EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Daugavas Vanagu konference Bērzainē
24261

   07.06.2012

No 24. līdz 28.maijam Vācijas Daugavas Vanagu centrā “Bērzaine”, Freiburgā, salidoja Daugavas Vanagu un citu lielāko pasaules latviešu organizāciju vadītāji, lai izvērtētu pašreizējo darbību un iezīmētu organizācijas nākotnes centrālos virzienus.

Šī bija viena no visnozīmīgākajām Daugavas Vanagu rīkotajām konferencēm, ko pārstāvēja delegāti no Latvijas, Amerikas, Kanādas, Austrālijas, Anglijas un Vācijas, kā arī lielāko ārpus Latvijas latviešu organizāciju vadītāji - Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis,Latvijas evaņģeliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis un Daugavas Vanagu Centrālās valdes priekšsēdis Andrejs Mežmalis.

Tā kā ievērojams skaits latviešu pēdējos divdesmit gados pārcēlušies uz dzīvi ārvalstīs, aktualizējas nepieciešamība stiprināt vienotu nacionālo informatīvo telpu. Tāpēc arī konferences temats bija “Latviešu organizāciju ārpus Latvijas nākotne un informācijas apmaiņas loma to darbībā”.

24. maijā dalībnieki devās uz Strasbūru, kur Daugavas Vanagu Vācijas-Bonnas nodaļas vadītājs Austris Grasis bija noorganizējis tikšanos ar Eiropas Parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu. Daugavas Vanagu pārstāvji ne tikai iepazinās ar Eiropas Parlamenta ēku, bet arī uz brīdi varēja viesu statusā vērot Eiropas Parlamenta sēdi, kuŗā no augšas bija labi redzami visi deputāti, tostarp arī Latvijas delegāti.

Juris Vectirāns, kuŗš pašreiz vada Daugavas Vanagu organizāciju Latvijā, ar īpašu rūgtumu noraudzījās uz Latvijas delegātu Eiropas Parlamentā Alfredu Rubiku, ko par pretvalstisku darbību tieši Juŗa Vectirāna vadībā pēc Latvijas valsts neatkarības deklarācijas pieņemšanas arestēja. 1991. gada puča laikā Vectirāns veica parlamenta (tolaik vēl Augstākā padome) uzraudzību un vadīja LPSR kompartijas centrālkomitejas ieņemšanu un tās līdeŗa arestu.

Laiki mainās, daudzie negaidītie pavērsieni Latvijas polītiskajā un ekonomiskajā dzīvē liek nopietnāk ielūkoties mūsu Valsts priekšstāvjos un ar daudz lielāku personisko atbildību balsot vēlēšanās, izraugoties, kam deleģēt savu uzticību.

Īsajā uzrunā, ko viesiem veltīja deputāts Kariņš sēdes starplaikā, viņš pauda lielu cerību par Latvijas nākotni, augstu vērtējot latviešu jaunatni.

Ne velti Daugavas Vanagi par vienu no prioritātēm nākotnē izvirza darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī informācijas apmaiņu, kas spētu sasniegt arī tos jaunos cilvēkus, kuŗi devušies darba meklējumos vai studijās uz ārvalstīm, lai tie nezaudētu saikni ar Tēvzemi.

Daugavas Vanagu organizācija, kas izveidota pēc Otrā pasaules kaŗa beigām Beļģijas kaŗa gūstekņu nometnē ar mērķi palīdzēt bijušajiem latviešu kaŗavīriem un viņu ģimenēm, gadu laikā izaugusi par plašu latviešu organizāciju, kuŗas vēlāko gadu galvenie mērķi un uzdevumi bijuši pulcēt latviešus visā pasaulē vienotas tautas kopības saglabāsanai, kopt un uzturēt latviešu varoņgaru, nacionālo vienotību un morālo stāju, palīdzēt grūtībās nonākušajiem tautiešiem, atbalstīt un veicināt latvisko kultūru, izglītību un jaunatnes attīstību, aizstāvēt Latvijas neatkarību un brīvību, stiprināt ticību Latvijas valstij, godināt visus kaŗavīrus, kas cīnījušies par Latvijas brīvību un neatkarību, kā arī sadarboties ar cilvēkiem no citām tautām kopīgo interešu un mērķu sekmēšanai.

Daudzo referātu vidū īpašu ievērību guva Okupācijas mūzeja direktora un Jaunās Gaitas pirmā redaktora Valtera Nollendorfa priekšlasījums „Informācijas apmaiņas un mediju loma, trimdai kļūstot par globālu fainomenu. Kā jaunākajām paaudzēm veicināt motīvāciju apgūt latviešu valodu un veicināt latviskumu ārpus Latvijas”.

Konferences gaitā Valters Nollendorfs klātesošos ne tikai iepazīstināja ar Okupācijas mūzeja paplašināšanas projektu, bet arī atklāja sevi par dzejnieku, vienā no vakariem lasot savu valodā bagāto un dziļām emocijām caurstrāvoto dzeju.

Ar neatslābstošu interesi pēdējā konferences dienā klausītāji sekoja paneļdiskusijai „Informācijas apmaiņas un mediju loma latviešu organizāciju darbībā” , ko vadīja Daugavas Vanagu priekšsēdis Vācijā un konferences organizētājs Indulis Bērziņš - uzņēmīgs, jauns cilvēks no Latvijas, parādot sevi ne tikai par teicamu organizāatoru, bet arī par drošu balstu Daugavas Vanagu organizācijai, kuŗai iezīmējas jauni ceļi un uzdevumi mūsu tautas saliedēšanā un nostiprināšanā.

Induļa Bērzina referāts ”Vienotas informācijas telpas nozīme paaudžu vienošanā un organizāciju saziņā ar latviešiem savās mītnes zemēs, samazinoties avīžu un apkārtrakstu abonentu skaitam” palīdzēja konkrētizēt Daugavas Vanagu organizācijas nākotnes uzdevumus un sniedza rezumējumu šai nozīmīgajai konferencei.

Vera Volgemute Rozīte
Daugavas Vanagu pārstāvji Eiropas Parlamentā

Foto:  Guntis Švītiņš 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA