EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Kad odiena ar vsturi satiekas
126355
Vispasaules latvieu rstu kongresa organizatora Bertrama Zaria uzruna kongresa atklanas sd 1989. gada 18. jnij, Sporta pil Rg // Foto no B. Zaria un P. Apia grmatas Latvieu rstu kongress

Kamena Kaidaka, LZA un LMF administrtore Latvij    20.09.2022

 

 

Kad 1989. gada jnij plai atvrs lidostas Rga durvis, lai toreiz vl Padomju Latvij ienktu vairk nek 100 brvs pasaules latvieu rsti, kuus sav starp vienoja senk no trimdas organizcijm Latvieu rstu un zobrstu apvienba (LZA), nevarjm vl zint, k izveidosies kontakti starp divm tik oti atirgm pasaulm. Bet sirsnba, latvietba, prieks par iespju satikties, vlme atbalstt bija t augsne, ku uz palikanu iesakojs mecentisms. Katrs atsevii vai ar profesionls kops, biei ar k latvieu draudzes, trimdas latviei ska savu paldzbas darbu Latvijas medicnai. Ldz ar Latvijas neatkarbas atganu kontakti un paldzbas iespjas paplainjs. Drz pc Pirm rstu kongresa 1990. gad rsti, bri Bertrams un Kristaps Zarii (ASV) izveidoja bezpeas organizciju Latvijas Medicnas Fonds (LMF), kas skotnji bija saistts ar LZA, 1999. gad prof. Emma Irne Groduma (Kanada) sava ka kritu bra medicnas studenta, piemiai nodibinja Ojra Veides fondu. Par t vadtju kuva prof. Kaspars Tters. 2003. gad Dr. riks Niedrtis (ASV) izveidoja Prof. Ilmra Lazovska Medicnas fondu izcil Latvijas rsta piemiai. Savu mecenta darbu turpinja prof. Kristaps Keggi ar Keggi Fund for International Orthopaedic Education. Dr. Aina Galja Dravniece no saviem ldzekiem sponsorja daudzu Latvijas jaunieu izgltbas iespjas ASV. Tagad darbojas vias vrd nosauktais fonds. Preczi vairs neviens nevar pateikt, cik daudziem koliem Latvij kdreizjs trimdas koli ir paldzjui, bet is skaitlis noteikti ir jau vairki simti. Tpat paldzbu samuas ar Latvijas rstniecbas iestdes un augstskolas.

 

21. septembr Rg sk darbu nu jau 9. Latvijas rstu kongress, ko atkal kop rko Latvijas rstu biedrba un Latvieu rstu un zobrstu apvienba. 33 gadi t ir laika aiza, kuai vl pri met tiltu pirm kongresa organiztori un dalbnieki, kas ieraduies Latvij no tlienes prof. Bertrams Zari, dr. Zaiga Alksne-Phillips (ASV), prof. Kaspars Tters (Kanada), dr. riks Niedrtis (ASV), prof. Andis Graudi ( Austrlija). Kongresa atklanas vakar 21. septembr prof. Bertrams Zari pasniegtas LMF stipendijas trim jaunajiem Latvijas rstiem un studentei no ASV. Kongres ar filmas Kristapa Keggi daudzs dzves pirmizrde. 

 

22. septemba plenrsde veltta ar atskatam uz Pirmo Vispasaules latvieu rstu kongresu (prof. Bertrams Zari). 2019. gad, atzmjot 30 gadus kop pirm kongresa, SIA Medicnas Apgds izdeva grmatu Latvieu rstu kongress tas ir uniklu dokumentu, fotografiju un domu apkopojums. 

 

LZA savu 75 gadu jubileju svin ar tai velttu plenrsdi 23. septemba rt, ko atklj Vairas Ves-Freibergas uzruna. Turpinjum LZA 75 gadiem veltt dokumentl filma, Prof. Ilmra Lazovska Medicnas fonda stipenditu sveikana un izcilu lektoru prieklasjumi. Bet vakara daa P. Stradia Medicnas vstures muzej, kur glaban jau tlaj 1993. gad ir nodots LZA archvs, un mzeja krjumus papildina LZA biedru individulie dvinjumi. 

 

Gt var dodot... - ie Raia tik biei piemint citta vrdi ir LZA motto ar ogad. Gt var dodot par to prliecins visi, kas kdreiz sniegui paldzgu roku. Un LZA biedru vid tdu ir daudz, oti daudz! 33 gadi ir laiks, ku jau nomainjus rstu paaudzes, tomr mecentisma gars ir dzvs.

 

Pirmais Vispasaules latvieu rstu kongress bija k crulis, kas vstja pavasari. Saviojums un emocionlais paclums ir neatkrtojami. 9. Latvijas rstu kongress ir apliecinjums tam, ka vajadzba bt kop, lai domtu, runtu, iepaztu ko jaunu, nekur nav zudusi. Kongresa dalbnieku gjiens no Doma laukuma gar Brvbas pieminekli uz Sporta pili 1989. gada 18. jnij. Gjiena rkotjs bija Viesturs Boka, tolaik Rgas Medicnas institta rstniecbas fakulttes prodekns // Foto no B. Zaria un P. Apia grmatas Latvieu rstu kongress


 

Atpaka