EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Baltas domas, balti darbi Zasas 3x3
125352

Tna Sidorovia    06.06.2022

 

 

Vai jau gatavojies s vasaras baltkajam 3x3 saietam? Tas notiks No 24. ldz 31.jlijam Sliju, ainaviskaj Zasas mui, kur ovasar notiks latvieu un latvisko tradciju kopju, zintju un draugu liel tikans Latvij! Jaunatklt Slija un sirsng Zasa gaida tiei tevi ar baltm domm uz baltiem darbiem!

 

3x3 saime pc divu gadu pauzes ovasar satiksies mazk zinmaj, bet ne mazk sirsngaj un viesmlgaj Slij, kas pdjos gados ze, plaukst un arvien spok iemirdzas uz Latvijas kartes. Zasa atrodas teju krustcels starp Jkabpili, Aknsti, Lvniem un Viesti. Zasas ciems Jkabpils novada Zasas pagast izvietojies Zasas uptes krastos pie autocea 34 kilometrus no Jkabpils un 164 no Rgas. Apdzvot vieta izveidojusies pie Zasas muias centra, un nosaukums clies no ts panieka 18. gadsimt Heinricha fon Zasa. 

 

Zasas 3x3 piedvs veselu nedu iedvesmot tos, kuri latvisks dzveszias, tradicijas, valodu ikdien nedzird, tpc tiei aj ned ir jpaspj viss! Iedvesmoties domm par labku nkotni paldzs sarunas par poltiku, tetris, gleznoana un dziedana tostarp, balt keramika ar Andu un Ievu Svarnm. Tpat vars dziedt baltas slisks dziesmas ar Ivetu Tli un doties Zasas muikungiem pa pdm ar Endiju Urbni.

 

Sievas vars meklt sievi spka avotus kop ar Inesi Krmiu, kamr vri kop ar Jni Ati Krmiu vrsies vra spka avotos. Kas un kdi tie bijui vstures laika grieos, kdi tie ir msdiens? Savukrt pie Lgas Rupertes un Mras Tupeses imeu seminr gan audis ar imenes dzves pieredzi, gan pavisam bez ts, vars iedvesmoties no citu pieredzes, lai uzlabotu savu un saprastu tuvko ldzcilvku dzvi imen.

 

Tiem, kas nonkui Zasas 3x3, lai kaut ko dartu, baltie cimdi gan bs jnovelk un jatloka piedurknes sksies lieli un mazi darbi. K ierasts, visu vecumu brniem un jaunieiem bs piemroti darmie, gan ptot dabu un apgstot jaunas prasmes, gan piedaloties kustbu, sportoanas, teta, dziedanas, gleznoanas un mzikas splanas ievirzs. 

 

Mazie darbosies pasaules izptan jau no trs gadu vecuma gan Ievirzt, gan kju cilan, dejojot Tdali, tagadi. Jau lielkie mcsies virves vt, tetri splt un dosies dab Vilku mcb.

 

Balto darbu raksttji vars uzt tradicionlo trpu savam brnam, pagatavot savu pao smaru no teriskajm em vai darint das apavus. 

 

Un nepalaid garm ar baltalus darinanas ievirzi, kas ne tikai iemcs apgt ko jaunu, bet ar palutins garas krpias ar jaunm sajtm. Kpc gan ovasar Zas neapemties pamint to, ko nekad agrk neesi darjis? Piemram, sldt ar baltu laivu Zasas muias miergajos deos Zasas 3x3 tam visam bs laika gana sevis iepazanai ar jaunu lietu, pamienu, ideju paldzbu.

 

Raibaj nedas virpul bs iespja ne tikai dart un mcties, bet, protams, ar priecties pamosties ar smaidu un izkustties; griezties tradicionlo deju ritmos, latvju danu soos; dziedt gan folkloras ievirz, gan vakaros pie ncju galda; sajust kopbas sajtu braucot ekskursijs pa jaunapgts Slijas zemes labkajiem marrutiem, izmint senlaiku sporta vai prta sples. 

 

3x3 pasaul bs ar iepazans ar balto zirgu un gardu goda dienu pagatavoana. Ak, j, bs ar balto akatu prieki saieta norises viet bs pieejama specila nordta peldvieta!

 

Ik vakaru koncerti un kop banas, tradicionlais paizpausmes vakars Brvais mikrofons. 

 

Zasas 3x3 saietu rko Cekuu imene Ilze, Lauris, Ako Krlis, Lote un Elza,  kam paldz baltie ri, palgi no darba grupas Bogustovu un Sidoroviu imenes, Juris Tomans, Astra Audra Dbolia un Lauma Treimane. Visi tiks izguldt rts guviets Zasas skolas telps. Solm trs reizes dien padint ar gardiem dieniem, kas gatavoti ar su zemes sirsnbu. Lai top,  un uz tikanos!

 

Pilnu informciju par saiet piedvto programmu aicinm skatties www.33.lv un sekojot: Facebook kontam: @Latvija3x3.

 

Gaidm js Zas no 24. jlija ldz 31. jlijam 2022. gada vasar!  Js mi aicina Cekuu imene.

 


 

Atpaka