EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
DVF PAVASAŖA PILNSAPULCE
43731

   25.03.2014

 

Svētdien, 9. martā,  DVF īpašumā „Straumēni” pulcējās ap 50 DVF biedru, tostarp 24 nodaļu  delegāti ar 36 mandātiem, kopā pārstāvot 750 biedrus.

 

Pilnsapulci atklāja DVF priekšsēdis Uldis Reveliņš. Par sapulces vadītāju ievēlēja Aivaru Sinku. Par protokolistēm iecēla Andru Kaupi un Astrīdu Balodi.

 

Latvijas vēstnieks Apvienotajā Karalistē Andris Teikmanis apsveikumā pauda  cerību, ka pārrunas būs saistītas ar galvenajiem Daugavas Vanagu organizācijas dibināšanas mērķiem, un rosināja dalībniekus padomāt, vai īpašumi kalpo cilvēkiem vai cilvēki īpašumiem, un atgādināja  Raiņa „lielo mērķi”. Vēstnieka ieskatā šodienas „lielais mērķis” ir mūsu bērnu izglītība.

 

LNPL vārdā sapulci apsveica Astrīda Balode. Aivars Sinka nolasīja DV priekšnieka Andreja Mežmaļa sveicienus. A. Mežmalis ziņo par dienas norisi 16. martā un nožēlo, ka atkal ir draudi izjaukt šo svinīgo sarīkojumu, kuŗā atceramies savus leģionārus. DV priekšnieks pauž viedokli, ka Daugavas Vanagu dibināšanas mērķi  šodien ir tikpat būtiski.

 

DVF pārstāvis DV Centralājā valdē Aivars Sinka ziņoja, ka DV CV sēde šogad tiks sasaukta latviešu īpašumā „Sidrabene” Kanadā pie Hamiltonas 7. - 9. julijā. Dienās pirms sēdes notiks Hamiltonas Dziesmu svētki.

 

Revīzijas komisija ar palīgiem. No kreisās: Gatis Klucis, Roberts Štālmeisters, Ivars Muravskis un Irene Novadniece

 

DV vēlēšanas notiks 2014. gada rudenī. Līdz 15. maijam Anglijas DVF var izraudzīt divus kandidātus uz DV priekšnieka un DV Vanadžu priekšnieces amatu. A. Sinka lūdza izvirzīt  kandidātus šiem amatiem, bet klātesošo atsaucības nebija. Visām nodaļām bija iepriekš izsūtītas DV Centrālās valdes darbības noteikumu ieteiktās maiņas, kur ir arī ieteikts svītrot  Jaunatnes nozares vadītaja amatu. Nodaļas delegāti pieņēma visas maiņas, un visas zemes balsojumi tiks iesniegti DV Centralājai valdei jūlijā.

 

Slokas ielas īpašums tiek pilnīgi pārrakstīts uz DVL vārda ar dažiem līgumā iekļautiem noteikumiem, un zemesgrāmatas izdevumus sedz Austrālijas DV. A. Sinka  atgādināja par  DV Mēnešraksta redaktora maiņu un lūdza nodaļām un biedriem atbalstīt šo izdevumu ar abonementiem. Sakarā ar 16. martu DV CV 13. martā rīko  semināru par Latviešu leģionu ārzemju diplomātiem angļu valodā.

 

