EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS

PBLA vadba un valdes delegcija darba vizt Rg


Par rezulttiem ekspresintervij Ligitai Kovtunai ststa Pteris Blumbergs un Mrte Kavia 29.02.2024

Pteris Blumbergs: "Esmu prliecints, ka rzemju latviei tiem var atbalstt valstisks partijas, kas izvirzjuas savus kandidtus darbam Eiropas institcijs. pai aj saretaj laik. Ceru, ka cilvki oreiz bs vairk motivti katr zi aicinu piedalties." Last vairk ...Kompromiss vai nodevba?


Sallija Benfelde 29.02.2024

ogad februr tirgus un sabiedrisks domas ptjumu centra SKDS aptauja liecina, ka katrs treais jeb 34 procenti Latvijas iedzvotju drzk atbalsttu kaadarbbas prtraukanu, pat ja Ukrainai ts vrd jpiekrt kompromisiem. Ptjums tika veikts pc Latvijas Televzijas raidjuma Kas notiek Latvij? pastinjuma. Aptauj tika jautts, vai emot vr kaa gaitu kop 2014. gada, kad Krievija okupja Krimu, Doeckas un Luhanskas apgabalus, iedzvotji atbalsta visas okupts territorijas atbrvoanu, vai ar ir vajadzgs kompromiss, okupts territorijas atstjot Krievijai, lai kau prtrauktu. Jpiebilst, ka kop 2022. gada 24. februa, kad Krievija ska pilna mroga iebrukumu, ir okuptas vl citas, ne tikai mints territorijas. Last vairk ...Senatnes sudraba vcjs Emilam Melngailim 150


Daiga Mazvrste 29.02.2024

Lielu svinbu, pieminot neparasto mzii, lielo latvieu folkloristu un koa dziesmas meistaru Emili Melngaili, ogad laikam nebs. Via 150. dzimanas dienu ieskandinja pris rakstu un radioprraide, un patiesi ir grti kaut cik ticami un spilgti atainot o neparasto personbu kd publikcij, jo pat kaut cik ticamie paa Melngaia autobiografiskie ststjumi neataino ne simto dau no via pieredzt. Last vairk ...Vlanas 21. gadsimta Gulag


Sallija Benfelde 29.02.2024

Krievija un Baltkrievija ir kuvuas par policejisk valstm, kurs valda Staina rems. T savas valstis vrt gan to iedzvotji, gan vrotji no malas. Svtdien, 25. februr, Baltkrievij notika parlamenta un pavaldbu vlanas. Pirms kop 2020. gada prezidenta vlanm, kad visvairk balsu ieguva tagadj opozcijas ldere Svjatlana Cihanouska, bet Lukaenko pazioja, ka uzvarjis esot vi. Notika plaas protesta demonstrcijas, paieceltais prezidents, diktators Lukaenko pret protesttjiem vrss ar bruotiem vriem, opozcija bija spiesta emigrt no Baltkrievijas, tpat k daudzi godgu un demokrtisku vlanu atbalsttji. Last vairk ...Vtolu fonda dibintjam Vilim Vtolam 90!


22.02.2024

Izvirziet sev augstus mrus, tad js vairk sasniegsiet! Sekojiet kdai spoai zvaigznei, kaut t skum vartu ist nesasniedzama. Jums izdosies! Vilis Vtols. Last vairk ...Un mgs darbalauks bs tav var


Ar Rgas Latvieu biedrbas prieksdi Gunti Gailti sarunjas Gundega Saulte 22.02.2024

Guntis Gailtis nule nosvinjis 75 gadu jubileju. Daas dienas pirms svarg datuma satikmies, lai prruntu via ma mezglu punktus, kas man ieskat saists ar jubilra veikumu msu Nacionls operas reisora amat, ar Piemineku aentras vadtaja posten pavadtajiem gadiem un tagadjo pienkumu Rgas Latvieu biedrbas prieksa darb. Last vairk ...Vistumk nakts pirms rtausmas


Sallija Benfelde 22.02.2024

Mdz sact, ka stundas pirms saullkta ir vistumks. Krievij un ar Baltkrievij ir tuma nakts, bet saullkts vl tlu, oti tlu. 16. februr izskanja zia, ka Krievijas kolonij miris nu jau uz 28 gadiem notiestais Putina pretinieks Aleksejs Navanijs. Pc Krema opozicionra Borisa emcova noauanas uz tilta netlu no Krema 2015. gada februr Navanijs bija k pdj lpa, kas rda ceu tum nakt. Last vairk ...Raibie EP vlanu saraksti un personbas


Sallija Benfelde 22.02.2024

Vai ogad kar Ukrain, kar Izral un Gaz, ar gaidms ASV prezidenta vlanas ruden ietekms to, vai pilsoi piedalsies vlans? Vai notiekoais ietekms izvli? Un visbeidzot vai ar pirms EP vlanm notiks tdas apmeloanas kampaas, kdas notika, piemram, pret Eviku Siliu valdbas veidoanas laik? Last vairk ...Simboliskie divi procenti


Juris Lorencs 22.02.2024

NATO enerlsekretrs Jens Stoltenbergs paziojis, ka 2024. gad 18 NATO valstis pieirot savai aizsardzbai vismaz 2 % no no nacionl kopprodukta (Gross Domestic Product jeb GDP). Tas ir ievrojams pieaugums, jo 2023. gad divu procentu kritriju izpildja tikai 11 no 31 NATO dalbvalsts. Last vairk ...