EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
K Rga prvar smago mantojumu?
118276

Rgas domes prieksdis Mrti Stais (Attstbai/Par!/Progresvie) intervij Ligitai Kovtunai    05.10.2021

 

Msu, diasporas, lastjiem js esat jau  labi pazstams pasaules hokeja empionta laik pirms lapas publikcij bija foto ar jums un rlietu ministru, nomainot Baltkrievijas karogus. Rakstjm ar par slavenajiem stabiiem, taut sauktiem staiem, un msu redakcijas apmekltji nevarja iekt redakcij ertrdes iel remontu d. Jautjums vai satiksmes mierinana ar stabiiem un puupodiem, velojoslas un ar ceu remonti Rg tiek profesionli plnoti, vai vienkri  tiek eksperimentts ar iedzvotjiem? 

 

Daa taisnbas par eksperimentanu jums ir. Pandmijas laik daudzas pasaules pilstas ska rkoties citdi attiecb uz satiksmes organizanu, jo notika negaidtas izmaias cilvku paradumos, ar saisttos ar sabiedrisk transporta izmantoanu. Cilvki ir iemcjuies strdt no mjm, attlinti. Citkrt baids izmantot sabiedrisko transportu infekcijas d, ldz ar ko strauji pieaug mikromobilo ldzeku, k velosipdu u. c. izmantoana. Visticamk, pasaieru daudzums tramvajos, trolejbusos un autobusos neatgriezsies iepriekj lmen. Ir jmaina plni, un pandmija ir bijusi par labu iemeslu prmaim cilvku paradumos. Savukrt prmaias nekur un nekad nenotiek bez konfrontcijas. Nk prt mana  drauga no Amerikas, kur dzvo Miign, studentu pilsti, ststt par to, kdi protesti tur raduies, padarot parasto autopilstu par velosipdistiem draudzgu. Un tas noticis studentu pilst! Lai atceramies Parzi, kad ts galva Anne Hidalgo pateica, ka nebs vairs seu joslu brauktuves, ka pilstai jkst zaai, droai, kur ir svaigs gaiss, ̶  viai bija viszemkie reitingi, bet tika prvlta sav amat. Jo iedzvotji saprata, ka ilgtermi visi ir ieguvji. Vai mums, Rgai, ir drosme bt pirmo rinds, vai vienmr vilksimies citiem nopaka?! Es noteikti neizvlos stagncijas ceu!

 

Ldzbs runjot, tie, kas protest pret vakcinanos, jau neprotest tikai pret vakcinanos k tdu tas ir protests vispr, protests pret to, kas uzspie un ierobeo. Vai te nav tpat? Un vai jaun Rgas rte kopum ar nesaskaras ar protestu pret varu k tdu? 

 

Stjoties Rgas domes vadtja amat, saskros ar retoriku Rga ir drups! obrd, pc mazliet vairk nek gada, saku: t nebija retorika, ir vl sliktk! Un ts a kjas, kas izlien no iepriekjos gados sastrdtajiem nedarbiem un nu ir jrisina, visvairk nosit darbaprieku. stenb t ir liela netaisnba, ka par vecajiem grkiem tagad ir jmaks mums, ttad ar rdziniekiem. Ms tiekam sodti par lietm, ar kum mums nav nekda sakara. Piemram, svaigkais bvnieku kartelis, tlt bs sods no Valsts Iemumu dienesta... Man ir skaidrs, kpc Saskaa ajs vlans mra amatam izvirzja vju kandidtu un izvljs palikt opozicij. Jo zinja tau, ka viss nks gaism, gribja, lai citi izstrebj ievrto un tad, skat, balt zirg iejs atpaka... Kad viss bs izstrbts un sakrtots... Ms to nepieausim!

 

Vai varbt ar izjtat sabotu?

