EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
“Vieta, kur cilvēku labsirdība atrod piepildījumu”
130327

   01.11.2023

 

 

 

Jaunumi Vītolu fondā

 

Liela daļa Vītolu fonda ziedotāju pazīst savus stipendiātus, satiekas ar viņiem, kopā apmeklē dažādus sarīkojumus un priecājas par sasniegumiem studijās. Fonda birojā ziedotāja Ausma Pāvulāne no Zviedrijas tikās ar savu stipendiāti Andu Upani (Rīgas Stradiņa universitāte, “Medicīna”), kuŗa stāstīja par medicīnas studijām un pateicās ziedotājai par atbalstu. Sadarbība ar Ausmu Pāvulāni aizsākās 2011. gadā, kad ģimene aicināja tuviniekus bēru ziedu vietā ziedot mātes Annas Pāvulānes piemiņas stipendijai, lai Latvijā sniegtu atbalstu kādai topošai ārstei, kuŗa kļūtu par tikpat labu savu profesijas pārstāvi, kāda bijusi Anna Pāvulāne. Kopš tā laika Ausma pati katru gadu ziedo un turpina dibināto piemiņas stipendijas atbalstu. 

 

Ziedotāja Diāna Kārkliņa kopā ar brāļiem Pēteri un Miķeli turpina vecāku Birutas un Dzintara Abulu iedibināto ģimenes stipendiju, atbalstot studentus Latvijā. Septembrī ziedotāja tikās ar stipendiāti Dagni Kaupi (Latvijas Mākslas akadēmija, “Interjera dizains”) un kopā apmeklēja Sinfonietta Riga atklāšanas koncertu. “Man bija liels prieks, ka mana meita Solvita, kuŗa absolvēja maģistrantūras studijas architektūrā, pievienojās mums un varēja iepazīties ar Dagni. Interesanti bija klausīties abu meiteņu salīdzinājumus par pedagogu darbu un technoloģisko risinājumu pielietošanu architektūras un interjera dizaina studijās,” vēstulē fondam rakstīja Diāna Kārkliņa.  

 

Testamentārie novēlējumi nav beigu punkts cilvēka dzīvesstāstā, bet turpinājums. Septembŗa sākumā fondā viesojās Ginta Stīpnieka testamenta izpildītājs Imants Kīns no Austrālijas, kuŗš tikās ar stipendiāti Evelīnu Tuvi (Latvijas Universitāte, "Finanšu menedžments"). Ziņu par Ginta Stīpnieka testamentāro novēlējumu saņēmām 2016. gadā no Kanberas, kur latviešu sabiedrībā bijis pazīstams Stīpnieka kunga mūža darbs. Testamenta pārvaldītāji Andra un Imants Kīni ar interesi seko līdzi stipendiātu studiju gaitām. Pateicoties Kīnu ģimenei, katrs jaunietis dāvanā saņēma Alekša Vizlas (Aleksandra Stīpnieka) grāmatu “Smilšu pilis”, kas ir Ginta Stīpnieka tēva dzejoļu krājums. "Tikšanās ar Kīna kungu bija brīnišķīga iespēja iepazīt gan ziedotāja dzīves gaitas, gan uzklausīt vērtīgus padomus. Ļoti uzrunāja viņa atvērtība un interese par mani," vēstulē raksta Evelīna.

 

Sirsnīgu pārsteigumu sagādāja Latvijas Brīvības fonda padomes priekšsēža Roberta Kukaiņa viesošanās Vītolu fondā. Tikšanās laikā pārrunājām turpmāko sadarbību un uzklausījām Roberta Kukaiņa sniegtos padomus. 2017. gadā Roberts Kukainis kļuva par Latvijas Brīvības fonda padomes priekšsēdētāju un, pateicoties ilggadējai sadarbībai, Vītolu fonds saņem ziedojumus no trimdas latviešiem ASV.

 

Savukārt ziedotāja Lalita Muižniece pateicībā par palīdzību dārza darbos pavasarī aicināja Vītolu fonda darbiniekus uz pusdienām restorānā "Andalūzijas suns". Sadarbība ar ziedotāju sākās 2004. gadā, kad tika dibināta Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendija mākslu studējošiem. Vēlāk, 2009. gadā, dibināta arī vīra Valža Muižnieka piemiņas stipendija, kas ir atbalsts baltu filoloģijas studentiem. Ziedotāja ik gadu aicina savus stipendiātus uz sirsnīgu tikšanos kafejnīcā. Paldies par gaišumu, ar kuŗu spēj dalīties ziedotāja Lalita Muižniece!

 

Oktobrī ziedotājs Jānis Grāmatiņš no ASV tikās ar savas dibinātās vecāku Mirdzas un Alfrēda Grāmatiņu piemiņas stipendijas saņēmēju, topošo būvinženieri Aleksandru Mertenu no Jaunpils. Prasmi dalīties un palīdzēt tiem, kam klājas grūtāk, Jānis Grāmatiņš ir mācījies no saviem vecākiem Mirdzas un Alfrēda. Jau 14 gadus Grāmatiņa kungs atbalsta centīgus un talantīgus studentus ceļā uz izglītības iegūšanu un, viesojoties Latvijā, vienmēr atrod laiku, lai ar viņiem satiktos un dalītos savā pieredzē. Ziedotājs vairāk nekā 35 gadus nostrādājis ASV Ceļu departamentā, kā arī 20 gadus sadarbojies ar mācībspēkiem Latvijā, sūtījis vērtīgus materiālus augstskolas bibliotēkai, vadījis seminārus, kā arī ziedojis studentu stipendijām.

 

Ir aizvadīti vairāk nekā 20 ražīga darba gadi, un ir tikai likumsakarīgi, ja rodas jautājums, kas notiek ar stipendiātiem pēc studiju beigšanas – vai viņi atraduši darbu izvēlētajā profesijā, vai turpina izglītoties, vai tiešām iegūtās zināšanas tiek liktas lietā Latvijā? Atbildes uz šiem jautājumiem saņemam, analizējot aptaujas anketu, ko aizpilda bijušie stipendiāti. Lepojamies, ka 96% no stipendiātiem paliek Latvijā un turpina savu karjeru šeit. Šādu pārliecību tikšanās laikā pauda arī Ritas Kaimiņas izskolotais stipendiāts Kristiāns Jānis Radiņš, kuŗš pēc izlaiduma vēlējās sveikt savu ziedotāju un dalīties priekā par saņemto diplomu. Kristiāns Jānis aizrāvies ar bagiju autosportu, tādēļ arī bakalaura darbu veltījis savai sirdslietai. Viņš izvēlējies turpināt studijas maģistrantūrā un kļūt par autotransporta inženieri. Tikšanās laikā stipendiāts no sirds pateicās par sniegto atbalstu studiju laikā, bet ziedotāja Rita Kaimiņa par piemiņu uzdāvināja Kristiānam Jānim sudraba Nameja gredzenu. 

 

Bieži attālums neļauj satikties un klātienē pateikties ziedotājiem par palīdzību, tāpēc pateicības vārdi un jauniešu stāsti par sasniegtajiem rezultātiem tiek nosūtīti atskaitēs vairākas reizes gadā. Septembrī un oktobrī ziedotāji saņēma pirmā kursa studentu iepazīšanās vēstules, kuŗās viņi dalās sajūtās par saņemto atbalstu un studiju uzsākšanu. Mēs lepojamies ar šo nesaraujamo saikni starp ziedotājiem un stipendiātiem, un atliek tikai pateikties, ka varam būt šis tilts no sirds uz sirdi.


 

Atpakaļ