EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Brnbas gara, kas pavada visu mu
116359

Lsma Gaitniece    23.03.2021

 

Pazstamais dziedtjs, kontrtenors, Triju Zvaigu ordea virsnieks Sergejs Jgers pandmijas laik atradis nodarbi, kas daudzos raisjusi lielu izbrnu. T ir dadu konservjumu gatavoana ik dienu mjas apstkos. Kaut ar pirmaj mirkl iet, ka mksla un st gatavoana vismaz pirmaj mirkl ir divas dadas galaktikas, mkslinieks ir prliecints par pretjo nav vis! Prn gada 27. oktobr vi oficili kuvis par mjraotju. Sergeja Jgera dzvoka virtuv katru dienu top jauni meistardarbi jeb gardumi, kas ir izpelnjuies lielu piekrianu. Par uzdrkstanos un kulinrijas mkslu aicinju mkslinieku uz sarunu.  

 

K vispr rads ideja pievrsties mjraoanai?

rkrtas situcija, kas Latvij sks 2020. gada 12. mart un ilgst vl aizvien, man dzv un plnos ieviesa lielas korrekcijas. Triju mneu laik man tika atcelti 23 koncerti. Tpc panik nekritu un valdbu nelamju, bet gan domju labas domas. Gatavojis st, tiei tpat k dziedjis, esmu vienmr, kop vien sevi atceros. Turklt nekad neesmu baidjies eksperimentt izmint arvien ko jaunu. Vispirms gatavoju savm msm. Alla, tpat k es, skb gurus, savukrt Inese nemarin. Pandmijas laikam skoties, dienu gatavoju ar savu draugu imenm, kur vecki ir darb, bet brni augu dienu pavada mjs, mcoties caur tiesaistes rku Zoom. Td veid viiem paldzju. 

 

Par mjraotju kuvu 27.oktobr, bet jau 3. novembr bija klt Prtikas Veterinr dienesta prstve Sandra Jansone. Mjraotjam ir jievro 30 punkti, no kuiem man skum bija tikai 11. Pc desmit minu sarunas ar PVD prstvi teicu, ka es ar to nenodarboos, tau via lika man paemt papru un pierakstt, sacdama: Es paldzu. Vispirms manu jauno nodarbi vajadzja saskaot ar kaimiiem pa vertikli. Ja ar trim nebija nekdu problmu, vii visu saprata, tad joki sks ar ceturto, kur nesaprata pilngi neko. Tad sekoja dadi kursi pakontroles kursi, minimlie sanitrie kursi, tad bija dens prbaudes un citas lietas. Bija jsagatavo pakontroles rokasgrmata, preczas receptras grmata, taras sertifikti; jplno produktu piegde, loistika, darbs ar ekiem, reistrciju, saraot uzskaiti. Grmat tiek reistrts viss: cik meistardarbu pagatavots, cik uzdvints, cik prdots. Tpat jdom ar par dezinfekcijas ldzeku, dvieu un citu lietu iegdi. Man piesldzs prtikas technoloe Vita Boka, kua paldz izveidot receptras un pakontroles rokasgrmatu. Kop prn gada novemba ldz im brdim man jau ir vairk nek 2000 vienbu saraot. Tas nozm vairk nek 2000 burciu ar marinjumiem, ko dvju par saviem meistardarbiem, jo tie par visiem simt procentiem ir mans roku darbs. Ar noformjums ir manis izauklts. T pievienot vrtba ir etiete, kas rakstta ar roku. Pirms pris dienm pat izdevs sasniegt rekordu sagatavoju 101 meistardarbu. Normli gan vien dien tiek pagatavots 40, 50 vai 60 burku ar marinjumiem. 

 

Ir milzgs prieks un gandarjums, ka meistardarbus cilvki ir novrtjui, atzinui par labiem. Viiem manis gatavots lietas garo, un tas ir visforkais, tas ce sprnos. Tie ceo pa visu Latviju, turklt meistardarbus ir iegdjuies ar cilvki Apvienotaj Karalist, rij un veic. Tie ir pieejami tirdzniecb, turklt veikali neizskaidrojam krt mani atrada pai.

