EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Ir jieklauss sav sird, lai atrastu savu vietu
125426

Cirka mksliniece Solvita Sudmale par dzvi un cirku intervij Sallijai Benfeldei    14.06.2022

 

 

Pagjuaj gad Solvita atgriezs Latvij un teic, ka vias uzvrds juridiski pagaidm vl ir cits, bet drz via atkal bs Sudmale ar uzvrdu, ku vienmr ir bijis vias un ar kuu viu pazst k vienu no Jaun cirka ievedjm jeb iedzvintjm Latvij, kas tika nosaukts Beztemata cirks.

 

Gandrz gadu pc atgrieans no Ungrijas Solvita dzvoja Ventspil, lai gan ir Liepjas iedzimt, bet nupat prcls uz pastvgu dzvi Leiamalt Vaiod, nopirka tur mjiu ar drzu un priecjas, ka tagad vars nodarboties ar drza darbiem un tur bs laba dzve ar vias suiem.

 

Kop ar cirku via ir dzvojusi un strdjusi vairks valsts.

 

K liepjniece izvljs Ventspili?

Kad atgriezos Latvij, bija kovids, mana imenes dzve Ungrij bija pajukusi, un Ventspil bija darbs un man pazstami cilvki, ar kuiem kop biju strdjusi dados projektos.

 

Sacjt, ka nkat no radoas imenes.

Mamma bija medie, bet optis un omte bija oti mzikli cilvki, mammas brlis bija mziis, rakstja mziku, vadja mzikas skolu, ku mums, brniem, bija jiet un jspl klavieres. Biei gjm uz tetri, sarunas bija par mziku t bija tda brva un radoa noskaa imen, lai gan tvs ar mums nedzvoja kop. 

 

Ko dart cirk? 

obrd nenodarbojos ne ar ekscentriku, ne ar onglanu. Esmu Latvij ievedusi Jauno cirku un izveidoju pirmo cirka tetri - Beztemata, kas Liepj strd jau 21 gadu.

 

Kas ir Jaunais cirks?

Cirka mksla, k zinms, ir oti sena  to izmantoja jau senie maiji un inki, ziedojot dieviem, vii blakus ziedojumu altrim taisja ar onglanas trikus. Devipadsmitaj gadsimt izveidojs msdienu cirks, bet pagju gadsimta devidesmitajos izveidoja Saules cirku jeb Jauno cirku, kur pats svargkais vairs nav numura nopietnba un saretba, bet svargi ir, ka numuri savijas kop liel teta izrd. Vienldz svarga ir mzika, trps, skaa. Jaunais cirks nenodarbojas ar klasisko dzvnieku dresanu, taj nav eksotisko dzvnieku, izrds piedals viengi mjdzvnieki. Ar Latvij Jaunais cirks ienca devidesmitajos, toreiz bija Centrs K-2, kas ska pirmos sadarbbas projektus ar Franciju. Ms bijm vieni no pirmajiem, kas ska ar to  plai nodarboties Liepj. Protams, kovids ir postjis daudzas lietas, un ar mums darbs ir mazliet apstjies, strdjam ar maziem projektiem. Vajadzgs ar pavaldbas atbalsts, jo visos laikos tr mksla viena pati neko daudz nevar.

 

Js protat onglt? 

J, es mcjos cirka skol Ukrain, tad mcjos ar Zviedrij un zinanas un iemaas papildinju valsts cirka skol Francij un jau pc tam strdju rzems, nodarbojos ar onglanu, ekscentriku.  Ar Jauno cirku iepazinos rvalsts. Gadi prasa savu, vairs neesmu jauns meitns, tagad  veidoju, vadu cirka izrdes, runju, darbojos k aktrise. Piemram, Ventspil izveidoju Mazo komediantu skolu, kur var iepazties ar cirka anra pamatiem, iepazt cirka vsturi, spli ar lellm, ar ko komedianti ar nodarbojas.

 

Kpc tds nosaukums  Beztemata cirks?

Tas ir tds mazliet jautrs ststs. Mums pirmais nosaukums bija vienkri Circus, kas tulkojum no angu valodas vienkri nozm cirks. Sadarbojmies ar cirku Anglij Table Top Circus , kop piedaljmies festivlos, kop uzstdjm Ginesa rekordu, mums bija kopgas izrdes, braucm ciemos viens pie otra. Bija jpiedals festivl, un Table Top Circus vadtjs Donatans jautja, kdu nosaukumu mums rakstt? Atbildjm, ka Circus, bet Donatans iebilda, ka tas tau neko nenozm - tikai cirks, un ielika nosaukum to, kas pards, stot e pastus, ja ailt Temats neko neieraksta: tur paliek bez temata. T ms kuvm par Beztemata cirks (smejas). 

 

K nonct Ungrij?

Cerju izveidot imenes dzvi, mans vrs bija ungrs, ita, ka mums ir kopgas intereses, pat apprecjos un kuvu par Bodogu, bet stenba izrdjs pavisam cita. No manis tika slpts, ka vrs slimo ar izofrniju un taj neko nevarja labot vai maint, kopdzve kuva neiespjama. Ungrija ir skaista zeme, tur iepazinos ar ar cilvkiem no cirka, biju domjusi nodarboties ar trismu, biju jau noskatjusi mju, kuu gribju nopirkt. Kopdzve ar vru kuva bstama, vi cents mani nogalint un sapratu, ka jbrauc prom. Turklt sks kovida pandmija, trisms apstjs, un sapratu, ka jatgrieas Latvij.

