EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Dziesmu svtkos pirmo reizi divi Stokholmas latvieu kori
128966
Teodora Reitera koris 1952. gada 17. novembr Stokholm. Dirients Teodors Reiters. Fotogrfs nezinms. Avots Ptera Alberta privtais archvs

Pteris Alberts    30.05.2023

 

 

 

Kou skats pirms Dziesmu svtkiem tiek vrtta kou mksliniecisk kvalitte. Videoskats piedaljs 46 rvalstu latvieu koi, starp tiem trs sievieu koi un viens vru koris. No sievieu koriem Stokholmietes sama vislielko punktu skaitu; no visiem koiem tikai septii sama vairk punktus nek Stokholmietes. Stokholmas latvieu koris starp jauktajiem koiem iema 25. vietu.

 

Stokholmas latvieu koi dibinjis Teodors Reiters 1945. gada 22. maij. Tpc Teodora Reitera dzves laik tas saucs Reitera koris. Reitera koris koncertja vairks pilsts ar rpus Zviedrijas, piedaljies visos Eiropas latvieu Dziesmu svtkos, k ar Dziesmu svtkos Latvij kop 1990. gada. Lai gan koris saucies ar par Viduszviedrijas latvieu kori, tam pamat vairk nek pusgadsimteni bija vecie reiteriei. Kor dziedjui pat trs paaudu vienas imenes loceki, ar vien laik. Gadu gait kori vadjui vairki dirienti, tai skait jau mintais Teodors Reiters, un piemram, Arvds Nortis un Andris Vtoli. Tagad vairkus gadus kori vada Gaida Rulle. Liela loma ir ar kora priekniekiem. Laik, kad Tres Atmodas laik liel nezi posmies 1990. gada Dziesmu svtkiem Rg, koa priekniekam Andrejam altam virsdirients bija teicis, ka jums ir jpiedals, js mums nenojauksiet. Kd no 1990. gadu pirmajiem Dziesmu svtkiem Meaparka Lielaj estrd godinja katras balss gados veckos koristus, tostarp tenoru no Stokholmas latvieu kora.

 

Savukrt sievieu koris Stokholmietes ir dibints pavisam nesen. 2021. gad Stokholmas Ev. lut. draudzes Draudzes zis pardjs ds paziojums: Dmu koris Stokholmietes. Lai nezaudtu kora tradicijas un kordziedanas kultru, tapis dmu koris Stokholmietes. Idejas autores - Sandra Leja Bojsten, Kristne Lagzda Haapanen un Ligita Veigure. Ms uztursim radou savienojumu starp folkloru, seno mziku, k ar msdienu latvieu mziku, iesim kopsol ar Latviju, turpinsim tradicionls vrtbas un rpsimies par to saglabanu, koncertsim, tiksimies, atbalstsim latvieu tradicijas eit, Zviedrij, Latvij, k ar rvalsts. Un, protams, msu mris ir piedalties Dziesmu un deju svtkos. 

 

Koris darbu uzska 2021. gada 5. oktobr. Koa mksliniecisk vadtja ir Sandra Leja Bojsten. Ar aj kor dzied trs paaudu vienas imenes meitenes. Koristes par savu moto izvljus Viena meita Rg dzied, Otra dzied Stokholm. Abas dzied vienu dziesmu, Vim labi saskanja! 

 

Lai 150 gadu Dziesmu Svtkos ovasar labi skan!


 

Atpaka