 

Vl vlos piebilst, lai ktu par mjraotju, mani financili atbalstja bijus skolasbiedrene Vanesa Dorj (Vanesa Dorier) no Rgas Mzikas interntskolas, kas  palaik dzvo veic.  Savukrt loistik un drzeu piegd man oti paldz veikala RIMI maias vadtja Vineta Ragaine.

 

Ldzu, paststi, kas ir tavi meistardarbi!

 

Tie ir marinjumi, ko var iedalt piecs lnijs: bieu salti tomtu sul, marintas bietes gabalios, marinti spoli elej, marinti irbji dzrvens un irbju-apelsnu marmelde. Receptes glabju noslpum. Sastvs ir uzrakstts, bet ir jzina pareizs proporcijas, lai izdotos tiei t, k paredzts.

 

Kas no piedvt sortimenta ir visvairk iecients?

 

Patlaban tie ir marinti spoli elej un bieu salti tomtu sul. Tie ar ir visgrtk pagatavojami. Lai sagatavotu 25 burcias, kas ir 10 kilogrami spolu, virtuv jpavada septias stundas.

 

Septias stundas ar spoliem? Vai pc tam nav izraudtas visas asaras?

 

(Smejas.) To man jaut visi. N, nav. Ja spolu mizo zem tekoa dens un pie atvrta loga, tas acs nekods. 

 

Tas ir knifs, ko zina tuvu ne visas saimnieces. Vai tdu knifu tev ir daudz?

 

ovjot kpostus Ziemsvtkiem, bs gargk, ja pievienos krsaino papriku. Savukrt frikadeu zupa bs gardka, ja, pirms tai pievienot frikadeles, ts uz pannas apceps. Ar attiecb uz viltoto zai ir viens knifs. Pirms to likt cepekrsn, tam virspus ar pirkstu iebaksta etras ldz seas reizes, jo tad cepans laik tiks klt gaiss un rezultt labk izcepsies.

 

Kas tev visus os knifus iemcja?

Neviens. Es to zinu un viss.

 

Vai ir kas tds, par ko esi dros, ka nekad to nepagatavosi?

 

Negatavoju to, ko pats nedu, k, piemram, mli elej. Nekad dzv neesmu dzris kafiju, tau to gan gatavoju ciemiiem. Mans mjs specili viesiem ir kafijas automts. Tpat nekad neesmu dzris pienu. Kad kds atnk ciemos, man ir pai jpiedom, ka pie kafijas vajag ar pienu!

 

Kulinrijas mksla un mzika tomr ir divas oti atirgas lietas. Vai nav t, ka, lai sktu nodarboties ar kaut ko tik atirgu, nepiecieama drosme? Vismaz uzdrkstans?

 

Cilvkam ir jbt daudzpusgam. Jdara tas, kas sank un ar patk. Man nekad nav bijis t, ka mestu plinti krmos. Savos 42 gados varu atauties nedart to, kas man nepatk. ds stvoklis ir jnopelna, un es to no sirds novlu ikvienam cilvkam. diena gatavoana ir mana meditcija. Man virtuv uz palodzes ir lapias, kur steidzos pierakstt visu, kas ienk prt idejas, plnus. Ldz ar to mans plnotjs un ar mobilais telefons ir trs. Biei vien domas traucas trk par darbiem, kas gaida savu krtu. Palaik man dzv daudzas lietas notiek paralli, darbs dzen darbu.

      

Daudzi netic, ka ar mjraoanu nodarbojos viens pats. Pc gam virtuv pavadtm stundm sp mugura un pleci. Tpc daudz jvingro un jstaig.

 

Palaik tu strd ar piecm produktu lnijm. K rads ideja, ka gatavosi tiei s piecas lietas?

 

Marinjis un konservjis esmu kop brnbas, kad ar Omu un msm dzvojm laukos. T ir brnbas gara, kas paliek atmi uz mu un visur pavada. Jpiebilst, ka izmantoju oti tradicionlas, latvieiem pierastas garvielas. dienam nekad nepievienou to, kas nav tradicionli latvisks, piemram, kariju vai citas eksotiskas garvielas. 

 

Kad sksies pavasaa un vasaras sezona, man jau ir padom citas lietas, ko gatavot. Tad dienas krtb bs rasoiks, vrieu zapte, marinti, krsaini drzei; tomtu mrce; tomti sav sul un zilo plmu marmelde. 