DVF priekšsēdis Uldis Reveliņš sniedza īsu pārskatu par darbību pēdējā gadā. Starp citu, viņš pieminēja atrastās nepilnības 2006. gadā Latvian Welfare Trust (LWT) dibināšanas procesā. Nepilnības  attiecas uz nodaļu sarakstu, ko vajadzēja tūlīt pēc dibināšanas iesniegt valdības iestādē. M. Reveliņš arī atvainojās par to, ka komerciāla spiediena dēļ  steigā un bez konsultācijas tikusi  dibināta apsaimniekošanas firma, kas ir atbildīga  par komercdarbību „Straumēnos” un Londonas namos. DVF priekšsēdis tomēr pauda vilšanos par ļoti publisko saraksti un pārmetumiem par lietām, ko būtu vajadzējis nokārtot valdes un nodaļas delegātu pilnsapulcēs, kā tas  vienmēr ir darīts iepriekš. U. Reveliņš uzsvēra pozitīvo darbību visos trīs īpašumos – „Straumēnos”, Londonā un Rīgā, kā arī pozitīvo financiālo iznākumu Londonā un „Rados un Draugos”. Viņš norādīja, ka biedru skaits joprojām sarūk, tāpēc ir aktīvi jāpiestrādā  jaunu biedru iesaistīšanā. Šinī jautājumā klausītāji izteica vairākus viedokļus, kāpēc tas tā varētu būt. Ierosināja izveidot jaunu darba grupu, atgādinot, ka organizāciju dibinājuši leģionāri, vienkārši kaŗavīri, un ka tā ir domāta visiem latviešiem.

 

Sekoja sīkākas pārrunas par DVF nodaļu statusu attiecībā pret LWT, un Ilze Grickus atgādināja nodaļām  izsūtīto advokātu ierosināto risinājumu, lai pašreizējo de facto situāciju pārvērstu   de iure statusā. Valde ir pieņēmusi reglamentu, kas dod tiesības DVF nodaļām reģistrēties par LWT biedriem. A. Sinka lūdza nodaļas atsaukties uz šo risinājumu.

 

A. Sinka vēl papildināja informāciju par apsaimniekošanas firmas lomu. Firma pieder LWT, īpašumi pieder LWT un tiek iznomāti apsaimniekošanas firmai, tādējādi sargājot īpašumus no saimnieciskās darbības sekām. Pašreiz ir pagaidu situācija, un delegāti nolēma, ka līdz septembrim jāizveido attiecīgi statūti un jāievēlē jauni firmas direktori. Dārza māja ar iedzīvotājiem paliek LWT uzraudzībā, un divas vienstāva mājas paliek DVF īpašumā.

 

DVF/LWT kasieris Pēteris Pētersons sniedza finanču pārskatu par visiem trijiem īpašumiem. Kopumā komercdarbība ir uzlabojusies, īpaši Londonā un Rīgas viesnīcā. Atsauksmes par abām vietām tīmekļa tūrista  lapās ir augstā līmenī, par ko jāpateicas visiem darbiniekiem. „Straumēnos” ir lieli izdevumi sakarā ar dārza māju, un šogad, visticamāk, nevarēsim cerēt uz uzlabotu financiālo stāvokli. Atkārtoti ir ziņots par iespējām dzīvot „Straumēnos” un pārrunāt īpašās vajadzības ar „Straumēnu” saimnieku, bet atsaucība ir reta.

 

Plānotais projekts „Straumēnos” tik ātri neīstenosies bet ar bankām turpinās sarunas, un tiek sniegta papildu informācija. Ir ieviesta jauna grāmatvedības programma un pieņemts finanču kontrolieris, kas dos iespēju nākotnē labāk atbildēt uz sīkākiem jautājumiem par izdevumiem. Dalībnieki ar zināmu nepacietību gaida, ka „Straumēni” varēs vairāk kalpot latviešu sabiedrībai kā latviešu centrs, bet tādas iespējas varēs īstenot tad, kad tiks atrisināts ienākumu trūkums.

 

Rīgas viesnīcas valde ziņo, ka 2013. gads Rīgas viesnīcai „Radi un Draugi” ir bijis veiksmīgs, ar labu nosologojumu un konkurētspējīgām cenām, un ar to tiek ļoti strādāts. Ir bijuši lieli remontdarbi, uzlabots piedāvājums viesiem, notikusi  personāla pilnveidošana un vadības maiņa. Nokārtoti arī daži juridiski jautājumi. Izpilde ir pārsniegusi budžetā paredzēto. Ziedojumi DVF vārdā vairākiem mērķiem ir gandrīz £10 000. 2014. gadā būs nepieciešams atjaunot vienu liftu, kas droši kalpot vairs  nespēj, vajadzīgs 1. stāva remonts,  un arī turpmāk jāmeklēt atrisinājums troksnim, par ko tiek saņemts visvairāk sūdzību.

