EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Dibinta Paua Jkaba un Leontnes Anstrats piemias stipendija
118272

Dvids Rubens    05.10.2021

 

 

Dzi mlestb pret veckiem Pauli un Leontni stipendiju dibinjusi Amerik dzvojo ziedotja Kristne Anstrats.

 

Paulis nca no Zemgales un Latvij paspja pabeigt  Hercoga Ptea imnaziju Jelgav, kam sekoja darba dienests Vcij, kaavra gaitas Latvieu leion un gsts Beij. Leontne bija varakniete. Pc skaistajiem brnbas gadiem Latgal sekoja smagie juku laiki, kas Strodu imeni aizveda uz Vciju, bet vlk ar uz ASV. 

 

Paulis un Leontne iepazins  Baltijas Universitt Pinneberg (Vcij), kur Pteris studja filoloiju un Leontne mijas fakultt farmakoloiju, vienlaikus piedaloties ar Korp! Zintas dibinan. imenes pamatus jaunie cilvki gan lika ikg (ASV), pc tam kad Paulis jau bija ieguvis bakalaura gradu Ohaio Veslijanas universitt un maistra gradu Jeila Universitt. 

 

Izgltbai abu jauno cilvku dzvs bija liela nozme, bet pai spilgti atspoguojs Paua rakstur. Vldamies sasniegt akadmisko zinanu virsotnes, Paulis Anstrats ikgas Universitt ieguva filoloijas zintu doktora gradu, pck ar kuva par pasniedzju DePaula Universitt, kur darbojs ldz pat aizieanai pensij 1990. gad.  Latvij 1995. gad izdota Paua Anstrata grmata Civilizcijas vsture, kas kompakt un rt formt run par sareto un pamcoo. Mlestba pret zintni un litertru tika ieaudzinta ar meitai Kristnei, kas ieguvusi maistra gradu filoloij un  darbojas grmatu izdoanas jom. 

 

Parallli ikdienas pienkumiem Paulis un Leontne saglabja savu latviskumu, k ar daljs zinans, prasms un sajts ar prjo trimdas kopienu. Paulis Anstrats ikg nodibinja un vadja litertras pulciu, ku vairk nek 30 gadus ar aizrautbu un degsmi iztirzja latvieu litertras klasiu, k ar jaunks paaudzes litertu darbus, strdja ar ikgas Kr. Barona un Gaezera vasaras vidusskols. Savukrt Leontne iesaistjs korporcij Zintas un ikgas latvieu katou grup. Via ar savu humoru un mlestbu iekrsoja kopgi svintos svtkus trimdas latvieu pulk. 

 

Paulis Anstrats mb aizgja 2009. gad. Godinot vru un tvu, tika dibinta  Paua Jkaba Anstrata piemias stipendija. Vlk meita Kristne kop ar draudzeni Janet Geovanis dibinja savu stipendiju, jo abm, tpat k viu veckiem, izgltba bija oti svarga, tpc ita tik nozmgi dot cerbu jaunajai paaudzei Latvij. Tagad, kad pagjis vairk nek pusotrs gads pc mammas Leontnes aizieanas Mb, Kristne Anstrats vljusies, lai veckiem veltt stipendija autu izgltoties  jaunieiem no tva dzimt Jaunsvirlaukas pagasta Zemgal vai ar topoajiem Latvija Kultras akadmijas vai  Latvijas Mkslas akadmijas studentiem. 

 

Iemint kda cilvka dzvi ir sarets uzdevums, it pai tpc ka neiespjami darbgu, mlestbas pilnu likteni iekalt akmen vai iesprostot grmatu lappuss, tomr stipendija ir kas daudz vairk nek tikai statiska liecba. T ir ticba, kas dzvo un uzzied ik reizi, kad jaunietis pateicas un iedomjas par stipendijas devju, kua vrd nosauktais atbalsts ir kop ar viu ik dienu. aj gadjum par Pauli un Leontni, kas  sav dzv spjui ne tikai kt par oti zinoiem un sekmgiem cilvkiem, bet ar uzaudzinjui meitu, kas auj labajam augt un attsties caur to dzves gudrbu, ko pati smlusi no veckiem. 

 

M paldies Kristnei Anstrats par stipendijas dibinanu!


 

Atpaka