 

Klausoties tevi, iet, ka dai nodarbei nepiecieama liela padisciplna.

 

Nenoliedzami. Tau ar tas nk no brnbas. Dzvojot laukos, mums Oma iemcja trs lietas. Pirms iet gult, ir jizslauka grdas. Ir jbt nomazgtiem traukiem. Un tre: pirms gultieanas aukst den jnomazg kjas, lai labk nktu miegs. Brnb ms pris reiu piecla oti agri no rta, lai izskrienamies rasain pav. Tau, ja atgrieamies msdiens, varu teikt vienu ja vakar nenk miegs, ttad pa dienu nav pietiekami daudz strdts!

      

Un vl kas. Katru dienu ir jizdara trs labi darbi ne sev, bet kdam citam. Ja var izdart etrus, tad tas vispr ir ideli!

 

Apbrnojams darba spars!

 

Es nespju nosdt miergs, neko nedarot. Agrk, kad bija lidojumi, kas ilga gaas stundas, ts pavadju lietdergi, domjot liels domas, jo lidojot nepastv opcija izkpt! Miergi varu nosdt tikai pie friziea un zobrsta. Tur jau nav variantu.

 

Pandmijas laiks nebs mgs. Cerams, ka nebs. Kas notiks, kad dzve atgriezsies vecajs slieds un tev atsksies koncertana?

 

T, k bija, vairs nebs nekad. T vienkri nenotiek. Kad pandmija beigsies, bu gatavs dart to pau, ko tagad. Ja bs daudz jdzied, vru va cehu un pieemu darb cilvkus. Uz o brdi ir apskusi tikai koncertdarbba, viss prjais notiek. Ar man labdarbas fond ir, ko dart.

     

Varbt o domu ir grti pieemt, bet nekad nebs t, k bija. Pat iepazstoties ar jauniem cilvkiem, tai brd, kad vi ir labs, es uz viu skatos un nodomju: Ak, mans Dievs, es oti labi zinu un tu ar, ka nekas nav mgs! Nevienas attiecbas nav mgas: ts transformjas, vai ar izskst.

 

Vai tev is laiks un nodarbe ir iemcjis ko jaunu?

 

Esmu iemcjies novrtt naudu, ts vrtbu. Tagad pret saviem ienkumiem attiecos citdi. Katrs nopelntais eiro tiek iztrts vai, preczk sakot, ieguldts ar apdomu. Man ir bijis daudz naudas, bet primri es domju par savu imeni un draugiem.

 

Tpat ar uzskatu, ka lietm ir jatauj dzvot otru mu, respektvi, izmest var to, kas saplsts vai netrs. Var bt nekrtgs, bet ir jbt tram. T nav negausga krana, bet taupba jeb racionl domana. Pats sevi uzskatu par saimniecisko latvieti. Krtojot skapi, lietas, kuu man ir oti daudz un nav vajadzgas, atdodu Inesei. Via strd socils aprpes centr, kur veciem noder viss. ai nodarbei ir vl viena vrtba: dien, kad sakrtoju skapi, pats jtos priecgs un pacilts.

 

Vai, nodarbojoties ar mjraoanu, bez pozitv rezultta meistardarbu veid ir vl kda pievienot vrtba?

 

Tagad man iznk daudz runt pa telefonu. Vakar pat norunju 20 mintes ar kdu mkslinieku, kur bija baudjis manis gatavoto. Beidzs ar to, ka tiku aicints ciemos. Nereti gads t: cilvks kaut kur ir dabjis manu telefona numuru, zvana, jo, iespjams, viam, nav, ar ko parunties, un vi jtas oti vientu. Esmu atbildjis uz visdadkajiem jautjumiem. T k gatavoju irbus dzrvens, man jautja, vai dzrvenes nenokrsos irbjus. Nu ko, ir vajadzgi ar tdi cilvki.

 

Kur tavus meistardarbus var iegdties?

 

Manis gatavoto produkciju palaik var iegdties bioveikalu tkl Idille, kas atrodas Barona centr un genskalna tirdzniecbas centr Mellene; Biznesa Vstniecbas konceptveikal veikal Triu iel 55; Rg, ar konceptveikal Brzilu liellops Sald. Ir tda doma, ka drzum tos vars iegdties ar Ikil un Engur. 

 


 

Atpaka