EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Par Stūra mājas likteni
48911
Foto: Imants Urtāns

   21.10.2014

 

Latvijas valdības sēdē š. g. 21. oktobrī izskatīja Kultūras minist­rijas iesniegto informātīvo ziņo­­­jumu Par Stūŗa māju un priekšlikumus Stūŗa mājas un tajā ie­­­rī­kotā mūzeja ilgtermiņa sagla­bā­šanai, kas paredz ēkas pirmajā stāvā un pagrabstāvā saglabāt Latvijas Okupācijas mūzeja iz­stā­des.

 

Izstādes „Stūŗa māja. Lieta Nr.1914/2014”  darbības turpinā­­šana atrisinātu galveno problē­mu – nodrošinātu vēsturisko no­­tikumu vietas pieejamību sabied­rībai. Īpašu nozīmību tas iegūtu 2015. gadā, radot iespēju Latvijas neseno vēsturi iepazīt Latvijas - Eiropas Savienības Padomes pre­zidējošās valsts viesiem.

 

Aicinājumu Latvijas Republi­kas valdībai saglabāt Stūŗa māju kā kultūras un vēstures piemi­nekli un piemiņas vietu tiem Lat­­vijas iedzīvotājiem, kuŗi ir cie­­tuši šai ēkā no Padomju Sa­­­­­vie­nības režīma, būdami ieslo­dzītie, nopratinātie, spīdzinātie vai nogalinātie, ir parakstījuši gandrīz 1200 apmeklētāji, savu­­kārt portālā www.manabalss.lv līdzīgu aicinājumu no 13. augusta līdz 18. septembrim ir paraks­tī­jušas 264 personas.

 

Stūŗa māja jeb komūnistiskā režīma represīvo iestāžu nams kopš tā atvēršanas ekskursan­­tiem ir bijis viens no visvairāk apmeklētajiem objektiem Eiro­pas kultūras galvaspilsētas prog­rammā. No 1. maija līdz 19. ok­­­­tobrim Latvijas Okupā­cijas mū­­­zeja projektu - “Izstaigā Stūŗa mā­­ju” bezmaksas izstādi ir ap­­­ska­tījuši vairāk nekā 44 500 ap­­­meklētāju, bet vairāk par 27 tūk­s­­­tošiem interesentu gīdu pa­­vadībā veikuši ekskursiju “Iz­­­stai­gā Stūŗa mā­­ju”.

 

Interese apskatīt Stūŗa māju bija tik liela, ka jau septembrī iz­­­pirktas biļetes gīdu ekskursijām, bet uz citām izstādēm brīvdienās pie Stūŗa mājas veidojušās pat rindas.

 

Tagad ekspozīcija ir slēgta, jo pirms 102 gadiem Brīvības ielā 61 uzceltais nams jau sešus ga­dus nav apkurināms.

 

“Katrā ziņā ar šo ekspozīciju mēs vēlējāmies sasniegt vairākus mērķus, un viens no tiem, protams, bija rast atbildes katram mums pašam, katram Latvijas ie­­­dzīvotājam uz 20. gadsimta Ei­­ropas vēstures uzdotajiem jautā­jumiem, kādu mēs redzam Eiro­pas vēsturi, un tostarp uzsākt pla­šāku diskusiju sabiedrībā par daudziem līdz šim neizrunā­-tiem jautājumiem par totālitā­­ris­ma atstātajām sekām un totā­­litārās varas upuŗu piemiņas sa­­glabāšanu,” stāsta nodibinājuma Rīga 2014 pārstāvis Mārtiņš Drē­ģeris, piebilstot, ka nodibinā­jums Rīga 2014 aicinājis uz dis­ku­siju arī par pašu namu. Re­­dak­cija turpmāk jūs informēs par Stūŗa mājas likteni. 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA