EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

16.04.2014

 

 

ANGLIJA

 

Straumēnos svētdien, 19. no­­vem­brī, plkst. 13 filmu triloģijas “Sa­­vējie sapratīs” otrās daļas “Septiņ­des­mitie. Spožums un posts” izrāde kopā ar producentiem, kuŗi pastāstīs par filmas tapšanu.

***

VALSTS SVĒTKI STRAUMĒNOS svētdien, 19. novembrī, plkst. 15. Svēt­brīdis un diemžēl jau izsludinā­tais Viesturs Kairišs nevarēs būt klāt ar mums. Svētku runu sniegs Atis Za­­katistovs. Piedalās “Straumēnu” koris, skoliņa un tautas deju kopa. Visi laipni aici­nāti uz kafiju un šampanieti.

***

DVF Londonas nodaļas Vanadžu kopa aicina uz Ziemsvētku tirdziņu sestdien, 2. decembrī, no plkst.11 līdz 16. Tirdziņu atklāts LR ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Lielbritanijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Bai­­ba Braže. Uzstāsies Londonas latviešu koris, kā arī Londonas latviešu skolas bērnu tautas deju kopa. Spēlēs “Kokļu zapte”. Notiks arī tradicionālā loterija, un būs kafijas galds. Pusdienas no plkst. 12 līdz 14, darbosies bārs, pēc tirdziņa – danču vakars! Mīļi lūgti mūsu namā!

 

 

DIEVKALPOJUMI

ZIEMEĻANGLIJAS DRAU­DZE, māc. D. Vāvere

Bradfordā, Vācu baznīcā (The German Protestant Church), 29 Great Horton Rd, Bradford, BD7 1AA, svētdien, 19. novembrī, plkst. 11 dievkalpojums.

 

VIDUSANGLIJAS DRAU­DZE, māc. V. Vāvere

Straumēnos, Zviedru zālē, Catt­hor­pe Manor, Libourne Road, Catt­hor­pe, Lutterworth, LE17 6DF, svētdien, 19. no­­vembrī, plkst. 15 Valsts svētku svēt­brīdis.

 

APVIENOTAJĀ LONDONAS LATVIEŠU EV. LUT. UN MIERA DRAUDZĒ

Westminster Cathedral Hall Ambrosden Avenue, Londonā, SW1P 1QW, sestdien, 18. novembrī, plkst. 18.30 Svētbrīdis Valsts svētku sarīkojumā. Zviedru baznīcā svēt­dien, 10. decembrī, plkst. 14 Adven­tes dievkalpojums ar dievgaldu. Zvied­ru baznīcā svētdien, 24. de­­cem­brī, plkst. 14 Ziemsvētku vakara die­v­kalpojums.

 

RIETUMANGLIJAS-VELSAS DRAUDZE, prāv. Andris Abakuks

Bristolē, Church of the Good Shep­herd, Bishop Road, Bishopston, Bristol BS7 8NA, sestdien, 9. decembrī,  plkst. 15 Adventa-Ziemsvētku diev­kal­­po­jums.

Svonsijā, St James’ Church, Walter Road, Swansea SA1 4QF, svētdien, 10. decembrī, plkst. 16 Adventa-Ziemsvētku dievkalpojums.ZVIEDRIJA

 

Latvijas valsts svētki Upsalā, Stur­gatan 11, Uppsala, svētdien, 19. no­­vembrī, plkst. 15. Programmā: svētku atklāšana ar glāzi dzirkstoša šampa­nieša, svinīgas vakariņas, jestras dejas un rotaļas kopā ar latviešu postfolkloras grupu “Rikši” no Latvijas. Aicina Upsalas Latviešu biedrība. 

 

Latvijas valsts svētki Norčēpingā, Hemgården Norrköping, Saltängsgatan 7, 60222 Norrköping, sestdien, 25. no­­vembrī, plkst. 15. Programmā: Latvi­jas dzimšanas dienas aktīvitātes lie­- l­iem un maziem, Zviedrijas Latviešu apvienības un Latvijas vēstniecības pārstāvju uzrunas. Saviesīgā daļa un danči kopā ar grupu “Stokholmas spēlmaņi”. Aicina Zviedrijas Latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas vēst­nie­cību un Norčēpingā dzīvojošie latvieši. 