 

J! Un lnm, izlmgi cnmies. Piemrs arodbiedrbas, ts ir divjas. Vienas no tm ir tiei tpc izveidotas, lai sargtu tos cilvkus, kas te strdja pirms tam. Daudzi vadoie darbinieki  bija attiecgo partiju biedri, un nevar sagaidt, ka vii btu kuvui mums lojli un no sirds vltu izdoanos. Tai pa laik, liekot roku uz sirds, varu apgalvot, ka 99% darbinieku ir Rgas patrioti, kam neinteres poltisks intrigas. Uz tiem ar balstmies un netrjam laiku un uzmanbu tiem, kas te vl aizkavjuies. Protams, nav viegli pc 12 gadu citdas valdanas pankt straujas prmaias. 

 

Pirms msu intervija aprunjos ar rdziniekiem, tostarp krievvalodgajiem, ̶  ar taksistu, manikri, misks trtavas darbinieci, prasju, ko mram pajautt. Ko vii teica? Piemram, - kad bija Uakovs, vii ar mums vairk sazinjs, atskaitjs par padarto; Vai tas smaidgais un feinais Stais nevartu iemct ar savus vietniekus bt draudzgkiem?! Cilvki ttad seko ldzi, interesjas, un t ir laba zia. 

 

Protams! Bet, redziet, t ir tda nelga sakritba, ka eit noncu laik, kad mums visiem uzbruka pandmija.Bijm ieslogoti savs siens un komnict varjm tikai ekrnos. Tai pa laik es neatbalstu Uakova stila komnikciju, s preses konferences ar iestudtiem jautjumiem un atbildm! Es vlos stu dzvi ar stu sarunu. Nesen biju devis Rgas apkaims un tikos ar iedzvotjiem, atbildju uz viu jautjumiem, lielkoties nepatkamiem. J, Uakovam strdja vesela aentra, kas trja miljonus viena cilvka publicittei! Pc kriminlprocesa to ncs slgt. Tas noteikti nav tas veids, kd poltiiem jkomnic ar tautu. 

 

Un kur tad nu vl Rgas Satiksmes miljoni? 

 

Ir izdevies ietaupt 30 miljonus (!) eiro, samazinot uzpsts e-talonu izmaksas, tiekot va no visdiem starpniekiem un konsultantiem, kas, k izrds, te strdjui gadiem, tikai neviens vius nav redzjis darbaviet. ir msu darba neredzam daa, to rdzinieki neredz, bet dieml izjt ldzeku samazinjumu.

 

Jsu visaugstkais gandarjums pirm darba gada laik? 

 

Vlans piedaloties, ncu ar prliecbu, ka nedou nevienu neizpildmu soljumu. Pirmais, ko apmos, ̶  palielint darba algas socilajiem darbiniekiem, kas nebija auguas ne par centu aizvadts desmitgades laik. Bet pandmijas apstkos tiei socilie darbinieki iznesa visu lielko smagumu, bdami klt cilvkiem mjsdes laik. Socilais sprdziens bija milzgs! Un mans gandarjums ir par to, ka algu pielikums iem cilvkiem bija k papildu motvcija, turklt staj brd. 

 

Otrs strdjam roku rok ar valsts vadbu, nevis k pretinieki, k tas bijis gadu gadiem. Solju konkrti sagdt 350 miljonu papildu investcijas Rgai. 200 miljoni jau sagdti, tostarp t. s. grantu programmas, kas rdziniekiem nebs jatmaks. Septii miljoni, piemram, Austrumu maistrlei, kas nodroins smago kravu auto novirzanai rpus Rgas centra. Dab tas nozms skaists, vsturisks krastmalas atbrvoanu no automanm, lai t atkal atdzimtu k pilstas promende. 50 miljoni paredzti btiskai Rgas sabiedrisk transporta maiai, un tas ir tikai skums. 

 

Runjot par gandarjumu ir izpildts soljums par normlu, eiropisku prvaldbas modeu ievieanu Rgas kapitlsabiedrbs. Ts vairs nevada poltiskie ieliktei, bet godgos konkursos izraudzti specilisti. o godgo un atklto standartu ievieana Rgas domes darb man ir oti svarga. Esmu strdjis skandinavu kompanijs, kur tda ir pasaprotama, k elpot svaigu gaisu. Rg t nebija, un pozitv prmaia ir ce ne tikai, k atgt kreditoru uzticbu, bet galvenais rdzinieku uzticbu. Aizvadt gada laik nav noticis neviens skandals, nav ierosints neviens kriminlprocess lai gan ir, bet tikai par lietm, ko esam atkljui ms pai.