 

Biju dzvojusi radou dzvi, lab imen. Agr jaunb biju precjusies, bet t bija tda jaunbas rcba, kad uzreiz nesaproti, vai imene sanks, vai ne. Pc tam ilgus gadus mcjos, strdju, tad veidoju jauno cirku Latvij. Man patk dzvnieki, piederu pie t dvtajiem suiniekiem, kui piedals izstds, kuiem socilajos tklos ir kopgas lapas, kur sarakstties, apmainties ar informciju. T iepazinmies ar vru. T jau saka, ka stie suu vai kau cilvki, satiekot otru tdu pau jebku pasaules mal, ar viu uzreiz sapratsies, viiem bs, par ko runt. 


Kad atgriezties Latvij, nebija nekdu iespju apmesties dzimtaj Liepj?

Aizbraucot uz Ungriju, es zaudju daudz no t, kas man bija,  jo to prdevu.  Pirms atgriezos, sazinjos ar Kurzemes reiona remigrcijas koordinatori, jo Ungrija tobrd bija slgta kovida d, man bija ar praktiski jautjumi, un biju izmisusi, jo nezinju, ko dart, kur dzvot. Koordinatore mani uzmundrinja, atbalstja un man tas bija oti svargi.  Viena no vietm, kas mani varja pieemt, bija Ventspils, un tur bija ar dzvesvieta. Kop ar msu nopirkm vecu mjiu pilstas centr, bet Ventspil nepaliku, jo man tomr vajag laukus. Esmu dienvidkurzemniece, un ziemekurzemnieki un dienvidkurzemnieki atiras,  un ar gadiem aizvien vairk novrt draugus, radus, kopbas sajtu, kas man ir dzimtaj pus. Ziemekurzem man t visa nav. J, esmu dzimten, un tas ir oti svargi! 

 

Par Vidzemes kultras galvaspilstu Csm nesapojat?

N, mana sirds ir Dienvidkurzem. Ar cirku gan reiz bijm Css, iet, pilstas svtkos jauka pilsta. l, ka ogad ms nevajag bijm aizstjui pieteikumu sava cirka izrdei, bet mums ilgi neatbildja, bet nupat piezvanja, ka izrdi pilstas svtkos Csm nevajag, vii vartu paaicint no msjiem tikai  monociklistu jeb vienritea velosipdistu. Atteicmies, jo mums ir izrde, ku vajadzgi visi dalbnieki. Palaik notiek sarunas par piedalanos dados vasaras paskumos Latvij, un, ja mums nebs viena dalbnieka, izrde izjuks. Nevaram t riskt.

 

Protams, ne vienmr visu var paredzt un plnot. Man pamat gan viss ldz im ir noticis t, k esmu domjusi. Tikai ar dzvi Ungrij notika t, k nekad nebiju domjusi, lai gan ar tas patiesb ir interesanti. Kop brnbas sapoju par to, ka tad, kad bu kuvusi vecka, dzvou kaut kur dienvidos Italij, Spnij. Jau sen biju domjusi par Italiju, par iespju tur dzvot un kaut ko dart. Un tad iepazinos ar ungru... Kad braucu uz Ventspili, no vienas puses, zinju, ka negribu dzvot pilst, bet, no otras puses, nezinju, ka viss bs noticis tik strauji, ka nevaru pierast un pilst iedzvoties. Man ir trs sui, franu mastifi, man vii ir svargi, jo man vienmr ir gribjies blakus ar kdu dzvnieku. Ungrij man bija ar ponijs, bet to es nevarju atvest. Es gribu dzvot laukos, man btu vistas un ar zelis tas ir mans brnigais sapnis! Man jebku dzvnieci liekas tik jauks un fantastisks. Manai cirka kolei, kua dzvo Liepj, privtmj, bija ple Timijs - sts pkis, tagad ir pundurccia, sui, kai, neesmu es vieng tda! Ziniet, es Ventspil izglbu kaiju,  sameklju biedrbu Drauga sprns, maksju naudiu, lai vartu kaiju tur aizvest, un vietjie par mani smjs un teica, ka Ventspil kaiju netrkst, ko es emoties. Bet es t nevaru: eju un redzu to nabaga kaijulnu nokrituu uz ielas, visi iet apkrt un neliekas ne zinis. Nu, nav tau ko skatties, jpaldz!

 

Vai tomr nav l aiziet no Ventspils un atkal mesties iek jaun dzv?

N, t sti eit neiedzvojos. Komediantu skola tapa sadarbb ar Amatu mju, ar Trisma centrs vienmr atbalstja ar informciju par cirka darbbu, ir izdarti labi darbi,  iepazti jauki cilvki, cirks ir neatkargs. Var teikt, ka aizvadtais gads ir bijis labs, bet tas tomr nebija uz palikanu. Un tagad  man ir mja ar stu drzu apkrt, varu emties ar dobm, augu kokiem un ogu krmiem. 

Saprotiet, nav pasaul labu vai sliktu vietu, ir vietas, kus ms jtamies labk vai sliktk. Vienmr ir jieklauss sav sird, tad ar atradsi savu sto vietu, ku vari dot sev un cilvkiem kaut ko no sevis.

 

 

 


 

Atpaka