrumu front. Tas nepiedaljs represvs darbbs pret civiliedzvotjiem un pretpartiznu akcijs.

 

Neviens leionrs nekad nav sastvjis Vcijas Nacionlsocilistiskaj strdnieku partij, neviens nav piederjis pie elitrs vcu SS organizcijas. Nirnbergas Starptautiskais kaa tribunls 1946.gada ruden pasludinja SS par noziedzgu organizciju un ts dalbniekus par vaingiem noziegumos pret cilvci, ja tie zinjui par organizcijas noziedzgo btbu un piedaljuies noziegumu izdaran. Tau vienlaikus tribunls atzina, ka par noziedzniekiem nav atzstamas ts personas, kuas valsts (t. i. Vcija) piespiedusi iestties SS organizcij un, ka s personas nav pastrdjus kaa noziegumus.

 

Ttad patiesb t ir tiea un nopietna Krievijas ietekme, propagandas rezultts. Krievija ir kuvusi par faistisku valsti, bet tas netrauc to apgalvot, ka, piemram, ukraii ir nacisti un faisti. Tiesa gan, diez vai obrd kdam kaut cik izgltotam Eiropas pilsonim vai daudzmaz saprtgam Eiropas poltiim tas liktu notict diem apgalvojumiem. Nedomju, ka kds iedomsies paziot, ka tie ukraii, kuus ar varu piespie, piemram, novkt drupas Mariupol un kuiem nkas pieemt trcgo prtikas devu no okupantiem, lai fiziski izdzvotu, ir kolaboranti. Vai, piemram, tie ukraias gsteki vai pat civiliedzvotji, kui tiek nelgi spdzinti un piespiesti parakstt atzans par savu noziedzgo darbbu, ir nodevji.

 

Skumji un traiski, ka Beija, kuas galvaspilsta Brisele tiek dvta par Eiropas Savienbas galvaspilstu, jo taj atrodas Eiropas Parlamenta kas un institcijas, ir kuvusi par Krievijas propagandas upui un bazni. Jcer, ka absurdo situciju Zedelgem izdosies labot un pavaldba turpmk neuzklauss Krievijas algotus.

 

 

 


 

Atpaka