 

Parunsim par tiltiem, kad beidzot Rga tiks pie skaistiem un droiem tiltiem?

 

Vispirms Rga pati vien ar to sakrtoanu gal netiks, un ir jau iesktas sarunas ar valdbu par 125 miljonu pierumu. Deglava tiltu pabeigsim ogad, Brasas tiltu 2023. gad. Bet ja ldz 2025. gadam nesakrtosim Vanu tiltu, tas bs jsldz. Un tad, savukrt, ciets visas valsts ekonomika. 

 

Un joprojm gas rindas uz vietu brnudrz?

 

Ar ts cenamies samazint ldz minimumam. Situciju padara saretu  vl ar tas, ka oti lielam skaitam rdzinieku darbavietas ir centr un Vecrg, tur ar brnudrzu trkst, bet apkaims citkrt pat nevar nokomplektt brnu grupias. Esam palielinjui dotciju privtajiem brnudrziem vl par 3,5 miljoniem eiro. Rgas dome skusi divu jaunu brnudrzu celtniecbu investciju programmas ietvaros tas rads papildu 300 jaunas vietas jau nkamgad.

 

Par Okupcijas mzeju Uakova laik tam tika pieirta kda nekda dotcija. Jatminas gan, ka pirms via ras, kad pie varas bija tvzemiei, naudu nepiera nemaz... K bs tagad?

 

J, ir bijui dadi laiki, bet   aj kabinet vairs nebs t, ka viens cars un eizars noteiks, kam un cik pieirt. Esmu maka turtjs, j, bet naudas sadali uzticu komitejm, kurs ir iedzvotju ievtlti priekstvji, k ar departamentiem, kas par to atbild. Es nejaucos. 

 

Vai pareizjais Rgas domes deputtu sastvs, jsuprt, ir spcgs?

Netrju nevienu sekundi, par to domjot! Deputti ir tdi, kdi ir, rdzinieku ievlti, un es ar viiem strdju. Starp citu, pc savas pusotra gada darba pieredzes Saeim un gada parlamentr sekretra amat gan varu teikt, ka mums ir paveicies lmumi tiek pieemti bez lieliem strdiem, ultimtiem un straujm virziena maim. Varu komentt tikai par savu frakciju tur ir savu jomu profesioni, kuri tiem grib pankt relas prmaias iedzvotju lab gan attiecb uz izgltbu, gan satiksmi, gan klimata izaicinjumiem, gan pilstas trbu un sakrtotbu.

 

 

UZZIAI.

Mrti Stais (dzimis 1979. gada 4. jlij Tukum) ir poltiis un uzmjs. Bijis 13. Saeimas deputts. 2020. gada 2. oktobr ievlts par Rgas domes prieksdtju. Prstv partiju Kustba Par! un poltisko apvienbu Attstbai/Par!. Absolvjis Tukuma Raia imnaziju un 2004. gad ieguvis bakalaura gradu Latvijas Universittes Ekonomikas un vadbas fakultt ar specializciju pavaldbu organizcij, mcjies vadbas izgltbas programm Somij (Helsinki School of Economics). Darba gaitas ska uzreiz pc skolas absolvanas, strdjot Narvesen veikalu d, pdjos darba gados k mrketinga direktors (1999. 2010.). Kop 2010. gada ir uzmjs, Illy kafijas izplattjs un Innocent Cafe panieks. Sabiedrbas atpazstambu ieguva, vadot LTV1 reliijas un tikas jautjumu raidjumu "Saknes debess", k ar aktvi darbojoties Zemessardz. 

 

M. Stais ir viens no koa "Pa Saulei" dibintjiem un dalbniekiem, k ar Vecs Sv. ertrdes luteru draudzes valdes loceklis. Tpat vi ir sabiedrisks iniciatvas vitamns autors, kas pastv par bezmaksas dzeram dens pasnieganu kafejncs, restornos un cits sabiedrisks viets. 

                  

 

 


 

Atpaka