 

Latvijas valsts svētki Ērebrū, Hu­­sets Café i Föreningarnas Hus Örebro Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A, 70361 Örebro, svētdien, 26. novem­brī, plkst. 14. Programmā: Valsts svēt­ku svinēšana un saviesīgs sarīkojums kopā ar grupu “Stokholmas spēlmaņi”. Aicina Zviedrijas Latviešu apvienības Viduszviedrijas Örebro nodaļa. 

 

***

Latviešu Pensionāru apvienība ielūdz uz savu kārtējo Ziemsvētku sarīkojumu ceturtdien, 7. decembrī, plkst. 13 Latvijas vēstniecībā, Oden­gatan 5, Stokholmā. Profesore em BAI­BA KANGERE no Rīgas (agrāk Stokholmas Universitātē) runās par to, kā mainās latviešu valoda. Lasīsim pasakas un dzejas, dziedāsim svētku dziesmas Gunara Zvejnieka pava­dī­jumā. Svētku bufete. Jāpiesakās, vē­­lā­kais 4. decembrī, pie Diānas Krūmiņš Engstedt, diana.ke@ownit.nu. Laipni ielūdz LPA valde.

 

 

DIEVKALPOJUMI

STOKHOLMAS Ekume­nis­kais Latvijas valsts svētku diev­kalpojums sestdien, 18. novem­brī, plkst. 14 Ādolfa Fredrika baznīcā (Adolf Fre­driks kyrka, Holländargatan/Sveavä­gen, Stockholm). Dievkalpojumā pie­dalās mācītāji Ieva Graufelde,  Dr. Normunds Kamergrauzis   un priesteris Andris Priede. Pie ērģelēm Gun­dega Novotny. Diev­kalpojumu kuplinās skolēni no Stokholmas lat­viešu skolas un Stokholmas latviešu koris. Visi mīļi gaidīti!

 

ESKILSTŪNAS ev. lut. drau­dzes Latvijas valsts svētku diev­kalpojums svētdien, 19. novem­brī, plkst. 15 Svētā Andreas baz­nīcā (Sankt Andreas kyrka, Va­­savägen 42, Eskilstūnā). Mācītāja Zilgme Eglīte, pie ērģelēm Viola Rosenquist. Pēc dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas galda.

 

Stokholmas Sv. Ērika katoļu k­atedrāles kriptā, Folkungaga­tan 46 (pazemes vilciena pie­tu­­ra: Med­bor­gar­platsen), svēt­dien, 19. novembrī, plkst.12 latviešu dievkalpojums. Bīs­kapu kripta atrodas zem katedrāles. Jāiet lejup, pa kreisi no katedrāles gal­venās fasādes, līdz pirmajām pus­pagraba durvīm labajā pusē. Laipni lūdz pievienoties kopīgai Pateicības misei Latvijas neatka­rības 99. gads­kārtā Stokholmas latviešu katoļu sai­me, draudzes atbildīgā Anita Elks­ne un ka­­pe­lāns Andris Priede.

 VĀCIJA

Latvijas 99. dzimšanas dienas svētki latviešu centrā Bērzainē

18. novembrī no plkst. 13 svētku zālē tiks rādītas latviešu filmas visai ģimenei: “Kā Brālītis Trusītis uzva­rēja Lauvu” (plkst. 13.15), “Ūdensbumba res­najam runcim” (plkst. 13.45), “Sap­ņu komanda 1935” (plkst. 15).

No plkst.17 darbosies kafejnīca “Lidojošā varde”. Vakariņu cena 27 eiro. Pieejama arī bērnu ēdien­karte. Vēlama galdiņu iepriek­šēja re­­zer­vācija. Pieteikšanās un tuvāka in­­formācija arī par istabiņu rezervāciju pa tālr. +4976153340 vai e-pastu:    berzaine@latviesi.com. 

