EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

16.04.2014

 

 

LATVIJA

 

Rīgas Evaņģēliskās draudzes diev­kalpojums svētdien, 26. maijā (bez kafijas galda un svēt­dienas sko­las), 9. jūnijā (ar kafijas galdu un svēt­dienas skolu). Iesvētes mācība: visi interesenti ir laipni aici­nāti pieteik­ties uz draudzes organizēto iesvētes mā­­cību. Pieteikumus,  lūdzu,  sūtīt uz info@redraudze.lv

 

ANGLIJA

DIEVKALPOJUMI

VIDUSANGLIJAS DRAUDZE, māc. V. Vāvere

Straumēnos, Catthorpe Manor, Lilbourne Road, Catthorpe, Lutter­worth, LE17 6DF, svētdien, 26. maijā, plkst. 10 dievkalpojums.

 

BEĻĢIJA

 

Piemiņas svētbrīdis Lommeles Brā­ļu kapos svētdien, 2. jūnijā, plkst. 10.30, ierašanās plkst. 10. Svētbrīdī kalpos mācītājs Rinalds Gulbis un katoļu priesteris Andris Jerumanis. Pēc svētbrīža: klusuma brīdis kapsētas kriptā, ziedu nolikšana pie kapu kopiņām. Aicina Beļģijas latviešu ev. lut. draudze.

 

Pēc svētbrīža, sākot no plkst. 13, ai­­cinām apmeklētājus uz pusdienām neformālā un draudzīgā gaisotnē Lommeles restorānā De Groote Hoef. Lai pieteiktos uz pusdienām un saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam rakstīt uz draudzes e-pasta adresi luteranu@gmail.com līdz 27. maijam.

 

Lommeles Brāļu kapi atrodas 93 km no Briseles, Beļģijas ziemeļaust­ru­mos. Sadarbībā ar Latvijas Republikas pārstāvniecībām Briselē piedāvājam transporta iespējas – pasažieru vietas pārstāvniecību minibusos. Pēc svēt­brī­ža busiņi vedīs pasažierus uz pus­dienām Lommelē. Lai pieteiktos uz vietu busiņā un saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam rakstīt uz drau­dzes e-pasta adresi luteranu@gmail.com līdz 27. maija (pirmdienas) vakaram.

 

 

VĀCIJA

 

Vircburgā, Deutschhauskirche, Am Schottenanger 2, sestdien, 25. maijā, plkst. 13.30 paredzēts dievkalpojums. Mācītājs Elmārs E. Rozītis. Sekos ka­­fijas galds draudzes telpās – kā arvien, arī bērni laipni aicināti. 

 

Bekhofas latv. baznīcā (Am Beck­hof 44, Bielefeld), 26. maijā plkst. 14.30 dievkalpojums. Kalpo diak. L. Urdze. Pēc dievkalpojuma kafijas galds drau­dzes namā.

 

Minsterē, LCM, Salzmannstr. 152, 48159 Münster, 26. maijā plkst. 10.30 dievkalpojums. Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš. Paralēli dievkalpojumam būs svētdienas skoliņa. Pēc dievkalpojuma būs iespēja kopā parunāties pie kafijas un līdzatnestiem našķiem. Visi mīļi gaidīti!

 

Ludvigshāfenā, Svētā Ludviķa ba­­z­nī­cā, Sankt Ludwig, Bismarck un Wre­de­s­­trasse krustojumā, Trīsvienības svētdienā 16. jūnijā plkst. 15 pare­dzēts dievkalpojums. Kalpos mācītājs Ro­­lands Eimanis pirmo reizi kā drau­dzes mācītājs, kopā ar diakoni Rasmu Gundegu Ieviņu.  Pēc dievkalpojuma sabiedriska pēcpusdiena ar azaidu groziņu veidā draudzes telpās.  Visi laipni lūgti!

 

Frankfurtē pie Mainas, Emmaus draudzes baznīcā, AltEschersheim 22, Frankfurt-Eschersheim dievkalpojums, 29. septembrī un  8. decembrī plkst.14. Dievkalpo­­ju­­mus vadīs mācī­tājs Rolands Ei­­manis. Pēc dievkalpojuma – kopīgs kafijas un tējas galds Draudzes namā. Infor­mā­cija par diev­kalpojumiem atrodama arī Frank­fur­tes Latviešu biedrības mājaslapā: frankfurteslatviesi.lv.

 

 

ZVIEDRIJA

 

GĒTEBORGAS ev. lut. draudzes Ģimenes dienas dievkalpojums svēt­dien, 26. maijā, plkst. 14 Hāgas baz­nīcā (Haga kyrka, Haga Kyrkogata, Gē­­teborgā). Dievkalpojumu vadīs mā­­­cītājs Normunds Kamergrauzis, pie ērģelēm Peter Wågsjö. Dievkalpojumu kuplinās Intas Gribonikas mūzikālais priekšnesums. Pēc dievkalpojuma sa­­draudzība Hāgas draudzes telpās (Haga Östergata 30). Visi sirsnīgi gai­dīti!

 

ESKILSTŪNAS un VESTEROSAS ev. lut. draudžu kopīgs dievkalpojums Vasarsvētku noskaņās sestdien, 1. jūnijā, plkst. 14 Svētā Andreas baznīcā, Eskilstūnā (Sankt Andreas Kyrka, Va­­savägen 42, Eskilstuna). Dievkalpojumu vadīs prāveste Zilg­me Eglīte, ēr­­ģel­niece Viola Rosenquist.

Pēc dievkalpojuma tikšanās ar Ves­terosas Zviedru baznīcas mācītāju Claes Bidebo, kurš stāstīs par sa­­darbību ar Kristus spēka Aizkraukles ev. lut. draudzi Latvijā. Visi mīļi aicināti!

 

STOKHOLMAS ev. lut. draudzes ekumēnisks Baltiešu Aizvesto pie­mi­ņas dienas dievkalpojums. Piektdien, 14. jūnijā, plkst. 18 SOMU baznīcā (Finska kyrkan, Slottsbacken 2B-C, Gamla Stan, Stockholm). Lūdzu ie­­vē­rot, ka šogad diev­kalpojums ne­­notiek kā parasti Sv. Jē­­kaba baznīcā, bet Somu baznīcā.

Dievkalpojums notiek zviedru un baltiešu valodās.

Pieminēsiem deportētos, nevainīgi cietušos, kā arī visus, kas cīnījušies par tautas atbrīvošanu. 

Pravieša Michas grāmatā teikts: “Es atkal celšos kājās, un ja es arī mītu tumsā, tad tomēr tas Kungs ir mana gaisma! Viņš mani izvedīs gaismā tā, ka es ar prieku skatīšu Viņa taisnību.”

 

GĒTEBORGAS ev. lut. draudzes Aizvesto tautiešu piemiņas dievkalpo­jums. Aizlūgums par tautas sēru die­nu – 14. jūniju. Svētdien, 16. jūnijā, plkst. 14 Hāgas baznīcā (Haga kyrka, Kyrkogatan, Göteborg). Diev­kal­pojuma tēma: Aicinājums uz Die­va valstību. Dienas mude: “No kurie­nes nāk palīdzība?”. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Dr. Normunds Kamer­grauzis, pie ērģelēm Peter Wågsjö. Pēc dievkalpojuma sadraudzība Hāgas draudzes namā (Haga Östergata 30). Visi sirsnīgi gaidīti!