EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Davos spiesti runt par Ukrainu
127659
Foto AFP/LETA

Juris Lorencs    24.01.2023

 

 

veices krotpilsti Davos nosldzies krtjais Pasaules ekonomikas forums (World Economic Forum), ko parasti dv vienkri par Davosas forumu. Patiesb t ir starptautiska nevalstiska organizcija, kaut kas ldzgs domncai (think tank). Dakrt Davosas forumam piedv teju vai prdabiskas spjas ka tas spljot slepenas pasaules valdbas lomu, ka tiei starp Alpu sniegiem tiekot pieemti pai svargkie poltiskie, saimnieciskie un finanu lmumi, ts liels sples noteikumi, pc kuiem esot spiestas dzvot valstis un tautas. Protams, tie ir prspljumi, kas raduies pamat divu iemeslu d. Pirmkrt, ielgumu uz forumu nav iespjams nopirkt vai sadabt, to var tikai saemt. Iespjams, dakrt ar izlgties. Tas rada intrigu un reiz illziju, ka aicinti tiek tikai svargkie no svargajiem. Otrkrt, visus gaos pastvanas gadus forums k organizcija un t dibintjs, vcu tautsaimnieks Klauss vbs un via domubiedri, ir iestjuies par liberlu demokratiju, brvu presi, ceoanas iespju atviegloanu, tirgus saimniecbu, konkurenci, tirdzniecbu bez barjrm un tarifiem, ideju, technoloiju, kapitla un darbaspka netrauctu kustbu. Savelkot vien vrd - par globlizciju. Laikos, kad daudzi cilvki vairs nejtas noteicji par savu likteni, tas var radt aizdomas.

 

Tau pirms daiem gadiem stabil Davosas ideju konstrukcija ska odzties. Vispirms pasauli prma klimata katastrofas drudzis. 2019. gada janvr Davosas forum nopietni vri un sievas pazemgi klausjs, k sepadsmit gadus vec zviedru pusaudze Grta Tnberga vius bargi strost un eksaltti sauc: Msu mja ir liesms!(Our House Is On Fire!). Meitene vl paspja uzstties Davosas forum 2020. gada janvr. Bet taj brd vias laiks patiesb jau bija aizgjis. Visu kjm gais sagrieza Covid-19 pandmija. Pasaule uz diviem gadiem iegrima baiu un ierobeojumu (k tagad izrds - biei vien absurdu un mugu) skavs. Bet ir interesanti, ka tiei pandmijas laik Davosas foruma ekspertu galvs dzima ideja par lielo restartu (The Great Reset), kas pilnb izmainot pasauli. Karantnas, vakcincijas sertifikti, digitl kontrole un izsekoana, attlintais darbs,  ekonomikas bremzans un tai sekojo ogleka dioksda izmeu samazinans liks iezvanm jauna laikmeta skumu. K. vbs pat sacerja grmatu Covid19: lielais restarts, kas iznca 2020. gada vid. Bet tad pienca 2022. gada 24. februris. Eirop sks ka, Krievija iebruka Ukrain, un krtis uz pasaules poltikas galda atkal tika sajauktas. Tagad liel restarta viet Davos tiek runts par Ukrainu.

 

Patiesb lielais restarts bs. Tikai t centr nebs digitl revolcija, baas par klimatu, za domana, veetrisma/vegnisma kults vai jaunas karantnas, ko izraiss krtjs Covid-19 mutcijas, bet gan Krievijas-Ukrainas ka. Jo kaa iznkums mains visu. Ja Krievija uzvars, ja ts kaavri aizsoos ldz Polijas vai Rumnijas robem, ms esam jauna pasaules kaa priekvakar. Ar milzgm konsekvencm Eiropai un jo pai Latvijai. Un otrdi - ja Krievija tiks sakauta, pasaul tiks prskatta globls drobas sistma. Pati Krievija, iespjams, sairs un ieslgs chaos. Krits Lukaenko rems Baltkrievij. Tas bs spgs, pat bstams process. Bet citu alternatvu, viduscea, vienkri nav - vai nu Krievija uzvar, vai zaud. Latviju Davos prstvja Valsts prezidents Egils Levits. 18. janvr vi apmeklja Ukrainas mju, kur diskusijas laik atbalstja paa starptautiska tribunla izveidi Krievijas agresijas Ukrain izmeklanai. Prezidents nordja, ka tribunls, kas btu kompetents izmeklt un iztiest Krievijas noziegumus, nepiecieams tpc, ka Ukraina un visa pasaule ir pelnjusi taisnguma atjaunoanu.

 

Tas, ka Davosas elite laikus nespja prognozt notikumu attstbu Krievij, vienlaikus sptgi atsakoties ieklausties brdinjumos, kas nca no Eiropas austrumiem, liecina par ts atrautbu no rels dzves. Ameriku poltologs Semjuels Hantingtons 2004. gad publictaj esej Mirus dvseles: Amerikas elites denacionalizcija (Dead Souls: The Denationalization of the American Elite) rakstja, ka globl ekonomika esot radjusi jaunu eliti, ko vi dvja par Davosas cilvkiem un zelta apkakltm. Davosas foruma interneta mjaslap varam last, ka to vada Pilnvaroto padome, izcilas personas, kuas darbojas k foruma vrtbu aizbildi un prrauga foruma darbu globls pilsonbas veicinan. o vrtbu aizbildu vid ir ar viens no pasaules bagtkajiem cilvkiem, indieu uzmjs Mukes Ambani. Via bagtba - ap 90 miljardi ASV dolaru. Tau Ambani kuva slavens ne jau ar savu bagtbu, bet gan ar veidu, k vi ar to izrkojas. Proti, ar pasaul drgko privtmju, kas izmaksjusi ap 2, 6 miljardus ASV dolaru.

 

2010. gad pabeigt ka patiesb ir 172 metrus augsts debesskrpis un atrodas 20 miljonu apdzvotaj Indijas metropol Mumbaj, prestiaj Malabara pakalna rajon, netlu no okena. Debesskrp dzvo piecu cilvku liel Ambani imene, kas apkalpojoais personls - 600 cilvku. Indij Ambani asocijas ar divm lietm. Pirmkrt, ar prasmi taist naudu. Otrkrt - ar teju vai absoltu iejtbas trkumu pret vienkrs tautas vajadzbm. Raugoties no Rietumu cilvka skatu punkta - ar ar gaumes trkumu. o rindu autors ir pabijis Mumbaj un redzjis Ambani piederoo debesskrpi. Toreiz pieru sevi pie domas - kda jga dzvot mj, no kuas logiem redzama jra, bet taj nav iespjams peldties? Jo netlaj pludmal dei katru dienu izmet desmitiem tonnu plastmasas atkritumu, pats smilu liedags ir nomnts ar cilvku izkrnjumiem. Daus kilometrus uz ziemeiem atrodas Drav graustu rajons, kur divu kvadrtkilometru territorij bez densvada un kanalizcijas dzvo viens miljons cilvku. Tiek uzskatts, ka t ir visblvk apdzvot vieta uz pasaules. Pot ziemeu vjam, Ambani kungs var baudt no Drav nkoos aromtus. Lai Dievs pasarg ms no diem globls pilsonbas veicintjiem! Vienu gan Ambani nevar prmest. Viss, ko vi sav dzv ir sasniedzis, iegts paa spkiem, bez nodoku makstju naudas. Un tas jau nav maz.


 

Atpaka