 

***

Hamburgā sestdien, 18. novembrī, plkst. 18, atzīmējot Latvijas Republi­kas proklamēšanas 99. gadadienu, Latviešu biedrība Hamburgā aicina ikvienu uz svētku pasākumu “Ar Lat­viju sirdī”. Koncertu sniegs vīru kopa “VILKI” no Latvijas un savu pirmo uzstāšanos piedzīvos Dinas Šreiberes vadītais Hamburgas latviešu bērnu ansamblis “Austrumiņš”. Pēc koncer­-ta visi laipni aicināti uz saviesīgu kopābūšanu – balli ar dančiem un de­­jām. Būs iespējams iegādāties ēdienus un dzērienus. Vieta: Kreuz-Kirchenge­meinde Wandsbek, Kedenburgstr. 14, 22041, Hamburg. Ierašanās no plkst. 17.30. Dalības maksa 10 EUR (bēr­­n­­iem līdz 12 gadu vecumam par brīvu). Tuvākas ziņas: projekti@latviesihamburga.de vai pa tālruni 040 50790842.

 

***

Minhenes Latviešu kultūras bied­rība rīko Valsts svētku sarīkojumu  18. novembrī plkst. 19 Corps Arminia telpās, Schönfeldstraße 22, 80539 Mün­chen, ieeja no Hahnenstraße. Vie­si: Kristaps Grasis, ELA valdes priekš­sēdis, Jānis Bērziņš, Latvijas vēstnie­cības Vācijā vadītājas vietnieks, “Aus­- t­rumkalns”, folkloras grupa no Lon­do­nas, Minhenes Latviešu koris “Lai­ma”. Lūgums līdzi ņemt vieglas uz­­kodas, bezalkoholiskos un vieglos alko­ho­liskos dzērienus.

 


“Valsts esam mēs” – svētku diena Minsterē

 2017. gada 18. novembrī

No plkst. 10 līdz 14 – Volej­tur­nīrs Upenberga skolas sporta zālē, Brö­de­ri­chweg 36, 48159 MS, dalības maksa 5 EUR, pieteik­ties pie Kārļa Krū­mi­- ņa, tālr. 0151 16366110 vai karlis.krumins@gmx.de

No plkst. 11 līdz 13 – Doku­mentālā filma “Vārpa apsolītā zeme” Latviešu centrā Minsterē Salzmannstr 152 48159 MS.

No plkst. 17 līdz apm. 19 ­– “Valsts esam mēs” – receptes deviņdesmit­de­viņgadniekam uz simtgadi. Piedalās “ImantaDi­man­ta un draugi” un mēs (tu, es, viņš, viņa – dejos “Miladeko” un dziedās koris “Dudans”).

No plkst. 19 līdz 24 – Saviesīgs vakars, muzicēs “ImantaDimanta un draugi”, gādājam ēdienu kopgaldam, būs pērkams Latvijas alus un darbosies Balzama kok­teiļu bārs. Ieeja 10 EUR, LCM biedriem 7 EUR. Sarī­­ko­jumu at­­balsta Ārlietu ministrija. Ie­priekšēja pieteikšanās – tālr. 0251/217017 vai info lcm.lv

 


DIEVKALPOJUMI

Oldenburgā, Ohmstedes baz­nī­cas draudzes namā, Butjadinger Str. 59, 19. novembrī plkst. 11 dievkalpojums. Kalpo diak. L. Ur­­dze, pie ērģelēm Dr.   A. Rosen­bergs. Pēc dievkalpojuma ka­­fijas galds.

Štutgartē, Vecās Pils kapelā, Schlos­skirche, Am Schillerplatz, svētdien, 3. decembrī, plkst.15 Pirmās Ad­­ventes dievkalpojums latviešu un vācu valodā ar bērnu pieda­līšanos. Mācītājs Elmārs E. Rozī­tis. Sekos draudzes vakars senās sakristejas telpās.