 

Diemžēl restorāna nomātājam Heinricham Erhardam nav veicies, un sadarbošanās ar viesnīcas personālu nav izdevusies. Viesnīcas valde nolēma pātraukt līgumu ar 1. martu un pārņemt restorāna vadību.

 

Par 2013.gada vanadžu darbību ziņoja Marita Grunts, Anglijas Vanadžu daļas vadītāja. Liekas,  tagad tikai vienā nodaļā vanadzēm ir aktīva viena  kopa, un tā ir Londonā. Visas citas vanadzes darbojas tikai kopā ar vanagiem un atbalsta savas nodaļas. Anglijas  vanadžu 49.  salidojums notiks 2014. gada 10. maijā Londonas namā, sākums plkst. 10.30. Visi laipni aicināti. Ilze Golvere (Latvijas audžuģimeņu biedrības vadītāja) uzrunās vanadzes, stāstīs par biedrības darbu, tās dibināšanu un mērķiem.

 

Avīzes Brīvā Latvija Izdevēju kopas vadītājs Aivars Sinka pateicās visiem abonentiem, ziedotājiem, nodaļām un līdzīpašniekiem, DVF un LNPL par turpināto atbalstu, kas ļāva avīzei 2013. gadu pabeigt ar mazu iztrūkumu. Avīzē ieviesti vairāki uzlabojumi - ir labāks papīrs, labākas fotografijas, augstāka drukas kvalitāte un saturs, – būs arī jauna mājaslapa. 2014. gadā tiek piestrādāts ar sociālo plašsaziņu un ir iesākta marketinga kampaņa. A. Sinka atgādināja nodaļām un biedriem atbalstīt leģionārus ar abonementu, kas maksā tikai €49 (ap £41) gadā. Sevišķu pateicību A. Sinka izteica Dzidrai Purmalei, ilggadējai LNPL pārstāvei, kas savu līdzdalību  tagad ir beigusi.

 

Par Izglītības fondu ziņoja Jānis Gravenieks. Viss lielākais darbs un atbalsts ir skoliņām. Tagad ir 35 skoliņas, no tām 13 Īrijā, kopumā 814 bērni. Ziedojuma akcija 2013. gadā nenotika, bet par 2014. gadu tiek pētīts, kā varētu labāk izmantot citus plašsaziņas līdzekļus un technoloģiju, lai sasniegtu lielāku cilvēku skaitu un samazinātu pasta izdevumus. Skolotāju seminārs Māŗa Pūļa vadībā notiks Bradfordā 10. – 11. maijā. J. Gravenieks apsveic Izglītības fonda priekšsēdi Inesi Auziņu Smitu, kas par saviem nopelniem saņēmusi LR Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu.

 

Tā kā valdē ir paredzēti deviņi locekļi un viens kandidāts, bet pašreiz ir tikai astoņi locekļi, notika vēlēšanas. Tika izvirzīti  divi kandidāti, valdē ievēlēja Andreju Rītiņu, un kandidātos palika Rasma Briede.

 

Pirms pilnsapulces slēgšanas Aivars Sinka ierosināja ar  ziedojumu no DVF  atbalstīt Edvīna Šnores jauno filmu par pretošanās kustību Latvijā pēc Otrā pasaules kaŗa. Interviju ar avīzi Brīvā Latvija var lasīt: http://www.brivalatvija.lv/aktuala-intervija

 

Pilnsapulce vienbalsīgi piekrita ziedot €1000.


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA