EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Starts saskanīgam darba cēlienam
125424
Pirmajā rindā no kreisās: Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija priekšsēde Skaidrīte Aguļēviča, LAAJ prezidija pārstāve Kristīne Saulīte, LELBP mācītāja Dr. Dace Balode, ASV vēstnieks Latvijā Džons L. Kārvails (John L. Carwi

Pēteris Blumbergs ekspresintervijā Ligitai Kovtunai    14.06.2022

 

 

“Pats galvenais – mēs tikāmies Rīgā, klātienē! Turklāt diasporas organizācijās tik daudz maiņu – PBLA jauns priekšnieks, ALA un ELA jauni priekšnieki, Austrālijā un Kanadā arī, īste­nībā visās lielākajās or­ga­nizā­cijās jauna vadība, un tas ir labi.  Daļēji notikusi paaudžu maiņa. Mēs ar Mārtiņu  Ander­sonu esam no paaudzes, kas dzimusi  ārpus Latvijas, taču mūsu ska­tījums ir ļoti spēcīgi ietek­mēts no vecākajām paaudzēm, kas ie­­lika ārzemju latviešu sa­­bied­risko organizāciju darbības pa­­matus un pieredzi, kas pa­­darīja nozī­mīgākās lietas pēc Latvijas neat­karības atjauno­ša­nas – ie­­stāju ES un NATO. Mūsu lie­­lākais lepnums ir iespēja šo dar­bu tur­pināt, padarot diasporas orga­nizāciju darbu moder­nāku, ak­­tuālāku, papildinot ar jaunām iniciātīvām, kā, piemē­ram, PLEIF – Pasaules latviešu ekonomikas un innovāciju fo­­rums, kas nākamgad svinēs desmitgadi un kas arī tapa pēc  “vecās trimdas” sabiedriskā darbinieka, vē­­los teikt – vēsturiskās perso­nības Jāņa Kukaiņa ieros­mes.  

 

Dzīve, protams, mainās. Ir tā, ka no Latvijas tiešām vajag vai­rāk atbalsta, īpaši kultūras un izglītības jomā, lai gan mēs, diasporas organizācijas, esam labi organizēti un diezgan labi financēti...

 

Ļoti liels gods un gandarījums bija tas, ka PBLA gadskārtējās  sēdes atklāšanā Rīgā, Mazajā ģildē, bija ieradušās visas lēmēj­varas un izpildvaras augstākās personas ar Valsts Prezidentu Egilu Levitu un Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu priekš­galā. Tas katrā ziņā norāda uz to, ka tie­kam uztverti  kā Latvijai piede­rīgi un kā nopietni sadar­bī­bas partneri. Un vēl – klāt bija arī abu mūsu NATO svarīgāko sabied­ro­to valstu, ASV un Ka­­nadas vēstnieki. Tas patiešām iedvesmo!

 

Ražīgs bija pats gadskārtējās sēdes darbs – aplūkojām piecus šā gada aktuālākos darbības tematus un pieņēmām svarīgas rezolūcijas. Pirmām kārtām – par atbalstu Ukrainai un par savas valsts drošību; par atbalstu NATO paplašināšanai, uzņemot aliansē Somiju un Zviedriju; par gatavošanos 14. Saeimas vēlēša­nām, īstenojot PBLA projektu “Jābalso!”. Atgādināšanu – PBLA mērķis ir panākt, lai šogad pie balsošanas urnām ierastos vis­maz 50 tūkstoši ārzemju lat­-  vie­šu! 

 

Kopā ar mūsu Kultūras fonda vadītāju Juri Ķeniņu apspriedām nozīmīgākos kultūras jautājumus, un Izglītības nozares vadī­tājas Elisas Freimanes vadībā diskutējām par aktuālitātēm iz­­glītībā. 

 

Un, visbeidzot, ‒ par jau minēto PLEIF, kas ir pieņēmies nopietnā spēkā un kopā ar Latvijas institūcijām var kļūt par nozīmīgu  pienesumu valsts eko­nomikai starptautiskā laukā. 

 

Atbildot uz jūsu jautājumu,  vai it visos apspriestajos tematos valdīja vienprātība, teikšu tā – joprojām “zelta vidusceļa” risi­nājumu gaida jautājums par to, vai diaspora ir vairāk ņēmējs no Latvijas valsts, vai tomēr devējs? Jo ir atšķirība starp tradicijām bagāto trimdas zemju, kā ASV, Kanada un Austrālija iespējām kā organizātoriski, tā arī finan­ciāli, un ELA – Eiropas latviešu apvienību, kuŗa apvieno galve­nokārt jauno dia­sporu. Esmu pār­liecināts, ka sa­­skanīgā, kopīgā dar­bā uz vienu mērķi, tiks panākts labs risi­nā­jums.” 

 

 


 

Atpakaļ