Minchenes latviešu luterāņu drau­dze ielūdz uz Adventa dievkalpojumu ar dievgaldu svētdien, 10. de­­cem­brī, plkst. 12 Minchenē, Augus­tinum Neufriedenheim Simeona kapella, Stiftsbogen 74, 81375 München. Dievkalpojumu ar iesvētībām vadīs mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle un kuplinās Minchenes latviešu koris. Pēc dievkalpojuma sadraudzība tu­­vē­jā kafejnīcā. Mīļi aicināti latvieši ar radiem un draugiem no tuvienes un tālienes!Informācija par Zviedrijas latviešu ev. lut. draudzēm un diev­kalpojumiem redzama arī mājaslapā www.draudzes.se


STOKHOLMAS ev. lut. draudzes Adventa mūzikas dievkalpojums sest­dien, 2. decembrī, plkst. 14 Somu baznīcā (Finska kyrkan, Slottsbacken 2B-C, Gamla Stan, Stockholm). Diev­kalpojumu vadīs mācītājs Kārlis Žols, pie ērģelēm Rūta Baumgarte. Diev­kalpojumu kuplinās latviešu skolas audzēkņi Annas Petraškevičas vadībā. Pēc dievkalpojuma draudzes namā kafijas galds. Visi mīļi gaidīti!

GĒTEBORGAS ev. lut. draudzes Ziemsvētku dievkalpojums Adventa laikā svētdien, 10. decembrī, plkst. 14 Hāgas baznīcā (Haga kyrka, Haga Östergata 30, Gēteborgā). Dievkal­po­jumu vadīs mācītāja Ieva Graufelde, pie ērģelēm Peter Wågsjö. Pēc diev­kalpojuma eglīte, sadraudzība Hāgas draudzes telpās. Visi mīļi gaidīti!

ESKILSTŪNAS ev. lut. draudzes Adventes/Ziemsvētku dievkalpojums svētdien, 10. decembrī, plkst. 15 Svē­tā Andreas baznīcā (Sankt Andreas kyrka, Vasavägen 42, Eskilstūnā). Mā­­cītāja Zilgme Eglīte, pie ērģelēm Viola Rosenquist. Pēc dievkalpojuma sa­­drau­dzība pie kafijas galda. Visi sirsnīgi gaidīti!

NORČĒPINGAS ev. lut. draudzes Adventa dievkalpojums svētdien,     17. decembrī, plkst. 13.30 Hedvigas baznīcā (Hedvigs kyrka, Tyska torget, Norrköping). Draudzes mācītāja Dr. Normunda Kamergrauža homīlija. Pēc dievkalpojuma sadraudzība ar bērnu priekšnesumiem un Ziemsvēt­ku dziesmām. Lūdzam ņemt līdzi groziņus svētku galdam. Esiet aicināti un gaidīti!

VESTEROSAS ev. lut. draudzes Ziemsvētku dievkalpojums sestdien, 23. decembrī, plkst. 14 Zvirbulīša kapela (Sparvens kapell, Kungsfågel­gatan 10B, Vesterosā). Mācītāja Zilg­me Eglīte. Pēc dievkalpojuma sadrau­dzība pie kafijas galda. Visi mīļi gai­dīti.

STOKHOLMAS Ziemsvētku diev­kalpojums svētdien, 24. decembrī, plkst. 14 Somu baznīcā (Finska kyrkan, Slottsbacken 2B-C, Gamla Stan, Stockholm). Dievkalpojumu vadīs mācītāja Ieva Graufelde, pie ērģe­-    lēm Rūta Baumgarte. Dievkalpojumu kup­linās Kristera ansamblis tenora Christer Wikmark vadībā. Visi mīļi gaidīti!

UPSALAS ev. lut. draudzes Zie­m­svētku dievkalpojums pirmdien,       25. novembrī, plkst. 11 Vindhemas baznīcā (Vindhems kyrka, Vindhems­gatan 9, Upsalā). Dievkalpojumu va­­dīs mācītāja Ieva Graufelde. Visi mīļi gaidīti!