EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Laika kapsula iemūrēta Nākotnes nama pamatos
88037
Raits Eglītis (pa kreisi) un Dr. Valters Nollendorfs

   18.09.2018

 

 

Plašā pulkā 14. septembrī klāt­esošie ar prieku un lepnumu sveica Latvijas Okupācijas mū­­ze­ja saimi ar lielo vēsturisko sasnie­gumu – Nākotnes nama būvnie­cības sākumu un Laika kapsulas iemūrēšanu Nākotnes nama pamatos. Kapsulā mūzeja dvēsele Dr. Valters Nolledorfs ievietoja vēstījumu nākamajām paau­dzēm un pateicību visiem zie­do­tājiem un atbalstītājiem, pirms tā tika svinīgi iemūrēta Nākotnes nama pamatos.

 

“Šajā brīdī mēs godinām tos vairāk nekā 1000 ziedotājus, kuŗi ziedojuši, lai Nākotnes namā va­­rētu iekārtot mūsdienīgu mūze­ju un ekspozīciju,” teica V. Noll­e­n­dorfs.

 

“Šodien varam droši teikt, ka Nākotnes nams būs,” apgalvoja kultūras ministre Dace Melbār­de. “Tas būs kā simbols Latvijas valsts tālākpastāvēšanai un mūžī­gumam .... Zināt un godāt savu pagātni mums ir svarīgi, lai veiksmīgi spētu veidot mūsu nā­­kotni. Tieši par nākotni domājot, mūsu izcilākais architekts – simbolu meistars architektūrā – Gu­­nārs Birkerts, radīja un uzdā­vi­nāja Latvijas cilvēkiem savu Nā­­kotnes nama vīziju, kas ir viņa redzējums mūzeja misijas tālā­kam izvērsumam.” 

 

Okupācijas mūzeja darbinieki bija parūpējušies par aizsarg­ķi­veri ar Gunāra Birkerta vārdu, kas ceremonijas laikā  bija novie­tota blakus Laika kapsulai un simbolizēja architekta klātbūtni. PBLA izpilddirektors Raits Eglī­tis savā apsveikuma uzrunā no PBLA un ALAs valdēm un lat­viešiem pasaulē uzsvēra to neno­gurstošo atbalstu Nākotnes na­­mam un mūzeja pārbūves projektam, kas nācis no latviešiem okeana otrajā pusē. Simtiem mū­­su tautiešu lepojas un sveic Okupācijas mūzeja saimi un vēlētos būt šeit klāt, viņs teica, atgādinot, ka ALA un PBLA palīdzējušas ne tikai financiāli, bet arī grūtos brīžos atbalstījušas mū­­zeju morāli un polītiski. Viņš atgādināja par darbu, ko latviešu organizācijas ieguldīja, lai panāk­tu Valsts nozīmes būvprojek­ta statusu mūzejam un arī to, ka PBLA izsludināja 2013. gadu par Latvijas Okupācijas mūzeja ga­- du un aicināja pasaules latviešu or­ga­nizācijas un latviešus dāsni atbalstīt mūzeja iekārtošanu Nā­­kotnes namā. Dr. Valters Nollen­dorfs un architekts Gunārs Bir­kerts abi ir saņēmuši PBLA balvu. 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA