EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Ko gaidm no Valsts prezidenta?
128894
Photo: LETA

Sallija Benfelde    23.05.2023

 

 

 

Ir saprotami un cilvcgi, ka no Valsts prezidenta gaidm, ka par spti visam, vi vai via nks ar kdu brnumnjiu, kas atrisins ja ne visas, tad daudzas problmas. Un, protams, briem piemirstam, ka prezidenta galvenais uzdevums ir prstvt Latviju rpoltik, bet prezidents nevar noteikt ne pensiju, ne algu lielumu. Patiesb jau to t sti nevar izdart neviens, jo valsts budet naudas ir tik, cik ts ir, un ar aizemties nevar bezgalgi. Iekpoltik prezidenta uzdevums drzk ir iedvesmot, runt par to, ko ms varam, aicint cilvkus dart ar paiem, negaidot vienu lielo prieknieku, k partijm nereti patk solt. Sak, atnks msu pareizais cilvks un visu izdars. Domju, ka, runjot par iedvesmu un redzjumu, spilgts piemrs bija Vaira Ve-Freiberga. Tikmr vismaz daas partijas, kuas ogad izvirzjuas savu Valsts prezidenta amata kandidtu, sola laimes zemi un prticbu, jo vien prjie deputti nobalsos par viu kandidtu. obrd skaidrbas par to, kds vartu bt balsojums, nav, jo koalcija nav vienojusies par vienu kandidtu, tiek izteikti savstarpji prmetumi par to, ka slepus tiekot meklti domu biedri starp opozcijas partijm. Tiesa gan, Nacionl apvienba joprojm neatbalsta nevienu no trijiem kandidtiem, acmredzot cerot uz nkamajm vlanm, kus varbt izdosies pierunt partnerus balsot par amata kandidtu, kas ideoloiski NA btu oti tuvs. Palaik izskats, ka visvairk cerbu tiek likts uz Zao un zemnieku savienbu (ZZS), kuu balsis vartu izrdties iziros. Tpat jau izskan minjumi, ka NA nkamajs vlans vartu virzt ilggadjo Saeimas prieksdtju, tagadjo aizsardzbas ministri Inru Mrnieci, kua atbilstu gan briem izskanjuai prasbai, ka Latvijai vajag prezidenti sievieti, gan pildtu NA vlmes ideoloiskajos jautjumos, necenoties kaut ko dart citdk.

 

Sabiedrb jau izskan daas dusmgas balsis, ka poltiskais tirgus jau apnicis un ka o Saeimu vajadztu atlaist. Tas gan palaik nav iespjams, jo Satversmes 14. pant rakstts, ka: Tiesbu ierosint tautas nobalsoanu par Saeimas atsaukanu nevar izmantot gadu pc Saeimas sankanas, gadu pirms Saeimas pilnvaru beigm, Valsts Prezidenta pilnvaru pdjo seu mneu laik, k ar agrk par seiem mneiem pc iepriekjs tautas nobalsoanas par Saeimas atsaukanu..

 

Par Latvijas iedzvotjiem vairk vai mazk ir skaidrs, ka ms tomr gaidm kdu brnumu, kas padars ms turgkus un laimgkus. Interesants jautjums ir, vai diaspor dzvojoie tautiei dom tpat? Par to tika spriests Latvijas radio raidjum Globlais latvietis. 21. gadsimts. Uz sarunu tika aicinti diasporas aktvisti, lai paststtu, ko no Valsts prezidenta gaida rzems dzvojoie, prskatu par raidjum runto var izlast ar sabiedrisko mediju portl lsm.lv. 

 

Izrds, daa Vcij dzvojoo, tpat k daudzi Latvij, saka, ka neko negaida. Tomr t nedom visi, daudzi saka, ka, izraugoties Valsts prezidentu, ir divi uzsvari pirmkrt, viam ir jbt tdam, ku prezent valsti starptautisk arn run vairks svevalods, ir ar stingru mugurkaulu un patriotisku domanu. Otrkrt, prezidentam svargai ir jbt ar diasporas intereu aizstvbai, virzot diasporai svargus jautjumus dienas krtb. 

 

Latviei Dnij cer, ka prezidents bs gatavs prmaim un mainsies ar via tradicionlais darba stils. Tiek gaidts izteikts lderis, ku spj vadt valsti, vienlaikus saglabjot emptiju, cilvciskumu, nebaidoties iziet pie tautas un bt kop ar cilvkiem, ka tas bs jauns, enerisks cilvks, ku uz prieku dztu cilvkus gan Latvij, gan diaspor. 

 

Savukrt Amerik tautiei uzskata, ka prezidentam noteikti btu jbt divm pabm, bet tre btu vlama. Viam jbt izcilai personbai, kua spj izcili prezentt msu valsti, padarot to pamanmu starptautisk arn. Prezidentam jbt tdam, ku spj aizraut un iedvesmot tautu augstku mru sasnieganai nkoajam kandidtam jbt harismtiskam. K tre prasba no Amerikas latvieiem prezidentam btu 21. gadsimta lzums doman prezidentam jspj pardt, ka esam moderni, intensvi un eneriski.

 

Atirbas vlms droi vien ir ar td, ka Latvij daudziem nekljas viegli un ikdien nkas domt par visvienkrkajm lietm rinu apmaksu, prtiku, brnu skoloanu un cilvki tiem gaida prmaias. Nereti cerbas saists ar Valsts prezidentu, ka vi vai via bs tas, ku prats izvest Latviju no stagncijas un atpalicbas. Manuprt vispirms gan vairk btu jprasa no Saeimas, kura savukrt var prast darbus no valdbas, gan neaizmirstot, ka ar valdbai nav brnumnjias un bezgalgs naudas maks. Lai sktos prmaias, pirmkrt, ir jbt poltiskai gribai godgi strdt Latvijai un nevis domt tikai par savas partijas reitingu. Un tad Saeima, valdba un Valsts prezidents kop patiem var pankt Latvijas izkpanu no vecajm kurpm. 

 

 


 

Atpaka