EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Stājušies spēkā noteikumi par remigrantu pieejamo financējuma apmēru
87533

Anda Zaļepska    21.08.2018

 

 

2018. gada 15. augustā stā­ju­šies spēkā Ministru kabineta noteikumi par “Remigrācijas at­­b­alsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un financēšanas kārtību”, kas nosaka kārtību, kā­­dā īsteno, novērtē un financē valsts reģionālās attīstības at­­balsta pasākumu – remigrācijas atbalstu. 

 

Vides aizsardzības un reģionā­lās attīstības ministrijas parla­men­tārais sekretārs Jānis Eglīts uzsver: “Šāds financiāls atbalsts ir nepieciešams, lai veicinātu re­­migrantu saimnieciskās darbības aktīvitāti. Par šāda īpaša atbalsta nepieciešamību liecina vairāki veiktie pētījumi – emigrantu un remigrantu aptaujas.” 

 

Viena projekta ietvaros maksi­mālais financējuma apmērs, ko varēs saņemt, būs 9000 eiro. Katrā plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz četri projekti. Līdzīgi kā atsevišķo Eiropas Sa­­vienības fondu financētos projektos, arī šajā aktīvitātē liela no­­zīme ir remigranta personiskajam ieguldījumam saimniecis­kās darbības īstenošanā vai uzsākšanā. Būs nepieciešamas arī piesaistītās investīcijas, un trīs gadu periodā pēc projekta jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdro­šināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi.

 

Svarīgs dalības nosacījums par financējuma piešķiršanu pro­jektam ir, ka remigrants pēc vai­rāk nekā 3 gadu prombūtnes ir atgriezies vai plāno atgriezties Latvijā. Prombūtne ir pierādāma ar paziņošanas faktu par uzturēšanās adresi ārvalstī. Paziņoša­nas faktam ir jābūt reģistrētam Iedzīvotāju reģistrā. Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim un personai, kuŗa Latvijā saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās apliecī­bu, ir pienākums 30 dienu laikā pēc Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas ir kļuvušas zinā­mas, paziņot Pilsonības un mig­rā­cijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu, savu nepilngadīgo bēr­nu un personu, kuŗas atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, dzī­ves­vietas adresi ārvalstīs. 

 

Informācija par nosacījumiem un pieteikšanos financējuma sa­­ņemšanai tiks publicēta Plāno­šanas reģionu mājaslapās, kā arī mājaslapā www.paps.lv – sadaļā Atbalsts uzņēmējdarbībai.

 

Lai uzsāktu mērķtiecīgu dar­-bu remigrācijas veicināšanai, VARAM sadarbībā ar plānoša­nas reģioniem 2018. gadā jā­īs­te­no pilotprojekts “Reģionālais re­migrācijas koordinators”.

 

Ikvienam interesentam ir ie­­spēja saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev ak­­tuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos kādā no Latvijas reģioniem. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem at­­tālināti izvērtēt priekšrocības pār­domātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgriez­tos Latvijā. 

 

Pirmo piecu darbības mēnešu laikā uzrunātas un pēc atbalsta griezušās  vairāk nekā 700 ģi­me­nes, no kuŗām 64 ģimenes (149 cilvēki) jau ir atgriezušās un tuvākajā laikā plāno uz dzīvi Latvijā atgriezties vēl 55 ģimenes.


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA