EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Augsta atzinba filmai par Ilmru Dzeni
126241
(no kreiss) Pteris Ozols, Gundars Rders, Ilmrs Dzenis, Jnis Indriks, Arvds Babris pc intervijas St. Petersburg, aprpes nam

   13.09.2022

 


2022.gada 31.august notika Latvijas Televzijas jauns, jau 69. sezonas atklanas paskums. Taj tika ar pazioti un sveikti Latvijas Televzijas labkie veikumi vairks rados katgorijs iepriekj sezon.

 

Katgorij GADA DOKUMENTL FILMA par tdu kuva filma "Ilmrs Dzenis. Es atkal gaidu tevi Florid".

 

Filmas radoo komandu veido reisors Arvds Babris, scenrija autors Gundars Rders, scenrija ldzautors Jnis Veikns, operators Jnis Indriks, k ar Uvis Burjns un Normunds Pavlovskis, montas reisors Mris Martus, skau reisore Dina Pvilsone. Filmas projekta vadtja - Dana Melzoba, reisora asistente Karmena Kreicberga.

 

Filma uzemta ASV St. Petersburg, Florid, ikg, k ar vairks viets Latvij Salaspil, Mrup, Cesvain, ar Ilmra Dzea dzimtajs mjs Svent pie Daugavpils.

 

Filmas pirmizrde notika 16.jnij LTV 1.kanal. Filmu var noskatties eit.

 

Filmas veidotjiem ir patiess gandarjums, ka filma par leendro Ilmru Dzeni ir guvusi ne vien skattju atzinbu, bet ar oficilu novrtjumu. Tas neapaubmi ir ar cieas un goda apliecinjums im goda vram par via nenovrtjamo devumu latvietbas saglaban un kopan ne vien sveum, bet ar Latvij. Latvijas Televzijas komanda ir oti pateicga gan Ilmram Dzenim un via dzvesbiedrei, jau visaul aizgjuajai Silvijai, gan Klaudijam Hillmanam, Armandam Birkenam, Pterim Ozolam, Jurim Strautmanim, Ilzei Ievnei un citiem par atsaucbu un sadarboanos!


 


 

Atpaka